Genusavhandlingar 2014 behandlar allt från rökning till gudinnor

66 avhandlingar med genusinriktning 2014

2015-01-13 | Edda Manga padlock 6

FEMINISM

Listan över avhandlingar med genusperspektiv publicerade 2014 är här, den ger en bra överskikt på den aktuella genusforskningens inriktningar och spridning. Varje år gör Feministiskt Perspektiv en sammanställning för att göra det lättare att se förändringar i trender och frågeställningar över tid.

Listan baseras på databasen GENA, en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning och som produceras av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Saknar du referens till en avhandling med genusinriktning publicerad 2014? Tipsa redaktionen!

1. Agnesdotter, Carina: Dikt i rörelse, 2014

Avhandlingen studerar den retoriska användningen av poesi i relation till kvinnokamp för fred 1979-1982, genom en analys av författarinnan Ingrid Sjöstrands dikter. Fokus för analysen är relationen mellan retorisk strategi och estetik. En viktig slutsats är att dikternas komplexitet och begränsade konkretion gör de retoriskt effektiva och underlättar kognitiva funktioner.


2. Arvidson, Catarina: Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll, 2014

Avhandlingen analyserar 14 specialtränade genuspedagogers upplevda makt och kontroll över det jämställdhetsarbete på skolor och förskolor de fick utbildning för att genomdriva. Basil Bernsteins begrepp för teknisk begränsad rationalitet (technical limited rationality)och vårdarbetes rationalitet (care work rationality) användes. En slutsats är att genuspedagogernas makt och kontroll ökar eller minskar beroende på om kön och jämställdhet anses som viktiga kunskapsområden eller inte.


3. Ask, Jenny: Lyssna till ditt hjärta, 2014

Avhandlingen behandlar moderskapets villkor och mening för 16 kvinnor som identifierar sig själva som muslimer i Sverige. Huvudparten av de intervjuade är födda i Sverige och bor i Stockholm. Studien visar bland annat hur religionen fungerar som en tolkningsram för kvinnornas förståelse av sitt moderskap och hur de handskas med en sekularistisk och islamofobisk kontext i Sverige. Till exempel hur de svarar mot vissa normer eller begrepp om vad som räknas som frihet och förtryck.


4. Axelsson Sohlberg, Tove, Smoking cessation in Sweden, 2014

Avhandlingen behandlar rökning och processer för att sluta röka ur ett genusperspektiv. Demografiska och socioekonomiska faktorer har haft betydelse för de senaste decenniernas minskade tobaksrökning, vilket har lett till att rökare i större utsträckning blivit en utsatt grupp. Studien visar att kön också spelar roll vad gäller anledningarna till att börja och sluta röka samt strategier för att sluta.


5. Backman Prytz, Sara: Borgerlighetens döttrar och söner, 2014

Avhandlingen studerar hur svenska gymnasieungdomar konstruerade kvinnlighet och manlighet under perioden 1880-1930. Materialet består av skoltidningar, samt studentessäer från könssegregerade och könsblandade skolor. Den kommer fram till borgerliga skolpojkar uttrycker en mer konservativ syn på könsroller än borgeliga skolflickor som är mer kritiska, öppnare och framåtblickande.


6. Berggren, Kalle, Reading rap, 2014

Denna avhandling behandlar hur maskulinitet skapas inom svensk hip hop (1991-2011) i relation till ras, klass och sexualitet utifrån postrukturalistiskt feminism, intersektionalitet och queerteori.


7. Berne, Sofia, Cyberbullying in childhood and adolescence, 2014

Avhandlingen studerar internetmobbning bland grundskolebarn i Sverige. Studiens slutsatser tyder på att utseendefokuserad internetmobbning är könad, det vill säga att den riktas i synnerhet till flickor och varierar med åldrarna, vilket bör beaktas i planeringen och genomförandet av motstrategier.


8. Bernhardsson, Josefin, Normalitetens gränser, 2014

Avhandlingen analyserar svensk alkoholkultur i förhållande till ålder och kön. Mer specifikt analyserar avhandlingen hur intervjupersoner förhandlar normer och självpresentationer i relation till genus och ålder. Studien kommer fram till att trots att alkoholvanorna har förändrats är normer kring alkohol och dess förhållande till kön förhållandevis stabila. Kvinnlighet konstrueras i termer av kontroll, ansvar och omhändertagande, maskulinitet i termer av att vara orädd, gränsöverskridande och förlora kontrollen. Medan mäns förväntade höga alkoholkonsumtion förklaras i biologistiska termer förklaras kvinnors förväntade måttfullhet med hänvisning till moderskap.


9. Biricik, Alp: A Walk on Istiklal Street, 2014

Avhandlingen studerar konstruktionen av ”dissidenta sexuella geografier” i Beyoğlu och Aksaray, två olika diskrikt i Istanbuls. Istiklal-avenyn har över tid blivit en plats för cruising och för att organisera politisk aktivitet i lgtb-kretsar. Avhandlingen fokuserar olika generationers mötesplatser, fysiska såväl som virtuella, samt hur dessa platsskapande processer undergräver heteronormativa antaganden i en turkisk kontext.


10. Bjälkander, Owolabi: Female genital mutilation in Sierra Leone, 2014

Avhandlingen behandlar tonårspojkars syn på könsstympning praktiserad på kvinnor som en del av initiationsriterna hos Bondofolket i Sierra Leone. Undersökningens resultat visar att majoriteten av besluten i fråga om könsstympning togs av kvinnor (65,1 procent). Operationen utfördes mestadels av traditionella utförare men medicinska ingrepp rapporterades i 13,2 procnet av fallen. Hälsokomplikationer rapporterades i 84.5 procent av fallen (258 respondenter). De flesta tillfrågade tonårskillar (69,6 procent) ansåg att praktiken var dålig för kvinnans hälsa och för männens ekonomi. De uppgav också att de gärna skulle gifta sig med en icke-Bondo på grund av hälsofördelar och mer njutbar sex. Samtidigt uppgav tonåringarna att praktiken gav kvinnorna högre position och respekt.


11. Borgström Källén, Carina: När musik gör skillnad, 2014

Avhandlingen undersöker samspelet mellan kön och musikutövande. Åtta ensemblen med medlemmar mellan 16 och 19 år undersöktes. Resultaten ger vid handen att konstruktionen av kön i musikutövandet är märkbar i nästan alla situationer där deltagare gör musik tillsammans. Studenters val är både könsbestämda och starkt begränsande. Kvalitetsnormer är också starkt relaterade till kön och lärare verkar bidra till en könande musikundervisning – i synnerhet inom popgenren. Resultaten visar också att de mest främmande musikgenren är också de som är minst könsnormativa.


12. Callerstig, Anne-Charlott: Making equality work, 2014

Avhandlingen undersöker implementeringen av mainstreaming inom den offentliga sektorn. Studien visar olika faktorer som påverkar implementeringsprocessen och hur dessa ändras över tid, vilket gör att de lokala kontexterna i vilka implementeringen sker är fundamentala för deras resultat.


13. Dahl, Emmy: Om miljöproblemen hänger på mig, 2014

Avhandlingen gör en kritisk granskning av individualiseringen av miljöproblemen under 2000-talet utifrån postrukturalistisk feministiskt perspektiv. Analysen visar att individuellt miljöansvar förknippas med resursstarka och oberoende individer som kan agera utan stöd från omgivningen. Denna diskurs är strukturerad inom en konkurrensmodell där individers insatser är av moralisk karaktär och jämförbara med avseende på ett ideal som de kan försöka leva upp till. Andra arenor och instanser för ansvar blir förbisedda.


14. Dymén, Christian: Engendering spatial planning, 2014

Avhandlingen behandlar klimatpolicy ur könsperspektiv. Både på regional och nationell nivå har krav på åtgärder mot klimatförändringen tillkommit. Föreställningen att kvinnor är mer intresserade och ansvarstagande i miljöfrågor har tillkommit. Resultaten visar att inkluderingen av könsperspektiv i kommunal klimatpolicy kan vara viktiga för att utföra en effektiv stadsplanering.


15. Esscher, Annika: Maternal mortality in Sweden, 2014

Avhandlingen studerar mödradödlighet i Europa inom den delen av befolkningen som är född utanför Europa. Studien visar att kvinnor födda i låginkomstländer löper större risk att dö i barnsäng i Sverige än andra grupper och att risken för självmord för gravida kvinnor var större för utlandsfödda än för infödingar.


16. Faxneld, Per: Satanic feminism, 2014

Avhandlingen kartlägger ”satanistisk feminism” under 1800-talet. I avhandlingen refererar denna kategori till idékomplex som innehåller några av följande element: 1. tolkning av Evas roll i syndafallet som positiv, 2. upphöjande av häxor som protofeminister, 3. föreställningar om demonälskaren som befriare, 4. föreställningar om en feminin satan som kontrast till en manlig patriarkal gud. Bland andra studeras suffragetten Elizabeth Cady Stanton, teosofen Madame Blavatsky, författaren Aino Kallas, skådespelerskan Sarah Bernhardt, den antiklerikala häxentusiasten Matilda Joslyn Gage, markisinnan Luisa Casati och den lesbiska poeten Renée Vivien.


17. Finnbogadóttir, Hafrún: Exposure to domestic violence during pregnancy, 2014

Avhandlingen behandlar gravida kvinnors erfarenheter av våld samt barnmorskors medvetenhet om våld mot kvinnor under havandeskapet i Danmark. Resultatet visar att våld under havandeskapet inte har ett statistiskt signifikant samband med svåra födslar. Risken att drabbas av våld under havandeskapet är högre om det finns en historia av våld och vid depressiva symptom.


18. Fridlund, Veronika: Play with fire, play with you sometimes, 2014

Avhandlingen behandlar kondomanvändning i förhållande till könsnormer. Kvinnor rapporterar att de inte använder kondom på grund av deras partners motstånd. Män rapporterar att de inte använder kondom på grund av erektionsproblem i samband med kondomanvändning och alkohol. Undersökningen visar att personer med en mer liberal sexualmoral och syn på kön hade mer sällan oskyddat sex än personer med en mer konservativ och heteronormativ sexualmoral. Resultaten ger vid handen att kampanjer för kondomanvänding bör adressera behovet att öka mäns känsla av ansvar samt att rådgivning måste individualiseras och ta i beaktan den typen av partner och andra faktorer i det specifika fallet.


19. Gilboa Runnvik, Ann-Charlotte: Rum, rytm och resande, 2014

Avhandlingen undersöker järnvägstationer som fysiska platser och sociala rum ur könsperspektiv. Kimstad pendeltågsstation, Norrköpings järnvägsstation och Stockholms Centralstation ingår i studien. Resultaten visar att järnvägsstationerna reproducerar könsmaktsordningen och att detta påverkar både män som kvinnor som vistas där.


20. Gomperts, Rebecca: Task shifting in the provision of medical abortion, 2014

Avhandlingen undersöker användbarheten av telemedicin för att utföra säkra aborter på ställen där detta är förbjudet eller otillgängligt i syfte att minska dödligheten. Varje år dör 21.6 miljoner kvinnor på grund av osäkra aborter. Undersökningen visar att telemedicin framgångsrikt kan användas för minskad risk för patientens hälsa och liv. Fram till vecka 9 är resultaten lika oavsett om läkare, sjuksköterskor eller kvinnorna själva utför ingreppet genom telemedicin. Riskerna ökar något efter vecka 12.


21. Guntram, Lisa: Ambivalent ambiguity?, 2014

Avhandlingen undersöker meningsskapande kring kroppen hos kvinnor som i tonåren fått beskedet att deras kropp är ”otypisk” i något avseende. I kvinnornas berättelser om andras reaktioner på deras kroppar och om deras erfarenhet och hantering av specifika medicinska behandlingar utmanas normer som kvinnorna tidigare har tagit för givet.


22. Gärtner, Svenja: Wages, inequality and consequences for the economy, 2014

Avhandlingen undersöker löneskillnadernas påverkan på ekonomin. Dess resultat visar att ojämlika löner har en hämmande effekt på ekonomin.


23. Hallberg, David: Lifelong learning, 2014

Avhandlingen studerar information och kommunikationstekniker som utbildningsverktyg för kvinnor med ogynnsamma livsvillkor. Studierna som avhandlingen baserar sig på har utförts i Kenya, Bolivia, Kamerun, Sri Lanka och Sverige. Resultaten visar att trots att informations och kommunikationsteknikerna är användbara i vidareutbildningen av missgynnade kvinnor är dessa positiva effekter begränsade på grund av att dessa tekniker inte gynnar inhemska språk, användare som är analfabeter, kvinnor och icke-studenter.


24. Hallgren Sjöberg, Elisabeth: Såsom en slöja, 2014

Avhandlingen behandlar användningen av slöjanvändning hos kristna kvinnor i Sverige på 1800- och 1900-talet. Denna tradition bröts på 1920 då unga kvinnor började klippa håret kort, vilket kom att symbolisera modernitet. Gradvis började kvinnor komma barhuvade till kyrkan och slöjanvändning började tolkas som en ”orientalisk” sed snarare än ett gudomligt påbud. Könsojämlikhet började projiceras på en antik orienten vilket kontrasterades mot en modern, demokratisk västerland.


25. Hederos Eriksson, Karin: Essays on inequality, gender and family background, 2014

Denna avhandling undersöker betydelsen av kön och familjebakgrund i skapandet av socioekonomisk ojämlikhet, yrkesmässig könssegregering samt könets betydelse i förhandlingssituationer.


26. Henriksson, Malin: Att resa rätt är stort, att resa fritt är större, 2014

Avhandlingen undersöker hur transportplanerare i Helsingborg föreställer sig att miljövänliga transportsätt ska presenteras för att bli attraktiva för resenärer. Resultaten visar att planerare inte betraktar resors negativa miljöpåverkan som ett argument som kan få människor att resa mer hållbart. Istället är det möjligheten att framställa hållbara resor som roliga, hälsosamma, lustfyllda och praktiska som planerare tror kan få helsingborgarna att cykla eller åka mer buss. Endast vissa resenärer antas kunna ta del av de hållbara resornas positiva värden beroende bland annat på kön, etnicitet och klass.


27. Henriksson, Andreas: Organising intimacy, 2014

Avhandlingen behandlar heterosexualitetens, intimitetens och icke-relationens konstruktion i singelaktiviteters kontext. Studien bygger på etnografisk observation, intervjuer och en enkät. Resultaten visar att singelaktiviteterna utmanar gränserna mellan singel och tvåsam samtidigt som de struktureras av organisatörernas föreställning om att singelaktiviteter är något slags terapi i fasen mellan att vara singel och att vara i par.


28. Håland, Kristin: Violence against women in the childbearing period, 2014

Avhandlingen analyserar våld mot kvinnor under havandeskapet i relation till den förändring det innebär att bli förälder. Studien pekar på att möjlighet att bryta med våld underlättas av en mångfacetterad självsyn samt att barnet och viljan att bli en god förälder kan vara en stark drivkraft.


29. Ivener, Ramona: Kunskapens händer, 2014

Avhandlingen behandlar den värmländska bruksorten Lesjöfors under 1900-talets andra hälft och hur de förändringar som industriell framgång och nedgång medförde påverkade mäns syn på kunskap och utbildning.


30. Johansson, Monica: I moderskapets skugga, 2014

Avhandlingen analyserar moderskapsideal och heteronormativitet från marginaliserade perspektiv i förhållande till dessa. Dess källmaterial består av djupintervjer med lesbiska, bisexuella och heterosexuella kvinnor med olika erfarenheter av moderskap och mödrande.


31. Jordal, Malin: Living up to the ideal of respectability, 2014

Denna avhandling behandlar relationen mellan sexualitet och social exkludering hos kvinnor i Sri Lanka. Resultaten visar att migrerande kvinnor, ogifta mödrar och prostituerade marginaliseras, stigmatiseras och riskerar sexuella övergrepp och bristfällig tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter.


32. Jönsson, Ola: Suburbia rewritten, 2014

Avhandlingen behandlar representationer av maskulinitet i amerikansk förortslitteratur under de senaste decennierna. Resultaten visar att samtidens maskuliniteter uttrycker desperation, raseri och skam. Manliga förortskaraktärer reflekterar över sina egna känslor och relaterar till en ”manlighet i kris”.


33. Kempe-Bergman, Matthis: Man talar om jämställd idrott - om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott, 2014

Avhandlingen undersöker manliga idrottslärares föreställningar och praktiker kring jämställdhet. Resultaten visar att det finns tre stora problemområden vad gäller implementering av jämställdhet inom idrotten: 1. Betydelsemångfald – skillnader i vad jämställd idrott betyder i olika kontexter, 2. Okunnighet, motstånd och ointresse, 3. Maktkamp mellan olika diskurser om jämställd idrott. Aktörerna placerar sig i olika subjektpositioner: skeptikern, cynikern, kvinnorättsaktivisten och normkritikern.


34. Kronholm Diab, Kerstin: Female hairdressers, 2014

Avhandlingen behandlar förekomsten av astma hos frisörskor och dess relation till deras arbetsmiljö.

35. Kusterer, Hanna Li: Women and men in management, 2014

Avhandlingen behandlar stereotyper och förutfattade meningar om kvinnor, män och ledarskap. Resultaten visar bland annat att män bedömde kvinnor i ledande positioner som mindre handlingskraftiga och att företagsledare förväntas anpassa sig till traditionella könsnormer för att bli begripliga och lyssnade på.


36. Larsson, Viveca: A suffering heart, 2014

Studien fokuserar på vietnamesiska kvinnors hälsa, om de utsatts för våld i hemmet, samt närliggande hälsoproblem och familjekonflikter. Resultaten visar att kvinnorna, männen och de professionella som har ansvar för att hantera situationen har olika tolkningar av problemet och vad som bör göras. Ett samordnat tillvägagångssätt mellan de olika samhällsnivåernas perspektiv behövs om de våldsutsatta kvinnorna och deras familjer ska ha en möjlighet att uppleva hälsa.


37. Larsson, Margaretha: Tonårsflickors hälsa, 2014

Avhandlingen studerar hur tonårsflickors hälsa kan främjas, med utgångspunkt i intervjuer med flickor och vårdpersonal. Resultatet visar att tonårsflickors hälsa främjas av miljöer där de upplever gemenskap, tillåts växa och utveckla självkännedom. För att stödja tonårsflickors hälsa måste tillitsfulla relationer utvecklas.


37. Lassinantti, Kitty: Diagnosens dilemman, 2014

Avhandlingen behandlar medikaliseringen av socialt onormala känslor och beteenden, samt diagnosers roll i identitetskapande. Empirin fokuserar på kvinnor med ADHD-diagnos. Undersökningen kommer fram till att dessa kvinnor inte endast är offer för sina kroppar eller sociala normer utan också agenter som förhandlar, anpassar sig och gör motstånd mot samhälleliga normer och kvinnoideal.


39. Lee, Mara: När andra skriver, 2014

Avhandlingen behandlar skrivandets ansvar samt skrivandet som motstånd. Den söker teoretisera skrivandets empiriska erfarenhet. Ansvar och motstånd kopplas till Andra och andra tider.


40. Lundell, Erika: Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar, 2014

Avhandlingen behandlar rollspel som deltagande kultur. Resultaten visar att deltagare försöker bli förståeliga inom ramen för den tolkningsmatris som gäller under speldagarna vilket öppnar möjligheter för objekt, rum och kroppar att ingå nya relationer och skapa nya meningar. Vita kroppar tenderar att vara mer förståeliga än andra, men rollspelens karaktär av samarbete kan inkludera alla slags kroppar.


41. Löfmarck, Erik: Den hand som föder dig, 2014

Avhandlingen behandlar mödrars föreställningar om och hantering av risker med mat under tiden de ger bröstmjölk utifrån modernitetsteori. Studien jämför svenska och polska kontexter. Resultat visar att den allmänna tillitsgraden i samhället och familjepolitiken påverkar hur risker konstrueras och hanteras.


42. Lööv, Anna Olovsdotter: Maskulinitet i feminismens tjänst, 2014

Avhandlingen behandlar drag kinging som levd erfarenhet inom den feministiska epistemiska gemenskapen med grund i etnografisk observation och intervjuer. Resultaten visar att drag kinging skapar utrymme för motstånd mot och förändring av könsnormer och en känsla av politisk meningsfullhet både på individ- och samhällelig nivå.


43. Ma, Li: Female employment and fertility change in South Korea, 2014

Avhandlingen behandlar relationen mellan arbete och fertilitet hos kvinnor i Sydkorea. Resultaten visar att den traditionella praktiken att lämna arbetsmarknaden tidigt i livet för att ägna sig åt familjelivet har ersatts av ett mönster att stanna på jobbet under havandeskapet. En grupp kvinnor med fast anställning återvänder också till arbetet efter födseln, även om det fortfarande finns en stor grupp som lämnar arbetsmarknaden efter att de fött barn. Bland de som stannar på arbetsmarknaden noteras minskad benägenhet att föda ett andra barn.


44. Mattebo, Magdalena: Use of pornography and its associations with sexual experiences, lifestyles and health among adolescents, 2014

Avhandlingen behandlar pornografikonsumtionens relation till sexuella erfarenheter, livsstilar, hälsa, föreställningar om sexualitet och pornografi utifrån både kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultaten visar att bland professionella som arbetar med ungdomar finns föreställningen att pornografi ger intryck om sexualitet som står i konflikt med mål och lagar inom den nationella offentliga vården. Av de studerade ungdomarna rapporterade 96 proent av pojkarna och 54 procent av tjejerna att de tittade på pornografi. Resultaten visar att pornografi blivit en del av vardagslivet för många ungdomar. Mest frekvent används pornografi av pojkar och har en korrelation med depressiva symptom.


45. Miscevic, Danka: Bortom scenen, 2014

Avhandlingen behandlar frilansande skådespelares strategier för att hantera osäkra anställningsvillkor och få arbete inom yrket utifrån ett genusperspektiv.


46. Murstedt, Linda: Lärande, värderingar och statsvetenskap, 2014

Avhandlingen behandlar relationen mellan värderingar och kunskapsbildning inom socialvetenskaper utifrån feministisk kritik av naturaliseringen av könade politiska begrepp.


47. Nordström, Kristina: Det sanna snillet, 2014

Avhandlingen behandlar begreppet snille utifrån filosofen Thomas Thorild (1759-1808). Fokus ligger på interaktionen mellan kön och social status, ålder och etnicitet i hans skrifter. Resultaten visar att Thorild beskrev snillet som både manlig och kvinnlig. Snillet kombinerar klassiska manliga dygder som autonomi, handlingskraft och ansvar med dygder som betecknas som kvinnliga, såsom de som främjar fredlig social samexistens.


48. Nyström, Lillemor: I skuggan av en borg, 2014

Avhandlingen behandlar vardagsfester på Krappperup 1881-1995. Resultaten visar att hierarkier, makt och motstånd ändrades över tid med avseende på samexistensen med familjen Gyllenstierna.


49. Raivio, Magdalena: Gudinnefeminister, 2014

Avhandlingen behandlar ”gudinnefeminister” och hur denna feministiska position skiljer sig från och överlappar med andra former av skillnadsfeminism och ekofeminism.


50. Rodin, Therese: The world of the Sumerian mother goddess, 2014

Avhandlingen behandlar två myter, “Enki and Ninḫursaĝa” och “Enki and Ninmaḫ”, i vilka den sumeriska modergudinnan är en av de främsta aktörerna. Resultaten visar att myterna utgör ett verktyg i omförhandlingar inte bara mellan gudinnor utan också mellan kvinnor och män.

51. Sandberg, Anna: Empirical studies on sources of inequality, 2014


52. Scaramuzzino, Gabriella: Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet, 2014

Avhandlingen behandlar prostitutionsforum och deras vikt i utövandet av makt och inflytande inom prostitutionens område. Den baseras på etnografisk undersökning av de tre största prositutionsforum på nätet. Resultaten visar att det mesta av innehållet publicerades av en mindre grupp aktörer. De hjälpte både sexsäljare och sexköpare att mötas, arbeta för gemensamma intressen och diskutera vilka regler som bör gälla på prostitutionsmarknaden. Sexsäljare använde också forumen för självorganisering.


53. Segnestam, Lisa: Culture and capacity, 2014

Avhandlingen behandlar könsrelaterade skillnader i sårbarhet i samband med torka i Nicaragua. Resultaten visar att kön har betydelse för kapaciteten att hantera torka och att kön bör beaktas när åtgärder beslutas samt att åtgärder för reduktion av sårbarhet bör vidtas.


54. Sohl, Lena: Att veta sin klass, 2014

Avhandlingen studerar kvinnors klassmobilitet i svensk kontext. Social mobilitet sätts i samband med ras, sexualitet och andra faktorer.


55. Stenersen, Johanna: Citizens in the making, 2014

Avhandlingen behandlar föreställningar om medborgarskap i den nicaraguanska kvinnorörelsen.


56. Stinesen Kollberg, Karin M: Psychosocial support needs after a breast cancer diagnosis, 2014

Avhandlingen behandlar kvinnors behov av psykosocialt stöd i samband med diagnos och behandling av bröstcancer. Resultaten visar att det finns ett samband mellan oro för barnen och låg psykosocial välfärd. Kvinnor uttrycker ett behov att tala om sin oro tidigt i behandlingsprocessen. Det finns stöd för att sådant stöd skulle förbättra behandlingens resultat.


57. Storm Mienna, Christina: Temporomandibular disorders among Sami women, 2014

Avhandlingen behandlar smärta hos samekvinnor. Undersökningen visar att vissa typer av smärta är vanliga hos samekvinnorna och att det hos dem finns brist på tillit att vårdgivarna har kompetens och förmåga att hjälpa.


58. Straube, Wibke: Trans cinema and its exit scapes, 2014

Avhandlingen behandlar utrymmen för omförhandling och ”disidentification” av positioner inom den könsbinära ordningen i samtida transfilm. Ett begrepp som används är ”exit scape”. Utifrån en kritik av den dominanta filmiska ordningen som förbinder berättelser om transkaraktärer med diskriminering, förödmjukelse och våld beskriver den scener som öppnar för andra slags engagemang med filmerna.


59. Strömbäck, Maria: Skapa rum, 2014

Avhandlingen behandlar psykisk ohälsa bland främst flickor och kvinnor. Psykisk ohälsa relateras till stress, ångest, depression och psykosomatiska symptom. Undersökningen visar att unga kvinnors symptom är relaterade till omförhandling av könsnormer.


60. Wallin Lundell, Inger: Induced abortions and posttraumatic stress - is there any relation? 2014

Avhandlingen behandlar relationen mellan posttraumatisk syndrom och abort. Studiens resultat visar att majoriteten av kvinnor kunde hantera aborten bra och samband mellan abort och posttraumatiskt syndrom är lågt. Dock var kvinnor som redan led av psykologiska symptom mer sårbara för trauma i samband med abort.


61. Waltman, Max: The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States, 2014 Avhandlingen behandlar pornografilagstiftningars olika villkor i olika juridiska system. I synnerhet jämförs USA, Kanada och Sverige. Avhandlingen kommer fram till att det är lättare att lagstifta mot pornografins skadeverkningar i rättssystem som erkänner substantiell (till skillnad från formell) jämlikhet. Lagar mot obscenitet är enligt avhandlingens resultat mindre effektiva än åtgärder initierade av överlevare och som fokuserar medborgarrätt.


62. Wieslander, Inger: Women’s recovery after a first myocardial infarction from an organisational, a relational and an individual perspective, 2014

Avhandlingen behandlar kvinnors återhämntning från från infarkt. Resultaten visar att kvinnors återhämtning efter en första infarkt är beroende av organisatoriska, relationella och individuella faktorer. Kunskap om och beaktande av dessa olika faktorer kan förväntas förbättra återhämtningen.


63.Wikberg, Stina: Bland själporträtt och parafraser: Om kön och skolans bildundervisning, 2014

Avhandlingen, som bygger på en visuellt etnografisk undersökning av bildämnet, studerar hur högstadieelever gör kön i bild, och hur bild gör kön hos elever. Det empiriska materialet består av observationer av bildundervisning, analyser av elevbilder samt intervjuer med elever och bildlärare. Av resultatet framgår hur tankegods från 1950-talet, när ämnet framför allt handlade om fritt skapande, fortfarande har inflytande över både elevers föreställningar om bild och praktiken i bildsalen. Eleverna uppfattar bild som ett ämne som handlar om att uttrycka sina känslor och sin personlighet genom att rita och måla, och ämnet framstår därmed som feminint för eleverna. Att teckna, som kan anses vara en förutsättning för att bli bra i bild, betraktas vidare som någonting passivt – att ”sitta och rita” – som hör till den privata sfären, vilket ytterligare förstärker ämnets koppling till femininitet för eleverna. Resultatet pekar även mot att ju tydligare ramar eleverna har att förhålla sig till i sitt bildskapande, desto mindre utrymme får könsstereotyper i elevernas bilder.


64. Voronova, Liudmila: Gendering in political journalism, 2014

Avhandlingen behandlar nyhetsmedias nyhetsförmedling i förhållande till kön. Svenska och ryska kontexter jämförs. Resultaten visar att den nationella journalistiska kulturen är viktig för att förstå könad nyhetsförmedling och dess ursprung.


65. Yahaya, Ismail: Childhood sexual abuse against girls in Sub-Saharan Africa, 2014

Avhandlingen behandlar relationen mellan social kontext och risk för sexuella övergrepp i barndomen i Afrika. Resultaten visar att ekonomisk strata inte hade stor betydelse för risken för övergrepp, däremot finns det ett starkt samband mellan splittrade familjer och risk för övergrepp mot barn. Alkoholanvändning var också signifikativt.


66. Örmon, Karin: Experiences of abuse during the life course, 2014

Avhandlingen behandlar övergrepp mot flickor och kvinnor i Sverige och konsekvenserna för deras psykiska hälsa. Resultaten visar att vuxna som erfarit övergrepp som barn har sämre psykisk hälsa som vuxna och är överrepresenterade inom vårdinstitutionerna. Kvinnor som erfar övergrepp som vuxna drabbas av depression, posttraumatisk stress och ångest. Studien kommer fram till att den psykiatriska vården måste förbättra identifiering och stöd åt kvinnor som drabbats av övergrepp. Deras berättelser måste integreras i vården.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150113 - Inti Medieproduktion

Jag har ett önskemål!

Listan är lång, med hela 63 titlar och blir då lite mycket att läsa på en skärm. Som läsare skulle jag önska att det kom en traditionell artikel som berättar om det som varit tongivande under året och vilka trender som kan anas. Alltså någon annan som gör översikten och analysen åt mig, så att jag som läsare kan läsa något lite mer sammanfattat och gallrat. (Men ni kanske redan hade tänkt er en sån artikel som uppföljning?)


20150113 - Edda Manga

Tack för förslaget. Jag tänker att själva listorna med kortfattade sammanfattningar är som en godispåse! Man kan botanisera här och där när en står och väntar på bussen eller så. Men jag ska se om jag kan formulera en analytisk uppföljare.


20150114 - Inga-Carin Landerö

Tack för listan. Bra korta ammanfattningar. En länk till den längre sammanfattning som brukar finnas i många avhandlingar eller till själva avhandlingen hade varit perfekt. Listan ger också en möjlighet att fundera över vilka ämnesområden som genusforskningen just nu speglar. Analytiska uppföljare är naturligtvis urspännande även av enskilda avhandlingar och forskningsresultat. Tack igen!
Inga-Carin Landerö


20150116 - KvinnSam Göteborgs universitetsbibliote

Hej! Fint med listan!Härligt nog kommer den att bli ännu lite längre, kanske runt fem titlar till. Detta hänger bland annat ihop med distributionen av de tryckta avhandlingarna. Alla är ännu inte levererade till oss här på Göteborgs UB, men snart! Vänliga hälsningar AnnaLena Berguist/KvinnSam


20150116 - Tomas Wetterberg

Underbart att ni gör en sammanställning som denna. Tack för hjälpen!


20150125 - Melinda Höglind

Hej!

Detta var en väldigt hjälpfull insats! Jag hoppas ni återkommer med listan varje år. Mvh Melinda

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: