Åsa Ekvall har forskat om hur attityder till jämställdhet och homosexualitet samspelar med våldsnivåer i samhället.

Samband mellan intolerans mot homosexuella och våld

2019-06-19 | Christin Sandberg padlock

FEMINISM

Ju mer intolerans mot homosexuella i samhället och ju mindre acceptans av jämställdhet, desto mer våld och större risk för interna väpnade konflikter i landet. Samtidigt är det länder med positiva attityder till jämställdhet och homosexualitet som exporterar mest våld i form av vapen och militära interventioner. Det visar ny forskning av Åsa Ekvall.

Gender inequality, homophobia and violence: The three pillars of patriarchial norms and attitudes, and their relations

Av Åsa Ekvall

Antwerpens universitet och International institute of social studies i Haag

När Åsa Ekvall under ett decennium arbetade som biståndsarbetare med fokus på kvinnors rättigheter i konfliktländer ute i världen tänkte hon ofta på att det verkade finnas ett samband mellan ojämställdhet och våld, inte bara mot kvinnor utan generellt i samhället.

Men det som tycktes uppenbart togs inte på allvar, varken av manliga makthavare på olika positioner i lokalsamhället eller ledare för större internationella organisationer.

– Jämställdhet uppfattades alltid som en mjuk fråga som man kunde ta sedan, när freden var fixad. Men saken är ju den att det inte blir någon fred om det saknas jämställdhet, säger hon.

Bristen på forskning och statistik för att underbygga sina argument, gjorde att hon bestämde sig för att undersöka kopplingen mellan jämställdhet och våld. Men förutsättningarna var inte de bästa. Både den klara forskningsidén och åldern gjorde att Ekvall fick svårt att hitta en plats på universiteten. Tillslut valde hon att finansiera forskningen själv. Det tog därför åtta år att ro i hamn jobbet.


Solklara kopplingar

Under tiden kom boken, Sex and world peace av Valerie Hudson & co, världens största och mest gedigna forskningsstudie som kartlägger sambandet mellan nivåer av ojämställdhet och brist på kvinnors rättigheter och nivåer av våld. Den bygger på den unika databasen Womanstats, som är den mest djuplodande kunskapsbank kring kvinnors rättigheter och jämställdhet som finns.

– Den gjorde att jag delvis tvingades skifta fokus och valde att titta på attityder och normer kring jämställdhet och våldsnivåer, säger Åsa Ekvall på telefon från Utrecht där hon numera bor.

Och kopplingen är solklar.

– Där de flesta tycker jämställdhet är bra så är det mindre av alla sorters våld än i länder där man tycker att jämställdhet inte alls är något bra, säger hon.

Negativa attityder gentemot jämställdhet är kopplat till högre nivåer av ojämställdhet och mer våld i samhället generellt. Inte bara ökat våld mot kvinnor utan även fler konflikter och väpnat våld inom landet.

Heteronormativitet – normen att man måste vara heterosexuell för att vara en ”riktig” man eller kvinna – är kopplad till patriarkala normer om hur män och kvinnor ska bete sig, inklusive vem som ska ha makt i samhället. Därför ville Ekvall undersöka om det fanns relationer mellan acceptans för homosexuella och våld på samma sätt som mellan ojämställdhet och våld. Resultatet är slående även här.

Ekvall visar att det precis som med ojämställdhet och våld finns ett samband mellan högre grad av intolerans mot homosexuella och höga nivåer av våld i ett samhälle. Särskilt våld inom nationens gränser. Detta gäller en mängd typer av våld, från våldsam kriminalitet till inbördeskrig.


Jämställda länder exporterar våld

Ekvalls studie visar också att de länder som är mest jämställda och visar mest acceptans för homosexualitet är de som exporterar mest våld till andra länder. Det handlar både om vapenexport och deltagande i internationella militära interventioner.

Ekvall säger att hon har funderat mycket på vad det här beror på:

– Den postkoloniala nyliberala världsordningen är så djupt inrotad i systemet, och innebär att vissa länder hela tiden expanderar på bekostnad av andra, att det förmodligen inte hjälper att ha egalitära normer på hemmaplan.

– Men det är fortfarande väldigt tragiskt och skamligt att normer och värderingar som kan kopplas till låga nivåer av våld i det egna samhället inte appliceras i någon större grad på utrikespolitiken.

Samtidigt handlar det om att de strukturer som har skapat många stora konflikter härstammar från västvärldens kolonialisering och senare USA:s imperialism.

– Att vissa länder kunnat expandera politiskt, ekonomiskt och militärt på bekostnad av andra är ju det som skapat de strukturer som lett till många konflikter och som man sedan militärt ingriper i och försöker styra upp, säger Ekvall.

Och tillägger:

– Dessutom tjänar en enorm mängd människor i väst mycket pengar på det militärindustriella komplexet. Att sälja vapen ses som en bra business. Det gör att det är väldigt många människor som inte ser fredliga och diplomatiska lösningar som något bra överhuvudtaget.


Måttstock för demokratiers hälsa

Ekvall säger att hon är intresserad av data kring maskuliniteter, eftersom det är männen som har makten i samhället och står för nästan allt våld i världen. Hon tycker därför också att det är viktigt att prata om patriarkala strukturer i samhället.

– De tre viktiga huvudingredienserna i patriarkala normer är att: Män ska dominera kvinnor. Man ska vara heterosexuell. Våld är ett bra sätt att lösa konflikter och att få respekt och ära. Dessa tre hör ihop, vilket min studie visar.

I Ekvalls fältstudie från Indien, som ingår i avhandlingen, framkommer att unga studentkillar som fick en genusutbildning fick mer accepterande attityder gentemot jämställdhet och homosexualitet men även ändrade sina attityder till våldsanvändning.

– De var mindre benägna att se användning av våld på statlig nivå som konfliktlösningsmetod efter utbildningen. Detta trots att våld, förutom våld mot kvinnor, inte hade diskuterats direkt under utbildningen, säger Ekvall.

Hon tillägger:

– Det visar hur allt hänger samman. Inställningen till jämställdhet, homosexualitet och benägenhet att ta till våld för att lösa konflikter generellt.

Ekvall menar att det sedan hon påbörjade sin studie för åtta år sedan har hunnit skapas en hel del acceptans för sambandet mellan kvinnors rättigheter och ett lands välmående, även om vi ser en backlash mot kvinnors rättigheter i vissa länder.

– Kanske är det ett samhälles attityder och normer kring homosexualitet som borde vara den nya måttstocken för hur välmående demokratin är i ett land.

Ekvall hoppas att det kommer att forskas mer på detta i framtiden. Men understryker samtidigt att det redan i dag finns mycket bra forskning.

– Akademiker gör mycket forskning men är usla på att kommunicera den utanför den akademiska världen. På internet finns mycket åsikter men väldigt lite kunskap. Jag hoppas kunna bidra till att sprida kunskap.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: