Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna.

KD-kvinnor står bakom moderpartiet om ”genusflum”

2018-09-21 | Aleksa Lundberg padlock 1

INRIKES

Under valrörelsen gjorde kristdemokratiska företrädare utspel om att jämställdhetsarbetet i Sverige ”gått för långt”. Till exempel kallade partiledaren Ebba Busch Thor regeringens förslag till ny läroplan i förskolan för ”genusflum”. Nu ställer sig även KD-kvinnor bakom synsättet, trots att de 2013 skrev under en överenskommelse om obligatorisk genuspedagogik i skolan.

Det var i slutet av augusti, när regeringen lade fram sitt förslag på ny läroplan i förskolan, som Ebba Busch Thor gick till hårt angrepp och menade att ”Miljöpartiet fått genom sin ganska radikala och extrema syn på genuspedagogik” vilket hon kallar ”genusflum”. Snart därefter uttalade även Sara Skyttedal (KD), kommunalråd i Linköping, en liknande syn på saken:

– Det är svårt att tolka ändringarna i läroplanen som nåt annat än att förskolepersonalen ska ingripa i barnens lek om man leker könsstereotypt. Till exempel om en pojke plockar upp en bil och kör runt med den(…)Man löser inte förskolans problem genom genusflum, sade hon i en debatt mot språkröret Gustav Fridolin (MP) i Aktuellt.


Tidigare ställningstagande

Kristdemokraternas kvinnoförbund, KD-kvinnor, skrev 2013 under en överenskommelse – tillsammans med Alliansens samtliga kvinnoförbund – gällande jämställdhetspolitiken, vilken bestod av åtta punkter. En av dessa rörde just genuspedagogik på förskolor och skolor:

”Genusperspektiv ska finnas i undervisningen från förskola till högskola och universitet. Genuspedagogik, jämställdhet och mångfald ska vara en obligatorisk del av all undervisning.”

Ordföranden Marie-Louise Forslund menar att förbundet fortfarande står bakom överenskommelsen som helhet, men om ”konsekvenserna för denna punkt ska leda till extrema pedagogiker inom alla utbildningar” så kommer de att ”ifrågasätta denna skrivning”.

– Mer forskning om genuspedagogiken och dess teorier inom all utbildning behövs för att öka jämställdheten i samhället. Barn ska få vara barn och varje barn är unikt, menar Forslund och betonar att man delar partiledningens uppfattning i frågan.


Ska man tolka detta som att partiet vill begränsa eller helt avskaffa genuspedagogik på förskolor och i skolor?

– Vårt partis kritik riktar sig till regeringens nya förslag till läroplan i förskolan, som bottnar i en extrem tolkning av genusteorier och pedagogik vilket vårt parti inte står bakom. Det är den vi är kritiska emot.


Vad läroplanen säger

Feministiskt perspektiv har granskat regeringens reviderade läroplan som är tänkt att träda i kraft 2019, och hittat följande skrivningar om arbetet mot könsstereotypa förväntningar:

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Under rubriken ”riktlinjer” för arbetslag på förskolorna finns bland annat denna rekommendation:

Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val(...).


Annat fokus

Feministiskt perspektiv har bett om ett förtydligande från KD-kvinnor om vilken del av regeringens förslag på reviderad läroplan de anser är extrem och har även sökt Ebba Busch Thor som avböjt att svara på tidningens frågor.

På frågan vilka feministiska frågor KD-kvinnor vill fokusera på istället, och även vill se att moderpartiet tar sig an blir svaret:

– Ett bättre rättspolitik som skyddar brottsoffer, ett nej är ett nej. Hedersförtryck och våld måste åtgärdas och förebyggas. En särskild brottsrubrik krävs för hedersbrott. Vi måste införa Forced marriage unit (en brittisk arbetsmetod, reds anm) för att förhindra barnäktenskap. Nej till surrogatmödraskap. Kampen mot könstympning måste intensifieras. Sexköp ska förbjudas utomlands. Unga flickors psykiska ohälsa måste förebyggas och åtgärdas. Porrfilter ska finnas i alla förskolor och skolor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180921 - Maria Jara de Corina

Skrämmande!!!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: