Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson för migration och lika rätt.

Maria Ferm: ”Alternativet var stängda gränser”

2016-03-15 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

Trots skarp kritik från civilsamhällets organisationer och myndigheter fortsätter regeringen att försvara sitt nya migrationspolitiska förslag. Temporära uppehållstillstånd för asylsökande utom kvotflyktingar, starkt begränsad rättighet till familjeåterföring och skärpta försörjningskrav är bland de mest kritiserade förslagen. Feministiskt perspektiv talade med Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson för migration och lika rätt, som försvarar partiets ställningstagande och menar att alternativet vore ännu sämre.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-03-01 ”För att rädda rätten till asyl krävs mobilisering på EU-nivå”

2016-02-27 Berättelser om flykt och krav på lagliga vägar in i Europa

2016-02-16 ”Om det fanns lagliga flyktvägar skulle vi inte ha könsobalans”

2016-02-12 Nytt förslag ökar otryggheten för prövade människor på flykt

2016-02-09 S-kvinnor beredda att strida för rätten till asyl

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

FAKTA:

Folkkampanjen för asylrätt: Riksdagsbehandlingen av den tillfälliga lagen, ”familjesplittringslagen”, är flyttad från den 27 april till den 21 juni!

Massiv kritik från remissinstanserna

Åtgärderna – vad innebär de?

Folkkampanj för asylrätt

Samtliga remissinstanser kritiserar och avvisar regeringens nya migrationspolitiska förslag. Syftet med regeringens lagändringsförslag anges vara en anpassning av Sveriges regelverk till EU:s miniminivå.

Flyktinggruppernas riksråd, Farr, anser att förslaget i sin helhet är oacceptabelt och direkt stötande i flera avseenden. I sitt remissvar skriver Farr att ”förslaget saknar annan motivering än att antalet asylsökande ska minska. Sveriges asylmottagande ska alltså bli avskräckande. Det torde vara första gången Sveriges riksdag står inför att anta en lag som ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig eller hopplös för en viss grupp människor”.

Även myndigheten arbetsförmedlingen har skrivit i sitt remissvar att ”regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden”. Svenska Röda korset anser att det är anmärkningsvärt att det föreslås att skyddsgrunden ”övrig skyddsbehövande” ska avskaffas utan att konsekvenserna av förslaget har utretts och avstyrker förslaget.

Miljöpartiet som i regeringen har gått med på att Sverige ska lägga sig på EU:s lägstanivå har pressats hårt, inte minst internt och av asylrörelsen.


Hur motiverar du Miljöpartiets stöd för det nya lagförslaget?

– Det handlar om valet mellan detta förslag och risken att förslag om en mer restriktiv asylpolitik som kommit från Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle bli verklighet. Förslag som i princip skulle innebära att avvisa människor på flykt redan vid gränsen. Vi var oroliga för den typen av politik som skulle riskera att bli verklighet. Vi vet att regeringens nya förslag är problematiska men de utgör den minst dåliga lösningen under de rådande omständigheterna. Lagförslaget handlar om restriktioner som ska gälla i tre år och vi ska göra allt vi kan för att så snart som möjligt återgå till en mer human asylpolitik som vi hittills har haft, säger Miljöpartisten Maria Ferm som kommer tillbaka till riksdagen efter en lång föräldraledighet.


Människorättsorganisationer anser att förslagen strider mot internationell rätt och helt enkelt är inhumana. Vad skulle du svara dem?

– Vi går genom alla remissvar noga och det är viktigt att de har kommit in med sina synpunkter. Vi gör vad vi kan för att förslaget blir ett bra sådant.


Miljöpartiet och de gröna har alltid varit en viktig del av asylrörelsen, ni har kämpat för asylrätten och ett humant mottagande. Men nu stödjer ni en ny lag som inskränker rätten till asyl och med EU:s nya uppgörelse, kommer i praktiken att leda till Europas stängda gränser. Hur kan du förklara ert stöd för regeringsförslaget som går emot principer MP har kämpat för och vilka ingår i partiets värdegrund?

– Regeringens nya lagförslag lägger sig på EU:s miniminivå men respekterar internationell asylrätt. Däremot är de förslag som finns i riksdagen som kräver stängda gränser inte förenlig med asylrätten. Vi har hindrat den typen av förslag genom att gå med på tillfälliga uppehållstillstånd och andra restriktioner som ska gälla i tre år. Vi måste förhålla oss till verkligheten att det är många partier, både i Sverige och i EU, som vill stänga gränserna helt.


Majoriteten av de människor som just nu sitter på Atens gator, i Turkiet och vid gränserna består av kvinnor och barn. Med det nya lagförslaget kommer dessa inte kunna återförenas med sina män som tog den farliga vägen in i Europa. Hur kan en feministisk regering komma med ett lagförslag som först och främst drabbar kvinnor och barn?

– De som får flyktingstatus får återförenas med sina familjer. Men anledningen till att vi var tvungna att komma med förslag om lagändring är att alternativet skulle vara värre, det vill säga gränserna skulle riskera att stängas helt för alla.


Är det verkligen ett bra argument? Borde en feministisk regering inte värna om de feministiska värderingarna och vägra anta lagar som drabbar kvinnor, även om de kvinnorna befinner sig långt utanför Sveriges gränser?

– Från MP:s sida handlade det om oron att gränserna i stället skulle stängas helt. Vi kommer arbeta för att påskynda återgången till en mer human asylpolitik.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: