Gita Rajan är läkaren som grundade Wonsa.

Kris i vården vid sexuellt våld – största kliniken stänger kön

2021-01-12 | Anna Häll Edstedt padlock

INRIKES

Wonsa, Sveriges största specialistmottagning för sexuellt våldsutsatta, tvingas stänga sina redan långa köer. Tillräcklig finansiering saknas för att i nuläget fortsätta som planerat. Kliniken har 900 patienter som väntar på behandling, och oron för framtiden är stor.


ARTIKELSERIE: Vården vid sexuellt våld

Del 1: Kris i vården vid sexuellt våld – största kliniken stänger kön

Del 2: Sexuellt våldsutsatta – gruppen som vården glömde bort

Del 3: Asta-mottagningen i spillror efter kritiserad omorganisering

Del 4: Trettio berättelser om mötet med vården vid sexuellt våld

Artikelserien har fått regeringen att agera.

World of no sexual abuse (Wonsa) är Sveriges största traumamottagning och specialistklinik för patienter som utsatts för sexuellt våld. Stiftelsen grundades år 2014 av Gita Rajan och har sedan dess vuxit till att i dag erbjuda behandling till 120 patienter åt gången, uppdelat på tre olika vårdprogram.

Utöver vård för sexuellt våldsutsatta bedriver Wonsa forskning och utbildning på området sexuellt våld. Organisationen har tillsammans med Karolinska institutet bland annat genomfört studier där de undersökt hur personer som utsatt för sexuellt våld påverkas samt hur de bemöts och behandlas inom ramen för befintlig vård.

Vid årsskiftet tvingades Wonsa stänga sina vårdköer till följd av att viktiga inkomstkällor dragits tillbaka. Verksamheten fortsätter att ta hand om de patienter som är i behandling men kommer inte kunna ta emot några fler innan ny finansiering säkrats. Organisationens intäkter är osäkra då större delen består av gåvor, bidrag och volontärarbete.


Förödande konsekvenser

Den kris verksamheten nu står inför beror delvis på att socialdepartementet, som under 2020 finansierat framtagningen av ett nationellt utbildningsmaterial, beslutat att inte ge vidare finansiering under 2021. Dessutom förändras Region Stockholms ramavtal för psykosociala insatser inom primärvården, som Wonsa varit inkluderade i, från och med den 1 februari. Det nya ramavtalet innebär att Wonsa inte får fortsatt finansiering. Gita Rajan beskriver det som sorgligt att sexuellt våldsutsatta prioriteras bort.

– Att socialdepartementet inte satsar pengar på vård för sexuellt våldsutsatta är för mig samma sak som att säga att det är okej att det inte finns någon vård att erbjuda till den utsatta, säger Gita Rajan.

I såväl Wonsas egna studier som en utredning av Sveriges kommuner och regioner (SKR), bekräftas att vården för sexuellt våldsutsatta är i princip obefintlig. Rapporterna kan även presentera ett flertal brister inom primärvården som kan få förödande konsekvenser för den utsatta.


Ökad risk för självmord

En studie genomförd av Wonsa tillsammans med Karolinska institutet som publicerades i november 2020, visar på en 26 gånger högre självmordsrisk bland sexuellt våldsutsatta i jämförelse med deras jämnåriga. Detta trots att personerna befann sig inom den offentliga sjukvården och att vårdgivaren hade vetskap om att de utsatts för sexuellt våld.

Rapporten följer upp en studie från 2019 där risken för självmord undersöktes hos personer som varit utsatta för sexuellt våld utan att vården kände till det. Syftet med den senaste rapporten var att se om självmordsrisken minskade efter att vården fått vetskap om vad personen varit utsatt för och då kunnat erbjuda en mer anpassad behandling.

Resultatet blev nedslående. När vårdpersonalen fick vetskap om det sexuella våldet ökade risken för självmord hos den utsatta gruppen i stället för att minska. Gita Rajan berättar att det går att se tydliga tecken hos Wonsas patienter som stödjer studiernas resultat. 90 procent av patienterna som söker vård hos Wonsa har fullskalig ptsd, depression och ångest, trots att 80 procent redan har försökt få behandling inom den offentliga vården.

– Det vi ser är en riskökning för självmordsförsök efter att man har berättat för vårdgivaren om utsatthet för sexualbrott, vilket verkligen borde vara en väckarklocka till att det måste ske en förändring, säger Gita Rajan.


Patientsäkerheten hotad

Trots att medvetenheten i allmänhet har ökat när det gäller förekomsten av sexuella våld, inte minst i samband med #metoo-hösten 2017, har inga effektiva insatser presenterats – vare sig för att förebygga eller behandla konsekvenserna. Samtidigt fortsätter köerna till Wonsas behandlingar att växa.

Väntetiden varierar mellan de olika vårdprogrammen och kan vara allt ifrån fyra veckor till en beräknad väntetid på fem år. För att patienten ska ha tillgång till stöd under hela vårdprocessen rekommenderar alltid Wonsa de som står i kö att söka sig till den offentliga sjukvården och till stödorganisationer under tiden de väntar.

Det är dock inte ovanligt att patienter hellre står utan vård i väntan på att få rätt behandling än att återvända till primärvården. Gita Rajan berättar att hon mött patienter som beskriver att de hellre tar livet av sig än att återvända till den offentliga sjukvården, vilket hon ser som ett tydligt tecken på att kunskapsbristen om sexualbrottsutsatta är så stor inom den offentligt finansierade sjukvården att det hotar patientsäkerheten.

Gita Rajan bedömer det som otänkbart att regionerna på egen hand ska lyckas erbjuda en tillräcklig vård till patienter som utsatts för sexuellt våld. Hon menar att det krävs ett nationellt centrum som specialiserar sig på frågor rörande just sexuellt våld för att den utsatta gruppen ska kunna garanteras rätt vård.


Fullständig cirkus

Wonsa har redan arbetat fram flera koncept för specialistmottagningar och fortbildningsmaterial. Under det gångna året genomfördes ett stort projekt för att ta fram och färdigställa ett utbildningsmaterial. Projektet efterfrågades och finansierades av socialdepartementet. Utbildningsmaterialet kan appliceras på alla vårdenheter och utbildar i hur personer som utsatts för sexuellt våld kan upptäckas, bemötas och behandlas. Nu har socialdepartementet avslagit Wonsas ansökan om finansiering för att det framtagna materialet ska kunna spridas.

Det bästa sättet att göra vården tillgänglig för alla vore enligt Wonsa att etablera ett nationellt centrum för att utveckla och genomföra evidensbaserad vård vid sexuellt våld. Wonsa beräknar att 35 miljoner kronor om året räcker för att starta upp ett nationellt centrum. I samarbete med regionerna skulle ett sådant centrum kunna säkerställa att det finns minst två mottagningar med primärvårds- respektive psykiatrisk kompetens om bemötande, bedömning och behandling av sexualbrottsutsatta i varje region inom loppet av tre till fem år.

– Det måste ske en förändring från statlig nivå. Det vi ser nu är en fullständig cirkus och jag skulle kalla det fruktansvärt oetiskt att man testar sig fram i behandlingen med en grupp som löper så pass hög självmordsrisk som denna, säger Gita Rajan.

Systemskiftet som Wonsa ser behov av skulle inte enbart innebära en bättre vård för den utsatta, utan även besparingar för vården. För trots att patienter som blivit utsatta för sexuellt våld konsumerar mycket mer vård än andra, sker ingen förbättring i deras mående. Studierna som Wonsa genomfört tillsammans med Karolinska institutet visar att majoriteten av sexuellt våldsutsatta får diagnoser och medicinering som alltså inte hjälper. Att på ett effektivare sätt kunna hjälpa patienten att må bättre skulle alltså i längden även innebära positiva effekter för vården.


Vägrar lägga ner

Med sitt breda behandlingsteam och forskningsavdelning, är Wonsa den enda verksamheten i sitt slag. Ändå är dess framtid i dagsläget oklar. Även om det inte finns en tydlig plan för hur arbetet kommer vara upplagt framöver försäkrar Wonsa och Gita Rajan att alla påbörjade behandlingar kommer fullföljas och att verksamheten kommer hjälpa de som står i kö.

– Vi kommer inte överge våra patienter, de som står i kö kommer få genomföra sin behandling som lovat. Vi tänker inte lägga ner, vi vägrar att göra det, säger Gita Rajan.

Wonsa fortsätter att söka med ljus och lykta efter nya inkomstkällor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: