Så ser Stockholms politiker på våldsprevention i skolorna

2018-04-27 | Katarina Hörlin padlock

INRIKES

I budgeten för 2018 avsatte den rödgrönrosa majoriteten Stockholms stad resurser för våldspreventivt arbete med det nyligen utvärderade programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) i skolorna. Feministiskt perspektiv frågade partierna hur de ställer sig till programmet och hur de ser på fortsatt våldspreventivt arbete i stadens skolor.

ARTIKELSERIE/Våldsprevention

Det här är fjärde och sista delen i en artikelserie av Katarina Hörlin, text, och Hanna Ross, bild, om våldsprevention i skolan och det nyligen utvärderade programmet Mentorer i våldsprevention MVP.

Del 1: Lovande resultat av våldsprevention

Del 2: Stella Barisic: ”Vi pratar om normer på varje pass”

Del 3: Våldet har fått ett språk


Del 4: Så ser Stockholms politiker på våldsprevention i skolorna

Centerpartiet (C) i Stockholms stad, anser ni att våldspreventivprogrammet MVP, Mentorer i våldsprevention bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Nej. I arbetet med att skapa trygghet och förebygga våld i skolorna har MVP visat sig vara en framgångsrik metod. Många skolor i Stockholm deltar i programmet och det tycker vi är bra. Samtidigt ser vi ett värde i politiken inte detaljstyr skolan, att skolorna själva kan bestämma vilka metoder och program som bäst passar deras våldspreventiva arbete är att föredra, därför svarar vi nej.”

Hur anser ni att skolan ska arbeta våldspreventivt?

”Att förebygga våld kan naturligtvis ske på många olika sätt, genom samtal, kunskap, sociala insatsgrupper, snabba och tydliga reaktioner från skolan när våld förekommer med mera. Centerpartiet vill intensifiera det våldspreventiva arbetet i stadens skolor men exakt hur detta bäddas in i undervisning och organisation bör skolorna själva kunna bestämma.”Mika Metso, borgarrådssekreterare för Socialdemokraterna (S) vid stadsledningskontorets skolrotel, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Alla Stockholms stads kommunala skolor som vill arbeta med MVP har den möjligheten. Vi har över 140 kommunala skolor i Stockholms stad. Behoven ser olika ut på olika skolor – därför måste rektorn tillsammans med eleverna och lärarna på skolan ha en möjlighet att bestämma över vilka insatser de vill göra på sin skola. Den politiska majoriteten har skjutit till resurser och stöd till de skolor som vill arbeta med MVP och ser mycket positivt på att fler skolor ansluter sig till projektet.”


Ingegerd Akselsson Le Douaron, gruppledare i utbildningsnämnden, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Stockholms stad, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Jag har med särskilt intresse följt den här frågan om våldspreventivt arbete i debatten men också varit på konferenser och seminarier. Det är självklart mycket, mycket viktigt att skolorna arbetar med ett våldspreventivt arbete och att de får stöd och uppmuntran från nämnd och förvaltning i arbetet. Just den metod du nämner har visat sig framgångsrik på flera skolor i Stockholm och jag ser gärna att den sprids och vill medverka till det. Men en del av framgången ligger i att skolorna, det vill säga skolledning, personal och elever själva väljer att jobba med metoden. Jag tänker, som själv jobbat professionellt med den här typen av arbete som speciallärare, att en från nämndförvaltning påtvingad metod, ja till och med från en skolledning som inte förankrat med personal och elever, kan få kontraproduktiva effekter. Jag vill hänvisa till Skolverkets rapport om förebyggande mobbningsarbete på skolorna som nu har några år på nacken.”

”I samband med budgeten för år 2018 har getts i uppdrag till socialnämnden att stötta utbildningsnämnden i arbetet med metoden Mentorer i våldsprevention (MVP). Syftet med uppdraget är att se till att sprida metoden till fler stadsdelar – i dagsläget är det totalt sju stadsdelar som jobbar med MVP, och ett visst antal skolor i varje stadsdelsnämnd (årskurs 7 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet). Vi vill gärna se att MVP sprids i hela staden.”


Christian Carlsson, Kristdemokraterna (KD) gruppledare i Utbildningsnämnden i Stockholms stad, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Nej. Det är viktigt att varje skola i Stockholm arbetar utifrån skolans värdegrund och ordningsregler, men exakt vilken metod man använder för att jobba för att förebygga våld, hot och trakasserier ska varje skola själv få besluta om.”

Hur anser ni att skolan ska arbeta våldspreventivt?

”Kristdemokraterna anser att det viktigaste är att låta goda normer och värdering-ar, om alla människors lika värde och vårt ansvar att behandla andra med respekt, fungera som ledord och genomsyra skolans verksamhet. Värdegrunden i läroplanen ska förankras väl på skolan, den ska återspeglas i skolans ordningsregler och prägla hur lärare och elever bemöter varandra. Bryter någon mot skolans ordningsregler så ska det få omedelbara och tydliga konsekvenser, exempelvis i form av att elevernas föräldrar kontaktas och att det ska bli lättare att flytta på mobbare och andra som sprider oro på skolan. I Stockholms skolor ska det råda nolltolerans mot våld, hot och kränkande beteende. Det ska rektorer, lärare, elever och föräldrar vara väl införstådda med.”


Tina Kratz, Vänsterpartiet (V) Stockholms stad, ledamot kommunfullmäktige, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Vänsterpartiet är positiva till att flera av Stockholms skolor arbetar med MVP i dag. Det är ett bra och genomarbetat program som skapar en positiv utveckling av elevernas kunskap, attityder och normer. Vi anser att alla skolor ska arbeta för att stoppa och motverka våld, kränkningar och stereotypa könsroller. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att ta ansvar för varandra och kunna säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi tycker att skolorna själva ska bestämma hur de ska göra det. Vi vill stärka kompe-tensen kring dessa frågor och ge skolorna det stöd de behöver.”

Hur anser ni att skolan ska arbeta våldspreventivt?

”Vi arbetar redan för att stärka elevhälsan, höja kunskapen på skolorna om normkritik och våldsbejakande extremism vilket leder till ökad kompetens och förmåga att identifiera dessa problem tidigt för att kunna arbeta mer förebyggande.”


Jan Jönsson, Liberalerna (L) ledamot i utbildningsnämnden, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Nej, men det är viktigt att alla skolor arbetar med att minska våld kopplat till maskulinitetsnormer, med den vetenskapligt beprövade metod som skolan själv identifierar som bäst lämpad utifrån sina behov.”

Hur anser ni att skolan ska arbeta våldspreventivt?

”Vi anser att alla skolor ska arbeta för att minska våld kopplat till maskulinitetsnormer, utifrån en evidensbaserad metod och med uppföljning så att arbetet faktiskt minskar våldet. Det ska politikerna stödja och se till att så sker. Det är dock viktigt att skolan själv får identifiera med vilken metod, utifrån de som har vetenskaplig evidens, man ska arbeta med frågan. Kommer ett alltför ’styrt’ uppdrag ovanifrån så tenderar motivationen att bli lägre och kvaliteten i förändringsarbetet att minska.”


Sissela Nordling Blanco, Feministiskt initiativ (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, anser ditt parti att våldspreventionsprogrammet MVP bör införas i samtliga Stockholms skolor?

”Fi har drivit igenom 4 miljoner årligen till arbete med MVP i Stockholms stads skolor och förskolor. Intresset har varit väldigt stort sedan starten 2017 och utbildningsförvaltningen med stöd av kansliet för mänskliga rättigheter ser nu till att föra ut metoden till fler skolor. Jag har pratat med såväl elever, lärare, polis och socialtjänst som alla ser väldigt positivt på MVP. Till nästa mandatperiod vill Fi se en ännu större satsning på våldsprevention och arbete mot sexuella trakasserier. Vi vet att det är absolut nödvändigt att ha ett könsmaktsperspektiv i allt arbete mot våld, vilket MVP har, och att även ett aktivt åskådarperspektiv är oerhört viktigt. Det har vi sett inte minst genom #metoo att den tystnadskultur som råder i omgivningen måste brytas. Tillsammans med satsningar på antirasism, hbtq-kompetens, normkritisk pedagogik samt en särskild satsning på heder skapar vi en tryggare skola.”


Fotnot: Moderaterna hade vid pressläggning ännu inte inkommit med svar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: