Ulrika Westerlund, RFSL, Kristina Ljungros, RFSU och Bodil Lindholm, Femmis.

”Vi hoppas att utredningen fortsätter enligt plan”

2014-10-09 | Ulrika Westerlund , Bodil Lindholm , Kristina Ljungros padlock

OPINION

Sedan 3 oktober har Sveriges Kvinnolobby å den ena sidan, RFSL, RFSU och Femmis å den andra debatterat surrogatmödraskap och assisterad befruktning i Svenska Dagbladet. Detta mot bakgrund av att utredningen om ofrivillig barnlöshet släppt ett delbetänkande. Sveriges Kvinnolobby vill lägga ner utredningen. RFSL, RFSU och Femmis svarar här – de vill att utredningen fortsätter enligt plan.

Bodil Lindholm, ordförande Femmis

Kristina Ljungros, ordförande RFSU

Ulrika Westerlund, ordförande RFSL

RELATERADE INLÄGG:

Utred förbud mot surrogatmödraskap

Barnets bästa inte alltid det genetiska

Barnlösas perspektiv får ta över i utredning

Sveriges Kvinnolobby skriver i sin slutreplik i SvD att vi pådyvlar dem ståndpunkter som de inte har och upprepar att de inte motsätter sig ensamståendes tillgång till assisterad befruktning. Tyvärr svarar de inte på varför följande i så fall står skrivet i deras remissyttrande: ”Sveriges Kvinnolobby förutsätter att följande principer görs styrande i en ny fortsatt utredning: /…/ Ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning ska ha två föräldrar och barnet ska dessutom garanteras två rättsliga föräldrar vid födseln.” Ett klargörande är helt klart på sin plats.

Vi förstår fortfarande inte heller på vilket sätt detta delbetänkande ”öppnar för införande av surrogatmödraskap”. Utredningen har inte berört frågan om surrogatmödraskap. Detta delbetänkade handlar endast om ensamståendes tillgång till assisterad befruktning. I betänkandet redogörs för vilka lagparagrafer som ska ändras. Det handlar i huvudsak om att lägga till orden ”ensamstående kvinna” i de lagparagrafer som berör regelverk kring insemination och befruktning utanför kroppen, samt att ändra i föräldrabalken för att specificera vid vilka tillfällen faderskap inte behöver utredas. Det handlar om rätt detaljerade lagparagrafer där det nu bland annat föreslås stå: ”En insemination får också utföras om kvinnan är en ensamstående kvinna”, samt ”Ett befruktat ägg får också föras in i en ensamstående kvinnas kropp. Ägget ska då vara kvinnans eget.” Detta öppnar inte på något sätt upp för surrogatmödraskap.

För oss är det glädjande att detta betänkande släpps tidigare än betänkandet rörande alla övriga områden som utredningen ska ta ställning till. Detta lagförslag har redan dröjt alltför länge – riksdagen beslutade redan i mars 2012 att regeringen ”skyndsamt” skulle återkomma med ett lagförslag. Två och ett halvt år senare har vi det äntligen framför oss och då ”tillbakavisar” Sveriges kvinnolobby (i sitt remissvar) delbetänkandet ”i sin helhet” samt förordar att resten av utredningen, som har ett flertal angelägna frågor på sitt bord, ska avbrytas. Mycket svårbegripligt agerande i en fråga som engagerat en stor mängd aktörer under lång tid.

Vi hoppas och tror att utredningen ändå kommer att fortsätta enligt plan, liksom behandlingen av detta delbetänkandes förslag, och att ensamstående äntligen kan få tillgång till assisterad befruktning i Sverige den 1 juli nästa år.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: