#euvalet: Kandidater om aborträtt och diskriminering

2014-05-23 | FemPers padlock

INRIKES

Vilka lösningar har EU-kandidaterna på diskrimineringen av romer. Och hur ser de på möjligheterna att via EU säkerställa aborträtt, hbtq-rättigheter och stoppa våldet mot kvinnor? Hur prioriterade är frågorna för de olika kandidaterna? Feministiskt Perspektiv ställde några konkreta frågor som har varit aktuella i EU-parlamentet och kan i dag presentera svaren.

FLER ENKÄTER

Sveriges Kvinnolobbys granskning av kandidaterna

DHR:s tillgänglighetsenkät

Amnestys kartläggning av kandidaternas inställning till migration

Vapenvalet – Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens kartläggning av partiers inställning till vapenexport

Enkät av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

Vi ställde också frågor som berör fred, demokrati och ojämställdheten inom EU:s egna institutioner. I enkäten bad vi om ja- och nej-svar samt att kandidaterna skulle ange hur prioriterad frågan är, på en skala från 1 till 5, där 1 är högst, och 5 är lägst. Enkäten gick till tre kandidater i varje parti som redan sitter i EU-parlamentet eller som har en feministisk agenda.

Piratpartiets toppkandidat och ordförande Anna Troberg har gett utförliga svar i sin egen blogg, där hon också beskriver problemet med enkäter där det endast går att svara ja eller nej. Det kan till exempel handla om att en kandidat inte anser att EU ska ha möjlighet att reglera en fråga som kandidaten samtidigt är starkt engagerad i. De allra flesta valde att motivera sina ställningstaganden, och vi publicerar svaren i sin helhet från samtliga som tagit sig tid att svara.

Anna Troberg, Piratpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 
3


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig?
 2


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig?
 1


DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster? Nej

Hur prioriterad är frågan för dig?
 1


KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser? Nej

Hur prioriterad är frågan för dig?
 3


FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomrösning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 
4


ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

– Behandlingen av Europas romer är skamlig. Det är viktigt att arbeta mot den diskriminering som drabbar romer och andra utsatta folkgrupper på alla politiska nivåer i EU och i Sverige. Det är till exempel inte rimligt att uppemot 100 000 romer i Europa är papperslösa och därmed i stort sett rättslösa. Dessa människor saknar måhända papper, men de saknar inte människovärde. Vi måste ge alla dessa människor en väg in i samhället. Det går naturligtvis aldrig att sätta ett pris på kränkningar, men det är ändå viktigt att samhället erkänner kränkningar och kompenserar de övergrepp som romer dagligen drabbas av.


Christer Engström, Piratpartiet

VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

Nej, våld mot kvinnor är ett brott, och det är länderna själva som har ansvar för kriminalpolitiken och för att polisen sätter in ordentliga resurser mot det här allvarliga problemet. Frågan ligger inte på EU-nivån.

Hur prioriterad är frågan för dig? 5


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Nej, det är länderna själva som bestämmer över de frågorna, och det ska vi vara tacksamma för. Jag vill inte att abortmotståndare från Polen och Irland ska ha något att säga till om abortlagstiftningen i Sverige. Vi ska inte flytta upp den här lagstiftningen på EU-nivån.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter? 

Ja, hbtq-personer omfattas av stadgan om de mänskliga rättigheterna som är en del av EU's grundlag, och EU har ansvar för att se till att länderna lever upp till den.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster?

Nej. Det är att i praktiken avskaffa demokratin, och är ett av de allra främsta skälet till varför vi bör avbryta förhandlingarna med USA omedelbart. Jag arbetar redan aktivt mot TTIP i parlamentet, och kommer att fortsätta göra det om jag blir omvald. Piratpartiets största politiska seger under den gångna mandatperioden var att vi skapade majoritet för att avslå "frihandelsavtalet" ACTA mellan EU och USA. TTIP är samma sak som ACTA fast mycket värre, så det är mycket viktigt att vi skapar folklig opinion mot det, så att vi kan stoppa det också.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

Nej, jag röstade emot kvotering i bolagsstyrelser eftersom Piratpartiet är negativt till kvotering som metod.

Hur prioriterad är frågan för dig? 5


FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomrösning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet?

Jag skulle följa den Gröna politiska gruppen, där Piratpartiet ingår som oberoende ledamöter. Så gör vi i alla frågor som vi inte driver aktivt själva, i enlighet med vad vi lovade väljarna inför förra valet. Den här strategin har fungerat utmärkt den här mandatperioden och gjort att vi kunnat leverera konkreta framgångar, och vi kommer fortsätta på samma sätt nästa mandatperiod.

Hur prioriterad är frågan för dig? 5


ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

– EU ska i vart fall inte göra några inskränkningar i den fria rörligheten, för att människor har den friheten är det bästa med hela EU, och den måste gälla alla. EU har ett ansvar både för att säkerställa att länderna lever upp till de mänskliga rättigheterna och för att stödja den ekonomiska utvecklingen i länder som Rumänien. Det är inte acceptabelt att människor i EU befinner sig i en så utsatt situation att de tvingas till det desperata steget att bege sig till ett främmande land för att tigga. Piratpartiet stödjer den politik som den Gröna gruppen driver i de olika berörda utskotten i parlamentet.


Bodil Ceballos, Miljöpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta? Ja

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?   Ja på miniminivå. Jag vill inte se en lagstiftning som minskar kvinnors skydd i något land

Hur prioriterad är frågan för dig? 1  


 

HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?  

 

Ja - på miniminivå så att alla länder har möjlighet att ha bättre skydd

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


   

DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster?   Nej

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


   

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?   Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


 

FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

Vi behöver ett regelverk som garanterar att medlemsländerna respekterar MR, däribland minoriteters rättigheter. Något sådant finns inte i dag förutom att alla länder måste vara anslutna till Europakonventionen. Regelverket måste inkludera sanktionsmöjligheter för de länder som inte sköter sig. 


Linnea Engström, Miljöpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

Ja. Jag skulle vara beredd att stödja ett sådant förslag men just nu det är svårt att driva lagstiftningsförslag inom jämställdhetsfrågor på EU-nivå. EU lagstiftar i dag inte om sociala frågor och det finns ingen juridisk grund för att kriminalisera våld mot kvinnor inom EU. Våld är därför primärt en fråga för medlemsländerna i dag. 

Hur prioriterad är frågan för dig? Mycket prioriterad. Frågan om våld i nära relationer är en fråga om hur vi bygger det hållbara samhället. Om jag kommer in i parlamentet kommer jag att verka för skarpa resolutioner om våld och att det alltid ska finnas ett genusperspektiv i skrivningar som berör våld.


 

ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Ja, jag skulle vara beredd att verka för en sådan lagstiftning men samma svar som i ovanstående fråga. Det finns ingen juridisk grund för lagstiftning i sociala frågor i dag. Risken finns alltid för back-lash när konservativa krafter har så pass stort inflytande i Europa. 

Hur prioriterad är frågan för dig? Mycket prioriterad och jag kommer att verka för fri abort i EU:s biståndspolitik och i resolutioner etcetera. 

 
 

HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?  

Ja, jag vill verka för ett stärkt skydd för hbtq-personer inom EU till exempel genom en hetslagstiftning mot hbtq-personer.

Hur prioriterad är frågan för dig? Mycket prioriterad. 


   

DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster? Nej.

Hur prioriterad är frågan för dig? Mycket prioriterad.   

 

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser? Ja. 

Hur prioriterad är frågan för dig?

Prioriterad. Kvotering till bolagsstyrelser är en rättighetsfråga och en viktig mekanism för att motverka elitism och korruption. Kvotering av kvinnor kan bryta homosociala nätverk där samma personer med samma kön och bakgrund kvoterar in varandra.

 

FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet?

Ja. Viktigt att skrivningarna i Lissabonfördraget ändras så att länder får rätt att nedrusta!

Hur prioriterad är frågan för dig? Mycket prioriterad.

 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

Miljöpartiet har förslag på sanktioner mot länder som gång på gång kränker mänskliga rättigheter som romers rättigheter som ekonomiska sanktioner och indragen rösträtt. MP vill även skapa fler lagliga vägar in i Europa. 

En viktig fråga är romers statslöshet i ansökarländer som Serbien, Kosovo, Makedonien och så vidare. I dessa länder föds barn utan papper och får därför varken skolgång, vård eller sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Här måste EU sätta press och göra mer! De medel som är avsatta i sociala fonden måste kanaliseras till lokalsamhällen så att de kommer romerna till del direkt. I dag är det nationella politiker i tex Rumänien som motsätter sig detta. Det kan inte få fortsätta.


Malin Björk och Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

För oss i Vänsterpartiet är denna fråga en de absolut viktigaste frågorna. Vi har haft ordförandeposten i EP:s jämställdhetsutskott och arbetat mycket intensivt med denna fråga under hela denna mandatperiod. Vi kommer självklart att fortsätta med samma intensitet under nästa tills vi når målet med en övergripande strategi mot mäns våld mot kvinnor på EU-nivå och att fler medlemsstater ratificerar Istanbulkonventionen.


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Nej, detta är en annan viktig prioritetsfråga för oss i Vänsterpartiet då vi ser hur aborträtten är under hot i Europa. Vi anser dock inte att vi ska ha en gemensam EU lagstiftning. Vi vill att alla kvinnor ska ha rätt till fri abort i hela EU men att frågan ska skötas på nationell nivå. Opinionsarbete på EU nivå är däremot jätteviktigt!!

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?

Ja och nej.

Vi är ett av de vassaste hbtq-partierna i Sverige och i EU. Vi har drivit frågor med framgång kring till exempel: för att avkriminalisera hiv positiva, för att lesbiska och ensamstående ska få inseminera, för att förbjuda sterilisering av transsexuella och för lika tillgång för hbtq-personer till SRHR. Ingen har någonsin lagt så progressiva förslag och fått en rapport till plenum med så skarpa förslag för hbtq-personer. Tyvärr reagerade högern med oönskad tydlighet emot rapporten som slutligen röstades ner.

Vi kan tänka oss sanktioner inom MR området, men det är ett trubbigt instrument - och vi föredrar generellt morot framför piska. Dvs mer resurser till hbtq samarbete och att stärka det arbetet!

Men det finns mycket mer och annat att göra också:

Under nästa mandatperiod kommer vi jobba för en så stark diskrimineringslagstiftning som möjligt - som blir såpass bra att vi höjer skyddet för hbtq personer i hela Europa. Vi kommer också fortsätta vara del av den rörelse och parlamentarikergrupp som kräver att Kommissionen antar en färdplan mot homofobi, en sådan vill vi se under kommande mandatperiod. Och sist men inte minst så kommer vi driva hbtq perspektivet också vad gäller ekonomiska och välfärdsfrågor. Rätten till en fungerande välfärd för alla är viktig också för många många hbtq personer!

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster? Nej

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

EU:s handelsavtal med USA handlar väldigt lite om handel och arbetstillfällen och mer om att nedmontera det samhälle vi har i Sverige. Det här är ytterligare ett sätt att ge bort makt till storföretagen och undergräva demokratiska processer. Vi kommer att arbeta mot handelsavtalet i sin nuvarande form och rösta ned det om förslaget inte förändras radikalt. Vi accepterar inte att storföretag ska ges makt att stämma stater, och inte heller en harmonisering som undergräver våra miljökrav, arbetsrätt, eller välfärd.


KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser? Ja

Vi är övertygad förespråkare av könskvotering och tror att detta är ett effektivt sätt att bekämpa stereotyper, öka demokratin samt att bryta den i dag informella manskvoteringen. Vi valde dock ändå att rösta emot detta direktiv, dels för att resolutionen tar upp könskvotering i bolagsstyrelser, som om det vore den viktigaste jämställdhetsfrågan, dels för att resolutionen vill ha EU-lagstiftning på området. Av princip är Vänsterpartiet emot att mer makt överförs till EU och anser att EU:s nyliberala politik och vad den har ställt till med för kvinnor kräver helt andra prioriteringar, t.ex. en ny socio-ekonomisk politik som synliggör könsmaktsordningen i samhället och satsar på jobb och välfärd för alla. Men ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner är något vi absolut kan stödja.

Hur prioriterad är frågan för dig? 3


FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet? Ja

För oss i vänsterpartist är det självklart att vi behöver en utvecklingspolitik som hänger ihop, som är samstämmig, för utveckling och fattigdomsbekämpning kräver en rad åtgärder på en rad områden. Det kräver en klimatpolitik där de rikaste länderna och de multinationella företagen tar sitt ansvar. Det kräver ett stärkt regelverk för vapenhandel och global nedrustning. Det kräver en reformering av Internationella valutafonden och Världsbanken. Det kräver tydligare globala regler för utländska investeringar. Det kräver skuldavskrivningar och det kräver rättvis handel.

Det är inte svårt att se exempel på när svensk vapenexport de senaste åren har försvårat våra möjligheter att nå målen med svensk biståndspolitik. Vi kan själva fråga oss om den svenska vapenexporten till Saudiarabien har bidragit till att stärka kvinnors rättigheter. Har försäljningen av det militära radarsystemet Erieye till Pakistan resulterat i att fler människor lyfts upp ur fattigdom? Har den svenska vapenexporten till USA det senaste decenniet lett till ökad säkerhet och fred?

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

– Stoppa åtstramningspolitiken. Problemet med fattigdomen, diskrimineringen och den ökade rasismen beror i hög grad på EU:s extrema åtstramningspolitik som skapat massarbetslöshet i många medlemsländer. Medborgarnas grundläggande rättigheter kan säkras den dag EU inte väljer att prioritera de europeiska storbankernas intressen, utan de vanliga medborgarnas.

Enligt EU-lag ska varje medlemsland ha en handlingsplan för att motverka diskriminering mot romer men arbetet går långsamt eller knappt framåt alls. Utredningar, strategier och inkluderingspolicyn finns det gott om. Nu gäller det att gå från ord till handling på lokal, nationell och europeisk nivå. EU måste erkänna romernas historia och den diskriminering de fortfarande utsätts för. Vi har också skyldighet att välja det framkomligas väg,inte bara skjutsa iväg frågan till byråkraternas i Bryssel. Bilateralt samarbete måste också till mellan stater. Mer resurser till arbete för romers rättigheter, bostäder, arbete - och mer samarbete, och högre prioritering - från kommunal till EU nivå!

Strukturfondernas medel bör i ökad utsträckning gå till romers rättigheter.

I vårt arbete i Europaparlamentet kommer vi fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, också för romer. I en rapport om romska kvinnors och flickors utsatthet jobbade vi aktivt för att få in ett bättre jämställdhetsperspektiv, men också att romer inkluderas i alla steg när det handlar om att motarbeta exkluderingen av romer. I dag har roma-strategierna blivit något som sker från ovan, där man ser romer som hjälplösa, när sanningen är att det är samhället som måste se över sina rasistiska strukturer.

Sverige borde hjälpa de romer som lyckas ta sig till Sverige mer än vad som görs i dag, med boende och hälso- och sjukvård, samt öppna upp för fler mötesplatser. Oftast hamnar ansvaret på kommunerna som redan går på knäna genom minskade statsbidrag samtidigt som kommunbudgeten måste vara i balans, situationen blir ohållbar. Staten bör stötta och gå in med finansiering till kommunerna i det arbetet.


Liselotte Olsson, Vänsterpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? Frågan är prioriterad 1, men tycker inte att lagstiftningen ska ligga på EU-nivå. Ser risker med golv - att det är där alla länder då kommer att lägga sig.


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 5

Att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp borde vara självklart.


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? Självklart ja till detta men återigen så tror jag inte på att gemensamma/överstaliga lagar är lösningen.


DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster? Nej

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

Att förändra EU:s egna institutioner är ett måste.


FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? Viktig - men tycker att det är en fråga som bör drivas på nationell nivå.

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

 

EU:s konservativa styrning med nedskärning är i sig en orsak till att det ser ut som det gör. Misär och hopplöshet främjar konservativa och rasistiska partier som spittrar och ökar på exvis den anti-romska rasismen.

EU:s kan satsa på att bygga ut välfärden i stället för tvärtom. Att folk har drägliga livsvillkor, arbeten, skolor, sjukvård mm ökar fördragsamheten och toleransen mellan olika befolkningsgrupper och även mellan länder, vilket i sin tur gör att grogrunden för rasism och främlingsfientlighet/rädsla försvinner.


Stina Svensson, Fi


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta? Ja

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter? Ja, men inte så att svenska aborträtten blir sämre. Och inga samvetsklausuler m.m.. Möjlighet till abort är en mänsklig rättighet.  

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 
 

HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter? Ja

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

   

DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster? Nej

   
 

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser? Ja

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


 

FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet? Ja

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

Hårdare sanktioner mot länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Inrätta en EU kommissionär för antidiskriminering.


Jytte Guteland, Socialdemokraterna


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

 Allt våld mot kvinnor ska bekämpas och jag och Socialdemokraterna vill ta nya initiativ på området. Jag vill stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld. I detta sammanhang bör EU också verka för att alla medlemsstater ratificerar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och
av våld i hemmet. Jag besökte nyligen Nationellt Centrum för Kvinnofrid i Uppsala. De skulle gärna se att vi arbetade gränsöverskridande i EU för att sprida deras forskning och metoder för hur sjukvården bättre kan arbeta för att stödja kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och våld. Det handlar bland annat om att sprida goda exempel om hur vi kan få bättre underlag för att driva på rättsligt.    

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Med tanke på hur verkligheten ser ut, att kvinnor dör på grund av att de tvingas till illegala aborter och att abortmotståndarna mobiliserar så ser jag frågan som extremt viktig för alla som kandiderar. Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. EU har i dag ingen lagstiftningskompetens för att exempelvis tvinga medlemsstater att tillåta abort, men EU kan fortfarande vara pådrivande för rättigheter för allas rätt att bestämma över sin egen kropp.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

HBTQ-RÄTTIGHETER


Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter? 

 

Ja. När en stat går med i EU så förbinder denna sig att respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter och självklart hbtq-personers rättigheter. EU bör därför införa mekanismer, exempelvis sanktioner, för att upprätthålla mänskliga rättigheter inom unionen. 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

Ja, vi socialdemokrater är för att införa skarpa verktyg för att se till att EU:s institutioner blir jämställda. Europarlamentet är den enda direkt folkvalda institutionen och det är svårare att lagstifta om hur val i medlemsstaterna ska gå till. Vi kan ge våra rekommendationer om att partierna i medlemsländerna ska ha varvade listor, precis som vi har. 

Hur prioriterad är frågan för dig? 1


   

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

Jag vill driva på medlemsländerna så att diskrimineringen upphör och för att stärka välfärden för minoriteterna. Jag vill ta ett extra ansvar för att driva barns rättigheter i EU. Av den anledningen vill jag särskilt rikta in mig på barnens situation. Jag vill att alla barn ska få gå klart skolan. I dag lider barnen ofta av att de inte går klart skolan. Fattigdom, trakasserier och skolor som blundar när barnen slutar komma kan förklara detta. Vi behöver sätta press på medlemsländerna att ge barnen god utbildning och få stopp på diskrimineringen som drabbar deras föräldrar på arbetsmarknaden. I Sverige bör vi också ta större ansvar som förebilder genom att erbjuda möjligheter till aktiviteter för alla de som nu tvingas tigga. Det skulle vara enklare att pressa hemländerna om vi kunde visa stor aktivitet här.     


Olle Ludvigsson, Socialdemokraterna


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

Allt våld mot kvinnor ska bekämpas. Vi är definitivt för nya initiativ på området. Förmodligen skulle vi ställa oss bakom en EU-gemensam lagstiftning, men det beror också på hur den utformas. I sammanhanget bör EU också verka för att alla medlemsstater ratificerar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Hur prioriterad är frågan för dig? 1


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Ja. Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. EU har i dag ingen lagstiftningskompetens för att exempelvis tvinga medlemsstater att tillåta abort, men EU kan fortfarande vara starkt pådrivande för allas rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Hur prioriterad är frågan för dig? 2


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?  

Ja. När ett land går med i EU förbinder det sig att respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter. Detta inkluderar självklart HBTQ-personers rättigheter. EU bör därför skapa en starkare mekanism för att upprätthålla mänskliga rättigheter inom unionen, där olika former av sanktioner är en del.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

Ja, vi är för att införa skarpa verktyg för att se till att EU:s institutioner blir mer jämställda. Jag tycker att det vore rimligt med kvotering till chefsposterna i EU-byråkratin. Europarlamentet är den enda direkt folkvalda institutionen och det blir svårare att lagstifta om hur val i medlemsstaterna ska gå till. Bäst vore såklart om partier i alla medlemsstater tar detta ansvar själva.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

För det första så måste EU bli bättre på att se till att den diskrimineringslagstiftning som redan finns i dag faktiskt tillämpas i alla medlemsstater. EU-kommissionen bör dra länder som bryter mot lagstiftningen inför EU-domstolen. Man håller just nu på att förhandla om ett övergripande antidiskrimineringsdirektiv, men antagandet blockeras tyvärr av medlemsstaterna. För det andra bör EU sätta press på samtliga medlemsstater att uppfylla de nationella strategier för inkludering av romer som finns. Dessa ska syfta till att garantera en jämlik tillgång till utbildning, jobb och bostäder.  Slutligen bör även EU:s regler för ansökningar av medel till socialfonden ses över så att det blir lättare att ansöka. I dag är ett stor problem att de fattigare medlemsstaterna saknar administrativa resurser för att ansöka om pengar.


Marita Ulvskog, Socialdemokraterna


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

Allt våld mot kvinnor ska bekämpas. Vi är definitivt för nya initiativ på området. Förmodligen skulle vi ställa oss bakom en EU-gemensam lagstiftning, men det beror också på hur den utformas. I sammanhanget bör EU också verka för att alla medlemsstater ratificerar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Hur prioriterad är frågan för dig? 1


ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Ja. Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. EU har i dag ingen lagstiftningskompetens för att exempelvis tvinga medlemsstater att tillåta abort, men EU kan fortfarande vara starkt pådrivande för allas rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Hur prioriterad är frågan för dig? 2


HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?  

Ja. När ett land går med i EU förbinder det sig att respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter. Detta inkluderar självklart hbtq-personers rättigheter. EU bör därför skapa en starkare mekanism för att upprätthålla mänskliga rättigheter inom unionen, där olika former av sanktioner är en del.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

Ja, vi är för att införa skarpa verktyg för att se till att EU:s institutioner blir mer jämställda. Jag tycker att det vore rimligt med kvotering till chefsposterna i EU-byråkratin. Europarlamentet är den enda direkt folkvalda institutionen och det blir svårare att lagstifta om hur val i medlemsstaterna ska gå till. Bäst vore såklart om partier i alla medlemsstater tar detta ansvar själva.

Hur prioriterad är frågan för dig? 1

 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

För det första så måste EU bli bättre på att se till att den diskrimineringslagstiftning som redan finns i dag faktiskt tillämpas i alla medlemsstater. EU-kommissionen bör dra länder som bryter mot lagstiftningen inför EU-domstolen. Man håller just nu på att förhandla om ett övergripande antidiskrimineringsdirektiv, men antagandet blockeras tyvärr av medlemsstaterna. För det andra bör EU sätta press på samtliga medlemsstater att uppfylla de nationella strategier för inkludering av romer som finns. Dessa ska syfta till att garantera en jämlik tillgång till utbildning, jobb och bostäder. Slutligen bör även EU:s regler för ansökningar av medel till socialfonden ses över så att det blir lättare att ansöka. I dag är ett stor problem att de fattigare medlemsstaterna saknar administrativa resurser för att ansöka om pengar.


Marit Paulsen, Folkpartiet


VÅLD MOT KVINNOR

Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

 

Om EU skulle ha kompetens i denna fråga skulle jag säga ja, men med tanke på de konservativa strömningar som vi har i dag, inte minst i Europaparlamentet, ser jag inte att detta skulle vara möjligt. Detta har vi sett inte minst det senaste året med bl.a. när en majoritet i Europaparlamentet röstade ner Estrela-rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Däremot är det oerhört viktigt med opinionsbildning om detta för att driva frågan framåt.


 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3

 

ABORTRÄTTEN

Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

 

Fri abort och andra sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor är en självklarhet. Om frågan hade varit EU-kompetens hade jag gett mitt stöd till den, men precis som jag nämnde i tidigare svar så är det näst intill omöjligt att driva dessa frågor i dag. Risken finns också att Sverige skulle få en sämre abortlag om detta skulle beslutas på EU-nivå.

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3  

 

HBTQ-RÄTTIGHETER

Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?  

 

Se svaren ovan ang EU-kompetens. Även i denna fråga är opinionsbildning viktigt.

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3  

 

DEMOKRATI

Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster?  

Jag är generellt för ett frihandelsavtal med USA och vill att avtalet ska innehålla en tvistlösningsmekanism. Dock är det osäkert om en klausul kommer att skrivas in då EU och USA båda är demokratier.  

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3

   

KVOTERING

Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

 

Ja, om vi också inför kvotering i vård-, omsorg- och utbildningssektorn.

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3

 

FRED

FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomröstning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet?

Det låter tjusigt, men jag kan inte svara på frågan förrän jag sett ett sådant förslag och dess innehåll.

 

Hur prioriterad är frågan för dig? 3

 

ÖPPEN FRÅGA:

I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

 

Vad gäller romernas situation så har hela Europa ett gemensamt historiskt ansvar, inklusive Sverige, och det behövs konkreta åtgärder på EU-nivå för att inkludera romerna i samhället. EU bör gå in med en oberoende expertgrupp i Rumänien för att se till att de pengar som avsatts når de som behöver dem bäst, exempelvis bör pengarna gå till satsningar som ger romerna möjlighet till vård, skola etc.  

 

EU-kommissionen ska granska och offentliggöra årliga rapporter om hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter. I de fall kränkningar upptäcks ska kommissionen kunna dra länder inför EU-domstolen, vilket kräver att domstolens mandat utvidgas. Systematiska brott mot rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter ska kunna leda till frysning eller indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.


Cecilia Wikström, Folkpartiet

Ett övergripande svar: Cecilia är en övertygad feminist och en av liberala kvinnors toppkandidater. Cecilia har under sina fem år i parlamentet gjort mycket för kvinnors rättigheter och hon är för att parlamentet agerar som påtryckare i viktiga frågor, till exempel om kvinnors hälsa, SRHR, abort etcetera. Dock har EU ej lagstiftningsrätt inom dessa områden och Cecilia tycker att det ska förbli så. Hon vill alltså inte verka för en gemensam EU-lagstiftning om abort eller kvotering. Vad gäller våld mot kvinnor så är ju det misshandel coh redan ett brott i alla medlemsländer. Däremot har medlemsländerna väldigt olika straffsatser (Sverige har förhållandevis låga staffsatser) och vi stödjer inte en harmonisering på EU-nivå av straffsatserna. Vad gäller hbtq-rättigheter så faller det inom fundamentala fri- och rättigheter som alla medlemsländer ska uppfylla. Cecilia ahr presenterat en rapport för hur man kan stärka att EU verkligen följer upp att medlemsländerna respekterar detta och vidtar sanktioner om så inte är fallet: http://www.folkpartiet.se/eu-val/ (Längst ner på sidan finns länkar till PDF-dokumentet "EU behöver en Rättighetsmekanism". Denna rättighetsmekanism är också¨ett verktyg och konkret förslag i hur man kan hjälpa romerna i de länder de utsätts för diskriminering.

 

Inger Strömbom, KD

"Vi konstaterar att frågorna är ställda på ett sådant sätt och svarsalternativen så begränsade, att vi inte har möjlighet att beskriva vår politik på ett korrekt sätt. Kristdemokraterna väljer därför att avstå."

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: