Olga Persson är förbundssekreterare för SKR.

Minst hundra våldtäkter sker varje dag

2014-01-14 | Olga Persson padlock

OPINION

Mörkertalet vad gäller våldtäkter bekräftas i Brottsförebyggande rådets Trygghetsutredning som släpptes under måndagen. Med det oroande att kvinnor känner sig mest otrygga när de vistas utomhus trots att risken för att utsättas för brott utomhus är liten för just kvinnor. Det skriver Olga Persson, förbundssekreterare på SKR, och pekar ut mediers onyanserade skrämseljournalistik kring våldtäkter som en faktor i denna begränsning av många kvinnors liv.

Olga Persson är förbundssekreterare på Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.


NTU 2013 om misshandel

Bland dem som misshandlats är utsatthet för upprepad misshandel vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor uppger i betydligt högre grad än män att de utsatts för misshandel i en bostad (30 % jämfört med 6 %). Att gärningspersonen var en närstående gäller för kvinnor i drygt en tredjedel av händelserna (37 %), medan motsvarande andel för män endast är 2 procent.

NTU 2013 om hot

Kvinnor uppger att de utsatts för hot något oftare än män (4,6 % jämfört med 3,9 %), en skillnad som noterats sedan 2006. Hot på allmän plats drabbar män (43 %) i större utsträckning än kvinnor (26 %). Däremot är det vanligare för kvinnor (34 %) än för män (21 %) att bli hotade i en bostad.


NTU om trakasserier

Utsattheten är särskilt stor bland unga kvinnor; 8,1 procent av kvinnorna i åldern 16–24 år uppger att de utsattes för trakasserier 2012.


NTU om sexualbrott

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexualbrott. Under 2012 blev 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen sexuellt tvingade, angripna eller ofredade. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005.

NTU 2013 finns att ladda ned här.

Brås Nationella Trygghetsundersökning (NTU), med 13 000 svarande, bekräftar att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott. Brå uppskattar att minst 36 000 våldtäkter sker varje år, det vill säga 100 stycken varje dag.

Siffrorna är bevis på att det så kallade mörkertalet när det gäller våldtäkter existerar.

Brå säger själva att siffrorna när det gäller våldtäkt är i underkant, då det "finns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen".

Det är viktigt att understryka att den som har varit utsatt för ett brott aldrig har ett ansvar att berätta eller anmäla. Samhället däremot har ett ansvar för att personer ska vilja anmäla brott. Det åstadkoms bäst genom att se till att hela rättskedjan fungerar. Av de över 6.000 anmälningar om våldtäkt som görs varje år leder inte ens 200 till en fällande dom. Vi som är grannar, kollegor, vänner och familj har också ett ansvar att våga lyssna. Omgivningens fördömanden och ryktesspridning gör att många som utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt inte orkar att berätta.

Unga kvinnor mellan 16 och 24 år är de som utsätts mest för sexualbrott och trakasserier. Undersökningen visar att dessa brottstyper också polisanmäls i minst utsträckning. Endast vart tionde fall av sexualbrott och vart fjärde (23 procent) fall av trakasserier anmäls.

Trots att män är betydligt mer utsatta än kvinnor för misshandel och hot på allmän plats och av okända gärningsmän begränsas kvinnor i mycket större utsträckning av oro för att vistas utomhus. 10 procent av kvinnorna i befolkningen undviker att gå ut ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde. Motsvarande siffra för männen är 1 procent.

Statistiken från NTU 2013 stämmer väl överens med jourernas verklighet. Det är särskilt oroande att kvinnor känner sig mest otrygga när de vistas utomhus trots att risken för att utsättas för brott utomhus är liten för just kvinnor. Medias onyanserade och rent felaktiga skrämseljournalistik kring våldtäkter spelar en viktig roll i denna stora begränsning av många kvinnors liv. Att var tionde kvinna avstår från att vistas utomhus är en stor inskränkning av rörelsefriheten.

Det är välkommet att NTU numera innehåller frågor som synliggör våld i nära relationer även om resultaten precis som Brå själva säger är underskattningar då det är ett svårt ämne att behandla i en telefonintervju.

Med det i åtanke talar siffrorna sitt tydliga språk kring könsskillnaderna i våldsutsatthet. Det vore intressant om NTU i framtiden också kunde visa statistik kring könsskillnader när det kommer till gärningspersonerna med hjälp av frågor till brottsutsatta.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: