Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Fi: Förstatliga skolan för att skapa jämlika livschanser

2016-05-17 | Jenny Sandsten padlock

OPINION

Skolkommissionen har nu uttalat sig om att skolsystemet bör få en mer statlig styrning för att bli likvärdig. Kommissionen visar att kommuners olika resursfördelning samt skolvalssystemet skapar segregering. Feministiskt initiativ ställer sig positiva till utlåtandet men anser att den svenska skolan bör förstatligas helt för en likvärdig resursfördelning och jämlika livschanser.

Jenny Sandsten är representant för Feministiskt initiativ i utbildningsnämnden i Stockholm Stad, interkulturellt utbildad lärare samt skolpolitisk talesperson (Fi).

Ett förstatligande av skolan skulle innebära att skolpengen används till just skolan och inte stoppas i andra hål eller tas ut i vinst. Problemen med dagens ekonomiska styrning visar sig även i skolkommissionens krav på större samarbete mellan skolor. Samarbete är väldigt viktigt för kunskapsutveckling, men svårgenomfört på grund av konkurrensen om elever och skolpengen vilket får skolor att inte dela med sig av framgångsfaktorer. Därför är det bästa om skolpengssystemet (infört på initiativ av borgerlig regering) togs bort och ersattes med ett statligt styrt resurssystem som utgår efter skolors behov kopplat till socioekonomi och antidiskriminering.

En likvärdig skola innebär även att arbeta utifrån likvärdiga styrdokument i både kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Något som kan förbättras med ett större statligt ansvar där kommuners och friskolor olika sorters skolprofiler kan minska i betydelse och därmed minskar segregeringen.

Minskad segregering och en inkluderande skola kräver satsningar på elevhälsan och nyanlända. Det behövs fler specialpedagoger, kuratorer och utbildade elevassistenter för att öka tillgängligheten och minska antalet hemmasittare som tappat hoppet om sin skolgång och har psykisk ohälsa. Nyanlända måste ges möjligheten till studievägledning på modersmål, förberedelseklasser, förtur till platser på skolor i innerstäder och språkutveckling. Och alla elever bör ges gratis läxhjälp som ett led i skapandet av jämlika livschanser.

För att skapa likvärdig, antidiskriminerande arbetsmiljö för eleverna är det också nödvändigt med fortbildning för lärare inom normkritisk pedagogik och sex- och samlevnad. Studielitteraturen bör uppdateras med ett inkluderande innehåll. Detta för att minska kränkningar och förbättra tillgången till fler perspektiv inom utbildningen och samhället. Som representant för Fi i Stockholm Stads utbildningsnämnd känner jag stor glädje över att, efter enträget förklarande av den normkritiska pedagogikens demokratiska betydelse, ha kunnat påverka nämnden i en nytänkande riktning. Utbildningsförvaltningen i Stockholm arbetar därför nu, i samarbete med MR-rådet, för att kompetensutveckla skolpersonal inom normkritisk pedagogik och mänskliga rättigheter.

Skolkommissionen lyfter dessutom lärares förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är bra och en likvärdig skola bör innebära likvärdig arbetsmiljö. Läraryrket är kvinnodominerat med högt sjukskrivningstal och personalbrist, och Fi arbetar därför att se maxtak på grupper inom förskola, fritidshem och skola. Vi ser det akuta behovet av en hållbar arbetsmiljö samt att elever får den omsorg och utvecklingsmöjligheter de behöver.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: