Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och socialminister Göran Hägglund tycker att politikerna inte ska styra hur föräldrar väljer att ta ut föräldrapenningsdagar.

Alliansen smygavskaffade mål om delad föräldraledighet

2011-10-14 | Gerda Christenson & Jenny Rönngren padlock 2

INRIKES

Steg för steg har alliansregeringen under de senaste åren tagit bort jämställdheten ur Försäkringskassans mål för föräldraförsäkringen. I dag är målet inte längre jämställt uttag av föräldrapenning, utan ”ökad valfrihet” för familjer.
Förändringen har skett i tysthet, utan offentlig debatt.

FAKTA/Försäkringskassan

Riksförsäkringsverket och allmänna länsförsäkringskassor var de som tidigare skötte det Försäkringskassan gör nu. 2005 slogs de ihop till Försäkringskassan, som i dag är en av Sveriges största statliga myndigheter. I Försäkringskassans uppdrag ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Försäkringskassan ansvarar för föräldraförsäkring, sjukersättning, bostadsbidrag med mera.


FAKTA/Ekonomistyrningsverket

Ekonomistryningsverket är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. ESV samordnar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter. Där finns aktuella regleringsbrev, till exempel för Försäkringskassan. HÄR finns aktuellt regleringsbrev med målformuleringen för föräldraförsäkringen.


Läs Feministiskt Perspektivs tidigare artikel om det aktuella läget för föräldraförsäkringen, Pappaledighet – en klassfråga?

Läs om vad som hände sedan:

2012-06-01 KD kör över FP i familjepolitiken

2012-05-11 Motstridiga besked om avskaffat jämställdhetsmål

Många tror säkert att Försäkringskassans mål för föräldraförsäkringen i Sverige är ett jämställt uttag av föräldrapenningsdagar. Men att det inte längre är så blev uppenbart när Feministiskt Perspektivs reportrar intervjuade Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson Niklas Löfgren apropå den senaste lägesrapporten om uttag av föräldrapenningen. På Feministiskt Perspektivs fråga om varför Försäkringskassan inte utreder de lägst utbildade pappornas behov, fick vi svaret:

– Det är en fråga man skulle kunna gå vidare med, ja.

Varför gör ni inte det då?

– Förut hade ju vi ett uttryckligt mål att verka för att papporna skulle vara hemma mer. Vi skulle påverka attityder och försöka förändra. Men det har vi inte längre. Nu har vi ett mål att ge bra information, och att folk ska välja själva hur de vill dela föräldrapenningen.


Målet har ändrats steg för steg

Det visar sig att alliansregeringen för drygt tre år sedan började luckra upp Försäkringskassans mål om jämställt uttag av föräldrapenningen. Tidigare var målet rakt och konkret: ”Det samlade uttaget av föräldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män.” Försäkringskassan hade sedan skyldighet att redovisa vad de gjort för att uppnå jämställdhetsmålet.

Men 2008 omformulerades målet: ”Förutsättningarna för ett jämställt uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män ska förbättras”.

Året därpå var jämställdheten helt borta, och i dag är målet inte längre ens att något ska förbättras: ”Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningsdagarna mellan sig.”

Något jämställdhetsmål finns inte kvar över huvud taget.


Dubbla budskap

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, FP, säger till Feministiskt Perspektiv att regeringens övergripande mål är att föräldrar ska dela ”mer lika”, eftersom ett mer jämställt familjeliv är en viktig grund för att skapa en jämställd arbetsmarknad.

– Men min utgångspunkt som liberal är att jag går inte in och bestämmer till punkt och pricka hur föräldrarna ska leva sina liv, säger hon till Feministiskt Perspektiv.

– Jag tror att oavsett vilken inkomst och vilken utbildning man har så har man rätt att få bestämma hur man vill leva sitt privatliv, och vad vi politiker ska göra är att försöka se vilka argument som ligger bakom att man inte delar lika.

Hur kommer det sig att alliansregeringen har ändrat Försäkringskassans mål för föräldraförsäkringen?

– Nu ställer du en detaljfråga som jag faktiskt inte riktigt har koll på. Jag har inte haft småbarn på jättelänge, och de direktiven kommer förmodligen från en socialförsäkringsminister, så jag har inte gått in och läst de direktiven och kan inte svara på exakt vad det står i dem.

Nyamko Sabuni markerar att jämställdhetsbonus är den lösning hon vill ha för att uppmuntra föräldrar att dela mer lika.

Just jämställdhetsbonusen har ju inte gett så mycket resultat...

– Jämställdhetsbonus är en så pass ny reform, så den kan inte utvärderas för tillfället.

Sabuni säger att jämställdhetsbonusen delvis blev krånglig eftersom det är en överenskommelse mellan fyra partier, men att de är överens om att den nu ska förenklas. Regeringen ska sedan utvärdera jämställdhetsbonusen, men det dröjer, eftersom föräldrapenning kan tas ut tills barnet fyller åtta år.

– Den dagen vi kan göra det kommer Försäkringskassan att få i uppdrag att göra det.

Å ena sidan säger Nyamko Sabuni att jämställdhet är alliansregeringens mål, å andra sidan bekräftar hon indirekt en ändrad syn på föräldraförsäkringen – genom att hon flera gånger under intervjun återkommer till att hennes utgångspunkt är att politiker inte ska lägga sig i.

– Jag tror inte på att politiker går in och styr hur människor ska leva sina privatliv när det gäller föräldraförsäkringen.

”Myndigheterna är regeringens viktigaste instrument för att genomföra sin politik”, står det på regeringens hemsida. Det betyder att det är genom konkreta styrmedel som förändring kan uppnås. Ändå säger Nyamko Sabuni till Feministiskt Perspektiv att hon inte tror att det har någon betydelse om Försäkringskassan har ett tydligare uppdrag eller inte.


Långsiktiga mål och delmål

Niklas Löfgren på Försäkringskassan håller inte med. Han tycker att de ändrade målen för föräldraförsäkringen mycket tydligt har påverkat Försäkringskassans arbete.

– Förut var det mer att vi skulle pusha för ett jämställt uttag av föräldrapenningen, nu är det mera fokus på information, och vi ska inte lägga oss i fördelningen, konstaterar Niklas Löfgren. Förut låg fokus på resultat, nu är det på goda förutsättningar. Så länge vi ger god information uppfyller vi målen.Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson, tycker att
arbetet har förändrats i och med att målet inte längre är ett jämställt uttag av
föräldraförsäkringen: – Förut försökte vi påverka attityder, men det gör vi inte nu.

Foto: Pressbild

Niklas Löfgren berättar att de förr både arbetade efter det långsiktiga målet att föräldrapenningen skulle delas lika mellan föräldrarna, och efter de delmål Länsförsäkringskassorna fick av Riksförsäkringsverket (se faktaruta). Det kunde vara att männens andel av dagarna skulle öka, kanske komma över en viss procentsats. Då var det mer konkret att de skulle nå upp till en viss nivå.

Han berättar också att Länsförsäkringskassorna då drev kampanjer om att det var positivt att dela föräldraledigheten. Något sådant är inte längre aktuellt.

– Förut försökte vi påverka attityder, men det gör vi inte nu.


Medveten kursändring

Till skillnad från Nyamko Sabuni bekräftar Henrik Ehrenberg, KD, Göran Hägglunds stabschef på Socialdepartementet, per mejl till Feministiskt Perspektiv att ett jämställt uttag av föräldrapenningen inte är något alliansregeringen eftersträvar. Ehrenbergs kommentar till Försäkringskassans ändrade direktiv är att de är självklara:

”Detta ligger i linje med de politiska målsättningar regeringen har för familjepolitiken, det vill säga att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer.” (Hans kursivering.)

Jämställt uttag av föräldrapenning har bytts till ”ökad valfrihet”. Sedan 1974, då moderskapspenningen blev föräldrapenning och hälften av dagarna sattes till mamman, hälften till pappan, har det långsiktiga målet för föräldraförsäkringen hela tiden varit ett jämställt uttag av föräldrapenningen. Nu visar det sig att alliansregeringen har tagit bort detta mål – helt utan offentlig debatt.

Att Försäkringskassans mål för föräldraförsäkringen ändrades gradvis mellan 2008 och 2010 tyder på att alliansregeringen i själva verket tog beslutet att ta bort jämställdhetsmålet i föräldraförsäkringen redan före valet 2010. Men istället för att diskutera sin politik i samband med valet, valde alliansregeringen att göra ändringen i det tysta.

På Feministiskt Perspektivs fråga om varför alliansregeringen inte informerat tydligt om att de ändrat Försäkringskassans mål med föräldraförsäkringen, svarar Henrik Ehrenberg:

”Det är självklart varje myndighets uppgift att omsätta regeringens politik i praktiken. På Försäkringskassans hemsida och i informationsmaterial finns alltid lättillgänglig information om reformer, utveckling och regelverk.”Ulrika Hagström säger att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en hjärtefråga
för TCO. Det värsta är att regeringen inte tagit debatt om målen, tycker hon.

Foto: Pressbild


Formuleringar som får konsekvenser

Ulrika Hagström, samhällspolitisk utredare på TCO med ansvar för jämställdhets- och HBT-frågor, reagerar starkt när hon får höra om ändringen av Försäkringskassans mål. Hon säger att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en hjärtefråga för TCO, och något som de ser som en viktig nyckel till ett jämställt samhälle och en jämställd arbetsmarknad.

– Därför spelar det stor roll hur man arbetar med frågan. Det är upprörande att man har frångått ett mål om jämställt uttag i instruktionerna till Försäkringskassan. Det förklarar varför det var så länge sen man såg någon satsning från Försäkringskassan på attitydpåverkan för ett mer jämställt uttag.

Ulrika Hagström menar att familjepolitiska mål är en sak, men att det även finns jämställdhetspolitiska mål. Där ingår en jämställd fördelning av det obetalda arbetet. Dessutom ska de jämställdhetspolitiska målen vara integrerade i alla politikområden.

– Därför kan man inte plocka bort jämställdhetsmål ur familjepolitiken, som är och alltid har varit helt central för jämställdheten. Det finns heller ingen motsättning mellan arbete för attitydpåverkan för ett mer jämställt uttag och att familjerna ändå själva får göra sitt eget val.

Inte heller går det att förringa det till en fråga om formuleringar, menar Ulrika Hagström. Formuleringarna har direkta konsekvenser för hur, eller om, Försäkringskassan över huvud taget arbetar för att ändra attityder mot ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen.

– Det värsta är att regeringen har gjort ändringen smygvägen, utan att ta debatten, tillägger hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20111015 - Birgitta Bolinder

Jag kanske har för lätt att se konspirationer, men nog verkar detta som om Göran Hägglund påverkat sina allianssyskon för att blidka "avgrundskrafterna" i sitt parti - antifeministerna, abortmotståndarna, homofoberna - som vill avsätta honom och ersätta honom med högerkristne Mats Odell. Och Sabuni har mage att kalla detta "liberalt". Förr var liberala för jämställdhet.


20111016 - Gunvor Rova

Ju större klassklyftor desto större ojämlikhet mellan könen.Det är en ekonomisk fråga i första hand.De fattigaste kvinnorna och männen har inte råd att vara jämställda ännu mindre nu sedan allianspartierna med sin politik ökar klyftorna i samhället.De som står längst ner på samhällsstegen drabbas värst.Oftast kvinnor .

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: