Politiker i Angered ser positivt på sex timmars arbetsdag, enligt områdeschef och processledare Angelica Winter.

Kortare arbetstid införs för socialsekreterare i Angered

2017-05-16 | Eva Lindholm padlock

EKONOMI

Sex timmars arbetsdag samt ett förändrat och mer effektivt arbetssätt, det ska minska personalomsättningen och förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare i Angered i Göteborg. Den nya arbetsmodellen innebär många fördelar och lovar lönsamhet på lång sikt, enligt förespråkarna.

FAKTA:

Förutom socialtjänsten i Angered kommer även Kretslopp- och vattennämnden i Göteborg att testa förkortad arbetstid med start under hösten 2017. Båda försöken är ett led i Göteborgs stads arbete med att ge de anställda ”en hälsosam balans mellan arbete och fritid”.

Tjänstedesign, även kallat service design, är en slags affärsutvecklingsmetod, som används för att ta reda på vilka behov brukare/patienter/kunder har, särskilt gäller det när man behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns.

Det kan exempelvis innebära att en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst skapas eller att leverantören av tjänsten omorganiseras. Syftet är att förbättra brukarens/patientens/kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter behov blir den användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv.

Källa: Wikipedia, SKL

Förkortad arbetstid är en del av ett större utvecklingsarbete inom socialtjänsten i Angered, som går ut på att öka tillgängligheten och kunna bygga upp verksamheten tillsammans med invånare och brukare.

– Vi kommer flytta ut delar av socialtjänsten till Lövgärdet, och förändra och förnya arbetssättet, säger Angelica Winter, områdeschef och processledare i Angered.

Delvis är det förändrade arbetssättet en tillbakagång, till hur arbetet i socialtjänsten bedrevs för närmare 40 år sedan.

– Vi ska inte vara så specialiserade utan arbeta både med utredningar, förebyggande arbete och serviceinsatser. Som man gjorde tidigare, på 80-talet, det vi nu ska lägga till är att brukarna ska få vara med och bidra till hur det ska se ut.

Winter tror att det nygamla arbetssättet kommer kapa utredningsled och dubbelarbete. Men framför allt ska personalomsättningen stoppas.

– Vi har stor omsättning, framför allt inom barn och unga, och det är svårrekryterat, men nu vill vi fokusera på att få våra medarbetare att stanna kvar.

Projektet i Angered ska pågå i drygt ett år och under den tiden hoppas Angelica Winter att få se tendenser till att de anställda i större utsträckning trivs, stannar kvar på arbetsplatsen och upplever bättre balans mellan privat- och arbetsliv.


Slutresultat från Svartedalen

Projektet är ett av flera försök med förkortad arbetstid i Göteborg, nyligen slutredovisades resultaten från det uppmärksammade försöket på Svartedalens äldrecentrum. Angelica Winter har tagit del av dem, men ser inte så många likheter mellan verksamheterna.

– Vad följeforskaren vid Svartedalen inte tittat på, och inte heller haft i uppdrag att titta på, är just personalomsättningen. Sedan skiljer sig ju ett äldreboende från vår verksamhet, i och med att när en medarbetare går därifrån måste en ny in direkt. Vi arbetar ju mer administrativt.

Angelica Winter menar att de personalkostnader som projektet i Angered kräver i startskedet kommer hämtas in längre fram på grund av minskad personalomsättning. På Svartedalens äldrecentrum har den eventuella effekten inte studerats och därför kan inga sådana jämförelser göras. En annan skillnad mellan projekten är utvärderingen. På Svartedalen har en följeforskare ställt frågor till personal och hyresgäster (boende) halvårsvis. I Angered ska utvärdering ske kontinuerligt.

– Vi ska använda tjänstedesign och hela tiden ställa frågor, utvärdera och förändra små delar i processen. Det kräver att man lyssnar in vad brukarna säger och sedan vågar förändra, säger Angelica Winter.


”Vägen framåt”

Hur framtiden kan se ut och om försöket kan spridas i större skala vågar inte Angelica Winter svara på.

– Våra politiker i Angered har gett oss uppdraget och de ser positivt på detta (sex timmars arbetsdag reds anm.), nu inväntar vi godkännande från personalutskottet i Göteborg innan vi kan börja.

Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar menar att de projekt med förkortad arbetstid som pågått, och ska börja, i Göteborg är vägen framåt för ett mer hållbart arbetsliv.

– Sex timmars arbetsdag är en jätteviktig fråga för oss, och det är genom att testa olika arbetstidsförkortningsmodeller inom flera olika verksamheter som vi kan samla den kunskap vi behöver för att kunna gå vidare.


Kräver samarbete

Utvärdering av effekterna och uppmärksammandet av de kostnadsbesparingar som förkortad arbetstid kan ge, oavsett var, är viktiga menar Daniel Bernmar.

– Det är ofta staten som sparar pengar på minskade sjukskrivningar och lägre arbetslöshet, medan det är kommunen som satsar pengar.

Behovet av samarbete mellan kommuner, staten och andra offentliga aktörer är därför stort menar Daniel Bernmar. Något som han hoppas att Vänsterpartiets nationella lansering av sex timmars arbetsdag ska råda bot på.

– Vi behöver testa i stor skala för att få fram det underlag som behövs för en större reform, och för att opinionsbilda kring förkortad arbetstid.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.