Sveriges riksdag då bordellhärvan, eller den så kallade Geijeraffären utspelade sig.

#bryttystnaden: Tillsätt granskningskommission av Geijeraffären

2013-05-10 | Anna-Klara Bratt , Jenny Rönngren padlock 2

OPINION

I samband med att produktionsbolaget bakom filmen Call girl ingick ett avtal med familjen Palme om vad som är sant och inte i den så kallade Geijeraffären aktualiseras ånyo behovet av en oberoende granskningskommission. Det menar Feministiskt perspektivs Anna-Klara Bratt och Jenny Rönngren som hävdar att avtalet förseglar den tystnadskultur som drabbat Eva Bengtsson – verklighetens Call girl.

RELATERADE ARTIKLAR:

2013-06-19 | #bryttystnaden: Lindberghärvan för stor för polisen

2014-01-24 | #bryttystnaden: Lindberg släpps – förnekar sina sexualbrott

2013-06-20 | #bryttystnaden: Rikpolischefen ännu häpen

2013-06-19 | #bryttystnaden: Lindberghärvan för stor för polisen

2013-06-07 | #bryttystnaden: Kvinnoförbunden ställer sig bakom granskningskommision

2013-05-11 #bryttystnaden: Göran Lindberg ingick i ett sexförbrytarnätverk

2013-05-11 #bryttystnaden: Om det sekretessbelagda nätverket

2013-05-10 #bryttystnaden: Verklighetens Call girl vill bli trodd

2013-05-10 #bryttystnaden: Det omstridda utpekandet bakom Call girl

2013-05-10 #bryttystnaden: Obesvarat krav på granskningskommission

2013-05-10 #bryttystnaden: BBC-skandalen som gav feministerna rätt

2012-12-21 Öppet brev till Sveriges rikspolischef

2012-11-16 #bryttystnaden: Call girl missar den politiska lockpåläggningen

2012-11-09 Poliser får inte stå över lagen


REAKTIONER PÅ FILMEN

...genom att fokusera så på Palme missar de också möjligheten att filmen ska leda till den debatt om makt, hyckleri och utsatthet som de sagt sig vilja uppnå. Nu har det blivit ett helt annat fokus och det finns ingen annan att skylla på än på dem själva.

Martin Jönsson, Svenska Dagbladet


I stället för att engagera sig i hur bordellhärvan rullas upp och över det vedervärdiga manliga sex- och maktmissbruket, sitter man och undrar över storyn om Palme. Det är tråkigt.

Maria Schottenius, Dagens Nyheter


Visst är det spekulativt, men det funkar ju. Fast till priset av att verklighetens offer och förövare försvinner bakom sina schabloner, istället för att träda fram ur historiens dunkel. Call girl är en falsk historia, baserad på en sanning som förblir mörklagd.

Mårten Arndtzén, Sveriges Radio


Call Girl har ett angeläget ärende som slarvas bort. Om det är fråga okunnighet eller illvilja ska vara osagt. Det är under alla omständigheter fråga om en upprörande ärekränkning som spinner vidare på demoniseringen av och hatet mot Olof Palme.

Håkan A Bengtsson, Dagens Arena


FAKTA/GRANSKNINGSKOMMISSION

En kommission som tillsatts vanligen med uppgiften att undersöka ett faktiskt händelseförlopp av särskild betydelse.

Framställningen avser organ som av regeringen i någon form givits uppgiften att utreda fakta och förlopp samt ansvarsförhållanden och andra konsekvenser för framtiden i fråga om inträffade händelser m.m.

Det kan röra sig om större olyckor, enstaka allvarliga händelser, missförhållanden i den offentliga förvaltningen etc.

Denna granskningsform har viktiga kontaktytor med riksdagens kontrollmakt och med regeringens verkställande uppgifter där uppgiften att vid behov initiera utredning av olika inträffade händelser kan ses som ett naturligt led.

Källa: Wikipedia

I dag publicerar vi en intervju med Eva Bengtsson vars berättelse filmen Call girl i stora drag bygger på. Det är samma historia som Bengtsson berättade för polisen redan 1976, för den församlade pressen 2007 och i samband med det i TV 4-nyheterna. Samma historia som ligger till grund för Deanne Rauschers och Janne Mattssons bok Makten, männen och mörkläggningen från 2004. Det är från Eva Bengtssons historia som utpekandet av Olof Palme som sexköpare härrör. Ett utpekande som emotsägs av bland andra kriminologen Leif GW Persson och familjen Palme vilket också framgår i veckans nummer.

De övergrepp som Eva Bengtsson utsattes för som fjortonåring har aldrig prövats rättsligt. Det är problematiskt. Klart är att Bengtsson lämnade sina uppgifter till polisen redan 1976. Så sent som 2007 utredde justitiekansler Göran Lambertz om det fanns anledning att häva preskriptionen.

I enkla drag finns tre utsagor om just Olof Palme: Eva Bengtssons version i vilken Olof Palme var en av hennes kunder, Leif GW Perssons version i vilken Bengtssons utpekande sannolikt är felaktigt och familjen Palmes version i vilken Eva Bengtsson har fel. Samtliga ståndpunkter har presenterats i olika medier genom åren. För Eva Bengtsson har utpekande av Olof Palme aldrig varit någon huvudsak.

