Oklar framtid för MR-rådet om oppositionspartier får makten

2018-02-16 | Katarina Andersson padlock

INRIKES

Liberalerna och Socialdemokraterna i Stockholms stad vill utvärdera Rådet för mänskliga rättigheter innan de tar ställning. Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ja, men Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna definitivt nej till rådets fortsatta existens om de har makten efter valet.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-02-16 | MR-rådet börjar finna sina former efter trevande start

2018-02-09 | Positiv utveckling med Stockholms stads MR-råd

2018-02-02 | Oenighet kring effekten av råd för mänskliga rättigheter


ENKÄT: Oklar framtid för MR-rådet om oppositionspartier får makten

SOCIALDEMOKRATERNA

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – Vilka råd och organ som ska finnas under nästa mandatperiod är något som partierna kommer att behöva landa i efter valet oavsett majoritetskonstellation. Det viktigaste är att arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna i vår stad inte stannar upp.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Att vi har ett forum där sakkunniga och politiker kan samtala kring hur stadens arbete med mänskliga rättigheter kan utvecklas. Tillsammans har man följt och belyst frågor som staden behöver arbeta med.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – Rådet har inte funnits länge och det får man ha förståelse för. Alla stadens verksamheter behöver med jämna mellan rum utvärdera och utveckla sitt arbete för att uppfylla uppdrag och mål som kommunfullmäktige beslutat om. Vi är övertygade om att rådets arbetsformer kommer att fortsätta utvecklas under 2018.


MILJÖPARTIET

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – 
Ja. Miljöpartiet vill att kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter ska finnas kvar. Vi har även ett råd för funktionshinderfrågor och båda dessa råd ger kommunstyrelsen värdefull information om hur staden kan förbättra sitt arbete för mänskliga rättigheter.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Rådet har informerats och utbildats i olika rättigheter och diskrimineringsfrågor genom underlag och föredragningar under året. Kansliet för mänskliga rättigheter har, i vissa fall på rådets initiativ, utfört utbildningar för chefer inom staden när det gäller antidiskriminering och våldsförebyggande arbete.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – 
Miljöpartiet vill att rådets roll förtydligas ytterligare. Det är viktigt att arbetet i rådet leder till konkret förändring.


FEMINISTISKT INITIATIV

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – 
Självklart. Rådet för mänskliga rättigheter är värdefullt eftersom det ger oss tillgång till sakkunniga som vet var det brister och vad som kan bli bättre. Vi har under lång tid haft en självbild av att vara bra på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Så bra att man inte behöver jobba aktivt för det. Vi måste ständigt utmana den bilden och den passiviserande nöjdheten. Efter valet vill vi även se ett borgarråd och en rotel i staden som utvecklar MR-arbetet ytterligare.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Rådet står med sin expertis till förfogande för stadens förvaltningar och borgarråd, i frågor som rör allt från minoriteters rättigheter och forskning kring nyanlända kvinnors möjligheter, till papperslösa, våldsförebyggande arbete, segregation, barns rättigheter och prostitution. Inför höstens budgetförhandlingar gjorde rådet ett medskick om vikten av att stärka kvinnors organisering och jag är stolt över att vi under 2018 kommer se en sådan satsning. Vi har kartlagt diskriminering och kompetensutvecklat hundratals chefer i antidiskriminering och våldsförebyggande arbete.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – 
Rådet var ett helt nytt organ när det inrättades för två år sedan och det tog lite tid att hitta sin form, men allt eftersom har vi utvecklat rådet och hittat bra arbetsformer.


VÄNSTERPARTIET

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – 
Ja.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – De frågor som rådet för mänskliga rättigheter belyser är jätteviktiga för Stockholms utveckling. Stockholm ska vara en stad som är fri från diskriminering. Vi ska också leva upp till de människorättskonventioner som Sverige har undertecknat. I och med rådet för mänskliga rättigheter har det arbetet uppvärderats.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – 
Rådet hade en lång startsträcka och det tog lite tid innan rådet hittade sin rätta form. Men det arbete som utförs i rådet i dag är viktigt.


LIBERALERNA

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – 
Vi vill utvärdera vad rådet åstadkommit och om detta är det mest effektiva sättet att arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna i Stockholm. MR-frågorna är otroligt viktiga, men vi har också sett att rådets arbete har haft ett litet genomslag i verkligheten.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Rådet har haft en bred sammansättning och tagit in experter som varit trovärdiga och kunniga inom sina områden.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – 
Att mycket tid och pengar har lagts på ett organ som är relativt tandlöst, istället för att läggas på konkreta insatser mot reella kränkningar av mänskliga rättigheter som hedersförtryck, våld i nära relationer och hatbrott mot religiösa och sexuella minoriteter.


CENTERPARTIET

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – Nej.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Rådet har varit en trevlig mötesplats och liknar ofta en studiecirkel. Det har uppskattats av många av de andra deltagarna, men är knappast något som ingår i stadens kärnuppgifter.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – Rådet upptar mycket tid från både tjänstemän och politiker utan att tillföra något till medborgarna. Stockholms stad har redan i dag fungerande rutiner för att ta in remisser och synpunkter från medborgare och andra organisationer. Det finns inget behov av att dessutom ha ett råd som ska lägga tid på att diskutera ihop sig. Rådet har heller ingen tydlig funktion i beslutsprocessen i staden. Att lägga skattepengar på att hålla diskussionsmöten utan något tydligt mål är oansvarigt och ett tydligt exempel på hur majoriteten prioriterar prestigeprojekt framför att skapa värde för medborgarna.


MODERATERNA

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – Nej, de kommer inte att vara kvar med hänvisning till att det enbart är ett samtalsforum utan beslutanderätt.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Att både politiker, externa experter och tjänstemän som sitter i rådet är extremt kunniga och det har varit bra diskussioner, problemet är att de inte mynnar ut i något.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – Rådet har utgjort en funktion som ett samtalsforum, ett akademiskt seminarium, där politiker träffar externa experter för diskussioner. MR-rådet är endast ett rådgivande organ. Det är självklart positivt med externa experter, men att ta upp deras tid och skattebetalarnas pengar för ett diskussionsforum som inte har beslutanderätt är inte rätt väg att gå. Medan politiker sitter på rådets möten och diskuterar diskrimineras människor på riktigt i vår stad. Vi är inte emot inspel från organisationer, men detta behöver inte ske i ett diskussionsforum, utan som det fungerar i alla andra facknämnder, genom remisser.


KRISTDEMOKRATERNA

 1. Om ditt parti får bestämma, blir rådet för mänskliga rättigheter kvar efter valet?

  – Nej.

 2. Vad har ni uppskattat med rådet?


  – Vi har sett mycket få konkreta resultat av rådets arbete och har därför svårt att nämna någonting.

 3. Vad är ni kritiska emot?


  – Rådet ägnar sig åt politiserad symbolpolitik snarare än att bidra till konstruktiva positiva förändringar inom området. Det är inte ansvarsfullt att lägga skattepengar på en akademiserad diskussionsklubb utan beslutsbefogenheter. Vi tycker också att arbetet med mänskliga rättigheter i alltför hög utsträckning ägnar sig åt frågor som rör normkritik - istället för att verka för att stärka de goda värderingar som vårt samhälle är i så stort behov av.


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: