West pride, maj 2014.

Göteborg gör upp med tvåkönsnormen

2014-10-21 | Maya Lagerholm padlock

INRIKES

I år valde Göteborgs stad att utvidga den snäva tvåkönsmodellen och gav stadens medarbetare alternativet ”annat” att välja på som könstillhörighet i en enkät om arbetsmiljön. Detta som ett led i stadens arbete med inkludering och öppenhet. Enligt Anna-Carin Jansson, samordnare för Göteborgs hbtq-råd, har enkäten både väckt mycket reaktioner och gett ringar på vattnet.

Göteborgs hbtq-råd har varit pådrivande i kampen för en uppgradering av arbetsmiljöenkäten. Anna-Carin Jansson konstaterar att förändringen både välkomnats och ifrågasatts, även om den övervägande delen av reaktionerna varit positiva.

– Införandet av en liten ruta har satt igång enormt mycket diskussioner, vilket även lett till att andra maktordningar börjat diskuteras mer och många frågor har väckts till liv. Vad är det för andra frågor som vi inte ställer? Vilka andra exkluderas? Vem är Göteborgaren?

Det var dock inte självklart att begreppet ”annat” skulle användas som alternativ i enkäten, berättar Anna-Carin Jansson:

– Det var en lång resa med mycket prat hit och dit. Man kan tänka sig många varianter och det fanns många olika synpunkter och tankar. Det mest optimala skulle vara att de som fyller i enkäten själva får definiera sig. Men i en stor organisation med 49 000 medarbetare så måste man hitta en struktur där förändringar görs lite i taget och där förändringarna är tekniskt möjliga. Det är inte praktiskt att man själv skriver in sin sitt svar. Det handlar även om sekretessfrågor, det är många olika aspekter som måste vägas in.


Chefernas ansvar att gå vidare

Nu vänder sig olika verksamheter till Anna-Carin Jansson för att få hjälp med frågor som rör könsidentitet. Hon får omkring fem förfrågningar i veckan och hur besökare definieras i besöksformulär har på många kontaktcentrum blivit en stor fråga.

– På många kontaktcentrum har definitionen av besökarna blivit en stor fråga. Dessa definitioner ska synliggöra problematiken med bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor, men det blir samtidigt ett aktivt exkluderande av andra. Vi måste jobba för en mer inkluderande jämställdhet.

Arbetsmiljöundersökningen visar att personer som definierar sig som ”annat” upplever sin arbetsmiljö som svårare. Dessa personer ser mindre fram emot att gå till jobbet än de som definierar sig som kvinnor eller män. Resultatet signalerar därmed att kommunen behöver jobba vidare med frågor kring könsidentitet och könsuttryck.

– På varje arbetsplats är det varje chefs ansvar att gå igenom resultatet från undersökningen. Det är en av frågorna som ska komma upp. Ledningsgrupper, personalchefer och enhetschefer är skyldiga att ha en genomgång med diskussion och planering för förbättring. Nästa år får vi se om det har hänt någonting. Men den här förändringen har blivit en ingång till diskussion, vilket kan ses som mycket positivt.


Utvidgad diskussion

Än så länge är det endast medarbetarna i Göteborgs stad som kan välja ett tredje svarsalternativ i stadens undersökningar. Men Anna-Carin Jansson poängterar att den nya enkäten, när den blev känd, gav ringar på vattnet och diskussionen utvidgades till fler områden och även andra former av könskodningar – när det gäller bland annat toaletter och omklädningsrum. Förvaltningen för konsument- och medborgarservice bjöd in hbtq-rådet för att diskutera frågorna och formulera och ändra om rutiner.

– En enskild åtgärd har gett mycket respons och blivit en viktig fråga. Jag blir även uppringd av personer från andra delar av landet som har frågor gällande ämnet. Då Göteborg var först i landet med den här förändringen måste vi ställa oss frågor som: Vad händer nu? Hur går vi vidare? Vad blir nästa steg? Allmänt sett ska vi fortsätta med att jobba för en inkluderande stad.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: