Emelie Mire Åsell är ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

Regeringens lagförslag försämrar för transpersoner som är föräldrar

2018-03-02 | Ulrika Westerlund padlock

INRIKES

Regeringen väljer att gå vidare med ett förslag som särbehandlar transpersoner som är föräldrar och gör så att färre familjer omfattas av faderskapspresumtion.

Den 8 februari kom regeringens lagrådsremiss som baserar sig på utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11). I medierna har fokus hittills framförallt varit att regeringen i lagrådsremissen föreslår att det ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller, det som ibland kallas embryodonation.

Men lagrådsremissen innehåller också förslag som handlar om hur föräldraskapet ska regleras när en eller båda av föräldrarna har ändrat juridiskt kön. Utredningen föreslog en särreglering i särskilda paragrafer när det gäller reglering av föräldraskap för personer som ändrat juridiskt kön och regeringen har nu gått vidare med det förslaget.

När tvångssteriliseringarna av personer som ville ändra juridiskt kön togs bort 2013 förutsatte den dåvarande regeringen i lagens förarbeten att bestämmelser gällande föräldraskap skulle kunna tillämpas analogt på så sätt att den som ändrat juridiskt kön också skulle omfattas av de rättigheter, förmåner och skyldigheter som följer med att vara mor, far eller förälder till ett barn, eller med att vara gravid eller att ha fött ett barn.

Inledningsvis var rättsläget oklart, men efter några ärenden i förvaltningsdomstolarna som RFSL drev (se Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 oktober 2015 i mål nr 7493-13 och Kammarrätten i Stockholms dom den 9 juli 2015 i mål nr 3201-14) tillämpades reglerna i enlighet med ovanstående förarbetsuttalanden. Detta fastslogs också i ett rättsligt ställningstagande från Skatteverket under våren 2016.


Försämring för vissa familjer

Men regeringen lägger nu fram ett förslag som kommer att innebära en försämring för de familjer som drabbas: gifta par som skaffar barn och där någon av föräldrarna har ändrat juridiskt kön. För dessa par ska i fortsättningen inte någon presumtion gälla, och föräldraskapet ska istället regleras genom bekräftelse eller dom. I dagsläget kan transmän som blir föräldrar bli fäder genom faderskapspresumtion, precis som cismän.

I ovan nämnda förarbeten uttalade den dåvarande regeringen också att rättstillämpningen skulle följas upp för att försäkra sig om att den skedde på ett rättssäkert sätt och på ett sätt som tillvaratar såväl föräldrarnas som barnets rättigheter. Men den nya regeringen väljer nu alltså att gå vidare med ett förslag som ligger i motsatt riktning till vad som tidigare varit den uttalade intentionen.


Könsneutral föräldrabalk bättre

– Idag har vi en reglering som fungerar lika för cismän och transmän som bytt juridiskt kön. Det är obegripligt att regleringen nu istället vill införa en diskriminerande särreglering, säger Emelie Mire Åsell, transpolitisk talesperson för RFSL.

– Det finns generellt fortfarande många regleringar som försvårar för barn i stjärnfamiljer och hbtq-familjer att ha rättslig tillgång till sina föräldrar. Det är inte i enlighet med barnets bästa. Istället för att införa särregleringar vill RFSL istället se en könsneutral föräldraskapslagstiftning.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: