Omsorgen om det gemensamma


Den 29—30 augusti 2020 arrangeras Den kollektiva hjärnans sjätte nätverksträff på Not Quite, Fengersfors Bruk, Dalsland.

Under två dagar undersöker vi tillsammans föreställningar och frågor som rör det gemensamma. Dess början och slut. Dess kopplingar till hur plats, skog och mark avgränsats och reglerats genom historien. Tillsammans försöker vi spåra det gemensammas möjligheter och utmaningar, från allmänningens idéhistoria till vår tids teorier om det offentliga rummet, konstnärlig autonomi och självförvaltning. Hur kan vi vårda det gemensamma i en trasig värld? Hur kan vi forma gemenskaper som tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan?

Deltagande i nätverksträffen är gratis. Alla programpunkter tillgängliggörs digitalt men det går även att delta på plats. Det finns ett begränsat antal sängplatser i delade rum, dessa fördelas till de som anmäler sig först. Möjlighet till reseersättning finns för de verksamheter som inte har möjlighet att själva bekosta sin resor. Anmälan för deltagande digitalt eller på plats görs till miefelth@gmail.com senast den 1/8.

Programmet har planerats av en arbetsgrupp bestående av Sebastian Dahlqvist (Art Lab Gnesta och ordförande för föreningen Den kollektiva hjärnan), Mie Felth (Not Quite) och Henrik Sputnes (Naivité).

Nätverksträffen genomförs i samarbete med Mötesplats Steneby och med stöd från Förvaltningen för kulturutveckling (fd Kultur i Väst), inom ramen för det treåriga projektet ”Stödstrukturer för en självorganiserand samtidskonst” med medel från Kulturrådet.


PROGRAM

Lördag

10.00 - Öppningsanförande

10.15 - 10.45 - Situering på platsen, introduktion till Not Quite

11.00 - 12.00 - Att sörja för det gemensamma, Samtal med Not Quite, The Non Existent Center, Art Lab Gnesta, Cyklopen, Tomas Colbengtson (Sápmi Salastá). Moderator: Sebastian Dahlqvist

12.00 - 13.00 - Lunch

13.00 - 14.30 - Det gemensammas paradoxer - samtal med Edda Manga, Fanny Wendt Höjer och Temi Odumosu. Moderator: Sebastian Dahlqvist

14.30 - 15.00 - Kaffepaus

15.00 - 15:50 - Röstånga - Bygden som äger - Föreläsning av Nils Phillips.

16.00 -17.00 - Skogsfesten - omställning, medskapande och folkbildning - Föreläsning av Skogsfesten

17.30 - 18.30 Communal Luxury - Föreläsning av Kristin Ross (english)

18.45 - Gemensam middag

19.30 - 22.00 Kvällsprogram Do it in Dalsland - Not Quite Sloydtrukk & Smedja Bruket runt - Vandring i fabriken Tygla vårt sätt att andas - movedrumfight-session med [krig] Karin Bäckström & Jon Perman

Söndag

09.00 - 11.30 - Självorganiserade workshops och samtal

11.30 - 12.00 - Sharing

12.00 - 13.00 - Lunch

13.00 - 14.30 Digitala allmänningar och porösa ägandestrukturer - Föreläsning av Sean Dockray (english)

14.30 - 15.00 Skapelsens kr. - Lecture performance av Imri Sandström

15.00 - 16.00 - TBA

16:00 - Programmet slutar


MEDVERKANDE

Tomas Colbengtson är internationellt etablerad konst­när och adjunkt på Konstfack i Stockholm. Han är initiativtagare till Sápmi Salastá. Sápmi Salastá är en organisation och ett treårigt utvecklingsprojekt som sträcker sig från hösten 2019 till våren 2022. Det långsiktiga syftet är att utveckla ett permanent residens i Västerbotten för urfolkskonstnärer, med samarbetspart­ners och samverkan i hela Sápmi och i det arktiska området. Till skillnad från ett traditionellt residens med en plats och en vistelse är Sápmi Salastá är ett nomadiskt residens.

Sean Dockray är konstnär och en grundare av Los Angeles non-profit Telic Arts Exchange och initiativtagare till plattformarna The Public School och Aaaaarg. Den senare är ett av världens största bibliotek för fildelning av teoretisk litteratur. Ett bibliotek som inte bara påverkat konstfält världen över utan även forskningssituationen i delar av världen där fysiska bibliotek med omfattande samlingar av facklitteratur saknas. Sean är även verksam som forskare vid Post-Media Lab vid Leuphana University.

Imri Sandström är konstnär, författare, forskare och lärare, uppväxt i Umeå och skogslandskapet kring Lycksele. Hon disputerade 2019 med avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times. I avhandlingen läses Västerbottens och New Englands historier och litterära språk genom varandra, tillsammans med texter av Susan Howe. Forskningen frågar vilka aspekter av områdenas historier och språk som framträder när de läses genom varandra och i relation till Howes texter. Kan dessa aspekter läsas och skrivas som samfällda resonanser? Med ett hopp om att oroa (unsettle) nybyggarkoloniala historiska språkligheter, söker arbetet att lyssna till och att skriva inom det otysta.

Edda Manga är idéhistoriker verksam som vetenskaplig ledare och rasismforskare på Mångkulturellt centrum. I sin forskning intresserar hon sig för intersektionen mellan koloniala historier, globala maktstrukturer och politisk filosofi. Hon är också verksam som krönikör, kulturjournalist och kulturarbetare och har varit med om att tillsammans med andra grunda alternativa organisationer som kollektivet Raspen, tidningen Feministiskt perspektiv och Clandestino institut.

Temi Odumosu är universitetslektor i kulturstudier vid Malmö universitet. Hon är författare till boken Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humour (2017). Hennes forskning och curatoriella praktik undersöker koloniala arkiv, arkivering, slaveri och visualitet, ras och visuell kodning inom populärkultur, post-memorial konst och performance, bild-etik och digitaliseringspolitik. Sammantaget är hon fokuserad på hur konst kan mediera social transformation och läkning. Hon är för närvarande medlem i forskningsnätverket The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories.

Nils Phillips är ordförande i Röstånga Utvecklings AB (svb). Ett gemensamt fastighetsbolag som ägs av den ideell föreningen Röstånga Tillsammans, med fler än 470 delägare. Bolaget investerar sedan 2011 i tomma eller nedgångna fastigheter i Röstånga, renoverar och hyr sedan ut, och återinvesterar i bygden. Genom bolaget äger byn nu tillsammans sex fastigheter varav fem lägenhetshus, en restaurang, ett bryggeri och Sveriges minsta konsthall.

Kristin Ross är professor i Comparative Litterature vid New York University. Hon är författare till många böcker, bland annat Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune, Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Culture och May '68 and its Afterlives. Ross läsning och bearbetning av Pariskommunen och dess politiska fantasi sträcker sig långt utöver de 72 dagarna för att omfatta dess ekon.

Skogsfesten arrangeras sedan tio år tillbaka vid torpet Fåfängerud i Dalsland. Tillsammans arbetar de med att skapa en festival som inte kostar skjortan varken för besökare eller miljö. Väldigt mycket går att skapa av väldigt lite - bara en har viljan, ett gott gäng och skoj under tiden. Vi strävar efter att ha en så solidarisk, jämställd och jämlik fördelning både på scen, bland konstnärer, aktivitetsledare och i allt vårt eget arbete.

Fanny Wendt Höjer arbetar som frilansskribent och som forskningsassistent på Mångkulturellt Centrum i Stockholm. I höst påbörjar jag en doktorandutbildning i Cultural Studies med frågan om hur vi kan formulera politiskt varande på sätt som omfattar förmågan att föreställa sig något nytt, men som rotar sig i de historiska och politiska villkoren för olika kroppar i världen.

När: 29 augusti 2020 10:00 - 30 augusti 2020 09:00

Var: Not Quite Fabriksvägen 2, / Fengerfors

Arrangör: Den kollektiva hjärnan