Pionjärerna i Fogelstad: Seminarium med Ulrika Knutson


Pionjärerna i Fogelstad: Seminarium med Ulrika Knutson Tisdag 16.4, 18:00

In English below Pionjärerna i Fogelstad: Seminarium med Ulrika Knutson

1921 blev Sverige en äkta demokrati, då kvinnor äntligen kunde rösta i de allmänna valen. Några år senare startade fem modiga kvinnor Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, en unik skola för offentlig undervisning rörande kvinnors medborgarskap. Fogelstad välkomnde kvinnor från alla klasser och utbildningsnivåer. Eleverna var doktorer, jurister, lärare, socialarbetare, journalister och författare, men även hemmafruar och industriarbetare. Bakom skolan låg De fem på Fogelstad, en grupp kvinnor bestående av Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren, två av de första fem kvinnliga parlamentsledamöterna, läkaren Ada Nilsson, rekorn Honorine Hermelin, och Elin Wägner, den berömda författaren. Tillsammans skapade de Fogelstad, en unik mötesplats för radikala intellektuella med en tolerant och liberal atmosfär som var ovanlig i Sverige vid tiden. Å ena sidan utgjorde De fem på Fogelstad en del av etablissemanget, men å andra sidan representerade de ett radikalt alternativ till de befintliga strukturerna i det svenska politiska livet. Att vara politisk enligt dem, var något som gick bortom partipolitik och de fjärmade sig från det som Elisabeth Tamm menade att 20-talets politiska liv präglades av, att det hade förvandlats till ett spel, helt avskärmat från det verkligliga livet.

Det här seminariet hålls på engelska och kommer att lyfta fram de fem grundarnas egna berättelser och deras relationer sinsemellan, spårat genom deras texter och brev, som ett sätt att förstå deras politiska utgångspunkt och deras visioner för samhället samt reflektera över de idéerna i relation till dagens politiska läge. På vilka sätt kan vi få inspiration idag från De fem på Fogelstad?

Seminariet ingår i projektet Att praktisera politik. Om Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad 1922 - 1954, curerat av Hannah Zafiropoulos och Tensta konsthalls så kallade Klassrummet är gestaltat av konstnären Olivia Plender.

Självpresentation Ulrika Knutson är författare, kritiker och journalist. Hon är en återkommande röst I Sveriges radio och skriver regelbundet för flera tidskrifter och dagstidningar. Hon är specialiserad på kvinnohistoria och yttrandefrihet. Ulrika Knutson är tidigare ordförande för Publicistklubben och är hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Bland hennes böcker kan nämnas “Kvinnor på gränsen till genombrott - grupporträtt av tidevarvets kvinnor” (2004). “Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare”. Texter i urval med introduktioner, U Knutson (2009).

In English

The Pioneers of Fogelstad: A Seminar with Ulrika Knutson Tuesday 16.4, 18:00–19:30 The lecture will be held in English.

In 1921, Sweden became a true democracy, when women finally got the vote. A few years later, five courageous women started Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (Fogelstad Women’s Citizenship School), a unique school for public education concerning women’s citizenship. Fogelstad welcomed women of all classes and educational backgrounds. The pupils were doctors and lawyers, teachers, social workers, journalists and writers, but also housewives and industrial workers. Behind the school were ‘The Fogelstad Five’, a group of women including Elisabeth Tamm and Kerstin Hesselgren, two of the first five women members of parliament; Ada Nilsson, a doctor; Honorine Hermelin, the headmaste; and Elin Wägner, the famous author. Together, they created at Fogelstad a unique meeting place for radical intellectuals, with a tolerant and liberal atmosphere unusual in the Swedish context of the time. On one hand, the ‘Fogelstad Five’ were a part of the establishment, yet on the other, they represented a radical alternative to existing structures of Swedish political life. For them, to be ‘political’ went beyond party politics, rejecting the politics of which Elisabeth Tamm wrote in the 1920s, one which had ‘turned into a game, cut off from real life’.

This seminar will draw upon the personal histories of the five founders and their interrelations, traced through their writings and letters, to understand their politics and vision for society, and consider their ideas in relation to today’s party politics. In what ways can we get inspiration today from the Fogelstad Five? The event forms part of the year-long project Practicing Politics: The Fogelstad Women’s Citizenship School.

A part of Practicing Politics. Fogelstad Women’s Citizenship School 1922 - 1954. Curated by Hannah Zafiropoulos. The Classroom is redesigned by Olivia Plender.

Self-Presentation:

Ulrika Knutson is a Swedish author, critic and freelance journalist. She is a columnist at Swedish Public Radio and writes for several Swedish newspapers, specialising in women’s history and freedom of speech. Ulrika Knutson is the former chairman of the Swedish National Press Club. She has an honorary doctorate from the University of Gothenburg. Her publications include ‘Kvinnor på gränsen till genombrott – grupporträtt av tidevarvets kvinnor’ (2004). ‘Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare’. Texter i urval med introduktioner, U Knutson (2009).

När: 16 april 2019 18:00 - 16 april 2019 20:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10, Spånga / Stockholm

Arrangör: Tensta Konsthall