Jumana Manna, Wild Relatives


Fröer: En resa i geopolitik, konflikt och biologi
Jumana Manna, Wild Relatives, 2018, 60 min film Vernissage/Opening 22.1 kl 18 på Tensta konsthall In English below

I verket Wild Relatives undersöker Jumana Manna grödors och vårt biologiska kulturarvs öden i storpolitikens kölvatten. Filmens huvudrollsinnehavare är fröet. Genom att följa dess resa genom gamla trädlundar, odlade fält, kliniska laboratorier, nogsamt sammanställda databaser och isande underjordiska valv, visar konstnären hur jordbrukspolitik, kommersiella intressen och ärvda maktbalanser gjort fröet till ett laddat föremål med höga insatser.

En utgångspunkt i filmen är ett internationellt fröforskningscenter som grundades i Libanon på 1970-talet och som idag arbetar för att säkerställa tillgången till mat, minska fattigdom och bekämpa klimathot. Centret var en produkt av sin tid och kom till som en del av en internationell kampanj för att minska världshungern genom att modernisera och skala upp jordbruket, en strategi som attraherade såväl globala storföretag som nationella intressen.

Som en effekt av det libanesiska inbördeskriget som inleddes 1975 omlokaliserade centret sin verksamhet till Aleppo i Syrien. År 2012, då den syriska revolutionen gick in i en eskalerad fas, flyttades verksamheten tillbaka till Bekaadalen i Libanon. Men kvar blev deras gigantiska genbank med över 140 000 olika sorters frön. För att kunna återskapa samlingen beslutade man att begära ut kopior från världsgenbanken Svalbard Global Seed Vault, en slags “global backup server” med tusentals nedfrusna grödor som förvaras under jord i en före detta kolgruva. Arkivet drivs enligt en överenskommelse mellan den norska staten, ett nordiskt genforskningscenter och organisationen Crop Trust som tillsammans finansierar verksamheten. Kopplingar finns också till andra länders regeringar, stora livsmedelsproducenter och välgörenhetsorganisationer som Bill och Melinda Gates stiftelse, för att nämna några exempel.

I takt med att filmens berättelse vecklar ut sig möter vi de människor som befolkar fröets väg mellan Syrien, Libanon och Norge. Perspektiven spänner mellan historiska och samtida revolutioner, geopolitiska maktaxlar, det dagliga livet på landsbygden och människors strävan efter en bättre morgondag. I Bekaadalen finns till exempel Walid som flytt från Syrien och som nu ägnar sig åt att skapa ett öppet bibliotek av kulturväxter genom ekologisk odling. Vi får också möta Youssef, son till en libanesisk bonde, som förhåller sig till en verklighet där det är mer lönsamt att hyra ut sin mark till flyktingar än att själv bruka jorden.

Om konstnären. Jumana Manna växte upp i den palestinska delen av Jerusalem och är idag baserad i Berlin. Hon gör filmer och skulptur som undersöker de olika sätt på vilka sociala, politiska och mellanmänskliga former av makt och hur den förhåller sig till den mänskliga kroppen. Hennes filmer väver samman fakta och fiction, biografiskt och arkivmaterial för att undersöka nationers strukturer och historiska narrativ. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, 2018; Mercer Union, Toronto, 2017; Chisenhale Gallery, London, UK, 2015; Malmö Konsthall, 2016; Beirut Art Center, Libanon, 2015. Manna har deltagit i grupputställningar i Nordiska paviljongen i Venedig, (2017), Kunsthalle Wien, Liverpool Biennial, 20th Biennale of Sydney, Marrakech Biennale 6, The Jerusalem Show VII, Al Ma’mal Foundation och Henie Onstad Kunstsenter, Bærum. Mannas filmer har visats på festivaler som bl a 54th Viennale International Film Festival, 66th Berlinale Forum och IFFR Rotterdam. Hon har tagit emot the A.M. Qattan Foundation’s Young Palestinian Artist Award 2012, the Ars Viva Prize for Visual Arts 2017, och var nominerad till the Preis der Nationalgalerie für junge Kunst in Berlin, 2017.

Utställningen pågår 22.1 - 24.5 2020

Utställningen ingår i Tensta konsthalls projekt Fältstudier

Järvafältet framstår som en skärningspunkt i mötet mellan bostadspolitik, gräsrotsrörelser, klimatfrågor och kulturarv. Platsens historiska lager omfattar allt från havsbotten till jordbruk och 1960-talets förortsbebyggelse. Idag samsas bland annat konstnärsateljéer, en naturskola och en mängd koloniföreningar på fältet samtidigt som flera intressenter gör anspråk på tolkningsföreträde. Projektet svarar på ett behov att finna synergier och skapa dialog mellan en rad olika aktörer: mellan forskning och gräsrotsinitiativ, mellan konstnärer och natur- och kulturarvsorganisationer. Under hösten 2019 och våren 2020 arrangeras en serie program, vandringar och konsthändelser som förhåller sig till ämnen som odling, naturstudier, självhushållning och kulturarv. Projektet Fältstudier genomförs med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

English

Seeds – a Geopolitical Journey from Aleppo to Svalbard Jumana Manna’s film Wild Relatives at Tensta konsthall

Wild Relatives, 60 m (2018)

In her work Wild Relatives, Jumana Manna follows the handling of crops and our biological heritage in the wake of big politics. The main protagonist in the film is the seed. By following its journey through old orchards, cropped fields, clinical laboratories, carefully assembled databases and freezing subterranean vaults, the artist shows how agricultural policies, commercial interests and inherited power structures have turned the seed into a charged object with high stakes.

One point of departure in the video is an international seed research centre that was founded in Lebanon in the 1970s, operating with the objectives of food security, poverty reduction and combating climatic challenges. The centre was a product of its time and started in line with a global strategy to end world hunger by modernising and upscaling agriculture, a campaign that attracted global business as well as national interests.

As an effect of the Lebanese Civil War that erupted in 1975, the centre relocated to Aleppo, Syria. In the year 2012, when the revolution in Syria escalated, they decided to return to Lebanon. But the gene bank, with over 140,000 accessions of seed samples, was left behind. To recreate the collection, the centre decided to withdraw backup copies from the Svalbard Global Seed Vault, a sort of ‘global backup server’ with thousands of frozen crops kept below ground in a formerly coal mined mountain. The archive operated under an agreement between the Norwegian government, the Nordic Genetic Resource Centre and the Crop Trust, which each provide funding for the Seed Vault’s management. Among its affiliates and donors are other governments and large food companies as well as philanthropic organisations such as Bill and Melinda Gates Foundation, to name just a few.

As the film unfolds, we meet the people who inhabit the seed’s route between Syria, Lebanon and Norway. The perspective shifts between historical and contemporary revolutions, geopolitical axes, daily life in the countryside and people’s pursuit of a brighter tomorrow. For example, In the Beqaa Valley there’s Walid, who has fled from Syria and now spends his days working with ecological cultivation to create an open access library of local plant species. We also get to meet Youssef, the son of a Lebanese farmer, who faces a reality where it is more profitable to rent your land to refugee organizations than to cultivate it.

About the artist Berlin-based Jumana Manna was raised in the Palestinian part of Jerusalem. Her films and sculptures explore the ways in which social, political, and interpersonal forms of power interact with the human body. Her films weave together fact and fiction as well as biographical and archival materials to investigate the construction of national and historical narratives. Among her recent exhibitions are Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, 2018; Mercer Union, Toronto, 2017; Chisenhale Gallery, London, UK, 2015; Malmö Konsthall, 2016; Beirut Art Center, Lebanon, 2015. Manna has participated in the Nordic Pavilion in the Venice Biennial (2017), Kunsthalle Wien, Liverpool Biennial, 20th Biennale of Sydney, Marrakech Biennale 6, The Jerusalem Show VII, Al Ma’mal Foundation, and Henie Onstad Kunstsenter, Oslo. Manna’s films have been shown at festivals such as the 54th Viennale International Film Festival, the 66th Berlinale Forum, and IFFR Rotterdam. She is the receiver of the A.M. Qattan Foundation’s Young Palestinian Artist Award 2012, the Ars Viva Prize for Visual Arts 2017, and was nominated to the Preis der Nationalgalerie für junge Kunst in Berlin in 2017.

The exhibition opens 22.1 and runs until 24.5 2020. The film is looped in the Small gallery and can also be shown separately in a cinema setting by appointment.

När: 22 januari 2020 18:00 - 22 januari 2020 20:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10, Spånga / Stockholm

Arrangör: Tensta konsthall