Vi har förvånats över hur samtalet om filmen Call girl kom att utveckla sig. I stället för upprördhet över det manipulativa utnyttjandet av minderåriga flickor på ungdomshem som hamnar i prostitution; i stället för en livaktig diskussion om den väldokumenterade politiska lockpåläggningen av dåvarande statsminister Olof Palme och sedermera Thorbjörn Fälldin, kom debatten ensidigt att handla om, och dessutom slå fast, att Olof Palme blivit oskyldigt utpekad som sexköpare.

Vi undrar hur kan så många vara så säkra på vad som har ägt rum utan att saken någonsin prövats rättsligt? Och varför så många upprördes över att flickornas situation hamnade i skuggan av ett eventuellt förtalsmål när det knappast fanns några som helst hinder att förlägga fokus på flickornas utsatta situation? Varför bemödade sig så få att förhålla sig till att Eva Bengtsson vid upprepade tillfällen har berättat sin historia – i teve, artiklar-, brev- och bokform? Om inte enskilda skribenter och recensenter förmådde att informera sig borde i alla fall redaktörer och ansvariga utgivare gjort det.

Den juridiska och publicistiska praxisen att ingen bör dömas förrän den har fått sin sak prövad tycks inte gälla Eva Bengtsson – och detta trots att Bengtsson är offret i sammanhanget. I debatten som följde på filmen Call girl lyckades en enstämmig mediekör med konststycket att både osynliggöra Eva Bengtsson och samtidigt framställa henne som lögnare. En något mer nyanserad diskussion hade varit både önskvärd och fullt möjlig.

Ur Eva Bengtssons perspektiv följer debatten inför och efter premiären av filmen Call girl ett känt mönster. Ängslighet, tystnad och lockpåläggning. Tveklöst kom debatten att påverkas av att produktionsbolaget bakom Call girl valde att förhålla sig till sin egen produktion som fiktion. Frågan om varför filmens statsministerkaraktär fick så starka drag av Olof Palme är berättigad. Alternativet hade ju varit att ta debatten.

Utan tvekan är Eva Bengtssons utsaga besvärande och olustig för Olof Palmes familj. Såväl påståendet att han skulle ha varit kund till Doris Hopp som att han i detta sammanhang skulle ha nyttjat minderåriga väcker självklart känslor. Att det dessutom förekommit en mycket hatisk och explicit kampanj mot Olof Palme medan han levde och att han sedermera sköts till döds på öppen gata påverkar alla mottagare av dessa uppgifter.

Men det avtal som ligger till grund för att filmen Call girl hastigt togs ner från biograferna innebar att filmen kom att klippas om reser nya frågor. I avtalet mellan familjen Palme och produktionsbolaget Garagefilm förklarar filmgruppen ”…att det inte finns någon grund för att påstå eller antyda att statsminister Olof Palme haft någon sexuell förbindelse i anknytning till den s k bordellmammeaffären.” Det är en tung vittnesbörd att lägga i knäet på ett filmbolag. Härmed blir frågan om vems sanning som kan berättas av ekonomisk art.

Eva Bengtsson hamnar härmed i en orimlig situation. Ord står fortfarande mot ord, men nu finns det ett juridiskt bindande avtal som som slår fast att Eva Bengtsson har fel. Vi kan bara konstatera Eva Bengtsson fortfarande inte fått sin sak prövad.

När före detta justitiekansler Göran Lambertz utredde Eva Bengtsson och hennes kusins anspråk på en ursäkt och ersättning från staten, fann han ingen anledning att tvivla på deras historia. Han valde att avslå deras krav med hänvisning till att preskriptionstiden hade löpt ut. Därmed blev Bengtsson och hennes kusins utpekanden aldrig prövade. Riksdagsledamoten Lena Olsson (V) ansåg att det med Göran Lambertz utredning som underlag fanns "…än större anledning än tidigare att tillsätta en granskningskommission för att denna fråga ska kunna få ett slut". Men justitieminister Beatrice Ask ansåg att saken var utagerad.

Vi menar att avtalet mellan familjen Palme och produktionsbolaget Garagefilm aktualiserar frågan om en oberoende granskningskommission. Avtal av den här typen kan inte kompensera för misstag begångna av rättsväsendet utan framstår snarare som en form av egenmäktiga civilgarden.

En granskningskommission skulle inte bara kunna reda ut dunkelt agerande och bringa klarhet i det som skett utan också skicka tydliga signaler till dagens rättsväsende som alltjämt brottas med ett bristande förtroende hos utsatta kvinnor.

Människor måste på riktigt vara lika inför lagen. Ingen får vara för stor för att utsättas för en oberoende granskning och ingen får vara för liten för att tas på allvar eller så skändad att hon tas ifrån all trovärdighet. Det finns fortfarande all anledning att gå till botten med Geijeraffären en gång för alla. I bästa fall kan oskyldigt utpekade frias från misstankar och de som ständigt misstänkliggjorts som vittnen få någon form av upprättelse.

Förutom att samhället behöver bryta med tystnadskulturen om de som utsätts för övergrepp ska våga tala, borde det ligga i de allra flesta människors intresse att en så infekterad härva som Geijeraffären inte tillåts förbli ouppklarad. En oberoende granskningskommission skulle kunna sätta punkt för spekulationer och generera viktiga lärdomar för framtiden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20130511 - Pirjo Talviti

Håller helt med att lyfta fram upprördheten över det manipulativa utnyttjandet av minderåriga flickor på ungdomshem som hamnar i prostitution och lyfta på locket om de väldokumenterade händelserna.


20130512 - Linnea Bruno

Tack! Hoppas verkligen detta en gång för alla blir ordentligt utrett, liksom dagens motsvarighet - Lindberg-härvan. Lysande, FemPers!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: