Övre raden fr v: Lena Sawyer, Ylva Habel, Nadja Awad. Nedre raden fr v: Adrian Groglopo, Daniel Terres och Rashid Musa.

Skydda utsatta grupper nu!

2020-05-13 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Vården, tjänstepersoner och stadsdelar har redan larmat om att marginaliserade grupper befinner sig i en extra utsatthet för coronaviruset”, skriver forskare och aktivister som menar att hittills presenterade stödpaket riskerar att upprepa en diskriminerande logik.

Vill regeringen agera för att stötta de redan utsatta? Konkreta förslag för att stödet i covid19-krisen inte bara ska upprepa en diskriminerande logik.

Internationella organisationer som FN, Unicef och UN-Habitat har tydligt uppmärksammat att åtgärder mot den rådande pandemin måste innefatta och fokusera på de individer och grupper som samhället ofta försummar, eller som innehar en låg social status. Tongivande läkare och forskare skriver i Läkartidningen om vikten av att den svenska regeringen vidtar åtgärder som riktar sig till de som lever under socioekonomiskt utsatta förhållanden, exempelvis ensamkommande, hemlösa, papperslösa och fattiga som riskerar att förlora sina osäkra arbeten.

De flaggar även för hur trångboddheten på flyktingboenden, förvar och fängelser kan öka smittspridningen. Vi delar samtligas uppfattning och uppmanar Sveriges regering att skyndsamt vidta åtgärder för att skydda resurssvaga grupper som på grund av strukturella faktorer har en sämre hälsa, osäkra arbeten, otrygga boende eller rentav saknar ett boende.

Forskning visar tydligt på att socioekonomisk status är en viktig faktor för vilka som drabbas av sjukdomar. Det vill säga att förutom andra underliggande sjukdomar, spelar även sociala och ekonomiska faktorer som levnads- och arbetsvillkor, även stor roll. Ekvationen är enkel: sämre socioekonomisk status ökar risken för resurssvaga grupper att utsättas för covid19-smittan och drabbas hårdare av dess konsekvenser.

Vården, tjänstepersoner och stadsdelar har redan larmat om att marginaliserade grupper befinner sig i en extra utsatthet för coronaviruset. Dessa grupper arbetar också inom yrken där det är svårt att skydda sig, som exempelvis inom taxirörelsen, vårdyrken, renhållning, och kommunaltrafik. Alla dessa yrken har viktiga samhällsfunktioner, och då är samhället skyldigt att skapa förutsättningar för att de ska kunna göra sitt arbete utan att riskera sina liv. Vi ser nu hur hårt drabbade städer, som London och New York, har mycket höga sjuk- och dödstal inom dessa yrkesområden.

Asylsökande, boende i så kallade resurssvaga områden och andra grupper som utsätts för olika typer av strukturell ojämlikhet, behöver inte utsättas för nedlåtande och problematiska förklaringsmodeller till varför just de är överrepresenterade bland coronavirusets dödsoffer. Det handlar inte om en kunskaps- och informationsbrist eller om en vägran till ”integration” utan om de förutsättningar som ges i ett ojämlikt samhälle.

Därför kräver vi fler riktade satsningar på folkhälsan, boenden och ekonomin för socioekonomiskt utsatta grupper och resurssvaga områden. Vi rekommenderar följande åtgärder för att underlätta för människor i socioekonomisk utsatthet och människor utan uppehållstillstånd under covid-pandemin:

Boende:

  • Erbjud gratis tillfälliga bostäder till individer som lever i trångboddhet för att möjliggöra social distansering, prioritera människor med underliggande sjukdomar som kan erbjudas annan tillfällig boplats. Här finns ett utbud inom servicesektorn och bland annat hotellbranschen och ett akut behov/efterfrågan under denna pandemi.

  • Ordna bostäder åt alla hemlösa, och förse dem med den hygienstandard som är en del av de mänskliga rättigheterna (exempelvis rinnande vatten, toalett).

  • Allmänna och privata bostadsbolag bör omgående frysa alla hyreshöjningar och införa fria hyror mellan 1 mars och 31 maj (retroaktivt), eventuellt längre i relation till utvecklingen, eller reducera hyror samt införa ett nationellt gällande vräkningsstopp. De bör även ha överseende med sena hyresinbetalningar.

Hälsa:

  • Inför åtgärder som står i relation till det ohälsotal som finns i de svenska förorter och bland andra utsatta grupper. En sådan åtgärd är att offentliga rum, såsom skolor, bibliotek och vårdcentraler, har nödlösningar på plats för att minska risken för smittspridning som till exempel provtagningar för covid-19.

Ekonomi:

  • Småföretagarpaketet som regeringen har föreslagit är en bra lösning. Vi vill dock se ett tillägg där småföretag som hyr lokaler av allmänna fastighetsbolag och som gjort förluster i coronavirusets spår, även får omförhandla hyresavtal inför framtiden då återhämtning efter krisen kommer kräva stora insatser.

  • Höj socioekonomiskt utsatta barnfamiljers ekonomiska bistånd, exempelvis barnbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd. Detta för att säkerställa att barnens behov tillgodoses i första hand.

Asyl och migration:

  • Ge permanent uppehållstillstånd till alla papperslösa som befinner sig i landet.

  • Stoppa alla utvisningar omedelbart.


Daniel Terres, podcasten Tredje rummet

Nadja Awad, Nyans: muslim

Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin

Ylva Habel, forskare, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Lena Sawyer, docent vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Rashid Musa, opinionsbildare i frågor som berör rasism

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: