Michelle Bachelet utlovar bred genusagenda i Chile

2013-12-20 | Guadalupe Gómez Quintana/CIMAC padlock

UTRIKES

Socialisten Michelle Bachelet, tidigare ordförande i UN Women och vinnare med bred marginal i söndagens presidentval framför konservativa Evelyn Matthei, lovade att införa ett liberalt program som inkluderar sekulär och kostnadsfri utbildning, vårdreformer, beskattning av de rikaste och att avskaffa lagar mot terrorism, liksom att förverkliga en bred genusagenda som inkluderar bildandet av ett kvinnodepartement.

Michelle Bachelet, som redan har regerat sitt land 2006 till 2010, inleder sin andra mandatperiod den 11 mars, denna gång med stöd av en koalition av socialister, kommunister och kristdemokrater, med vilka hon kommer att försöka vända den tillbakagång vad gäller jämställdhet som pågått sedan 2010, och landet gått från plats 46 till 87 enligt World Economic Forums indikatorer.

Även om kvinnors arbetskraftsdeltagande i det sydliga landet är nära 50 procent har den här tillbakagången medfört att den totala arbetsbördan för kvinnor i förhållande till mäns, med löner under genomsnittet av vad männen får för samma slags arbete, att det i politiken finns färre kvinnor på ledande positioner i regering och offentlig förvaltning.

Dessutom har var tredje chilensk kvinna utsatts för fysiskt, sexuellt eller fysiskt våld av sin partner eller tidigare partner under det senaste årtioendet.


Ny genusagenda

Bachelet, som blev den första generaldirektören för UN Women, dotter till en Allende-trogen general som förföljdes av Pinochet-diktaturen, försäkrar att hon inom sin regerings första 100 dagar kommer att skicka ett lagförslag till kongresen för att inrätta ett kvinnodepartement som placerar jämställdhet mellan kvinnor och män ”högst upp på den politiska agendan” och återinstallerar ministerrådet för lika möjligheter.

Genusagendan, säger hon, kommer att vara gränsöverskridande och kommer att omfatta utbildningspolitiken, valsystemet, arbetsmarknadspolitiken och den nya politiska konstitutionen. Samma sak gäller det nationella investeringssystemet, utformningen av det nationella vårdsystemet och reformen av barnomsorgen som ska motverka diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och inkludera gemensamt ansvar i föräldraskapet.

På lokal nivå ska hennes program bidra till att stärka och utvidga kommunala kvinno- och jämställdhetskontor för att främja en jämlik medverkan i den lokala utvecklingspolitiken.


Hälsovård och sexuella rättigheter

Det nationella hälsovårdssystemet kommer att överta bördan av kvinnors mångfaldiga och traditionella omsorgsarbete, som är oförenlig med deras växande deltagande i betalt arbete, och därtill motverkar den otillräckliga och varierande tillgången till offentlig, subventionerad eller privat omsorg med stora skillnader i kvalitet beroende på familjernas ekonomiska kapacitet.

Och “i ett land som åldras blir omsorgen om såväl äldre som långtidssjuka, funktionsnedsatta och barn en prioriterad fråga för staten och samhället”.

Bachelet konstaterar att det brådskar att stärka kvinnors autonomi, vilket kräver en lag om sexuella och reproduktiva rättigheter som ligger i linje med människors verklighet och möjligheter; sekulär och humanistisk sexualundervisning i skolorna; tillgång till sexuella och reproduktiva vårdtjänster; reellt tillgång till preventivmetoder, inklusive akutpiller samt avkriminalisering av abort vid fara för moderns eller fostrets liv och vid våldtäkt.


Våld mot kvinnor

Bachelets regering avser att stärka det förebyggande arbetet mot genusrelaterat våld, öka antalet skyddade boenden till 24 och bygga ut kvinnocentren i de områden där våldet är som mest utbrett, utöver skapandet av ett gemensamt register för fall av våld mot kvinnor och feminicidios (kvinnomord) med specialiserade åklagare och domare som kommer att hantera ett bredare koncept vad gäller sexuella trakasserier och föra in det i utbildningssystemet.

Den aktuella lagen om ”intrafamiliärt våld” omfattar alla former av genusrelaterat våld, inte bara det som sker inom familjer eller mellan samlevande par.

Tillämpningen av lagar mot könsdiskriminering kommer att skärpas i och med Michelle Bachelets genusagenda, likalönelagen kommer att reformeras för att bli effektiv och alla regler som utgör hinder för kvinnors reella självständighet när det gäller deras ekonomiska rättigheter kommer att avskaffas samtidigt som äktenskapslagen ska reformeras enligt en lag som redan antagits i representanthuset.


Barnomsorg

Barnomsorgen för söner och döttrar till arbetstagare kommer att reformeras med utökade tider på förskolor, lekskolor och skolor för att förhindra diskriminering av kvinnorna på arbetsmarknaden och kommer att omfatta delat ansvar i föräldraskapet för att undandröja traditionella könsfördomar i den nuvarande arbetsrätten. Utbildningar och arbetsträning för att stödja entreprenörskap och tandhälsa ingår också i programmet.


Politiskt deltagande

 

Vad gäller politiken kommer Bachelets regering att vidta åtgärder för en könsbalanserad medverkan i kongressen, i de politiska partiernas styrelser, de offentliga institutionerna och statliga företags ledningar och styrelser, på regeringskansliet och i regionala organ.

Dessa rättigheter ska spridas, och en nationell fond skapas för att stödja initiativ som stärker kvinnors partnerskap och ledarskap, dit hör positiv särbehandling i rekryteringen till höga poster.


Utbildning

I lärarutbildningen, läroplaner, läroböcker och pedagogiska riktlinjer ska det ingå en grund som gör det möjligt att förändra genuspraktiker och -stereotyper och som främjar respekt för sexuell mångfald och implementerar program för mänskliga rättigheter med inriktning på jämställdhet i hela studiecykeln för att stödja elever som utsätts för diskriminering.

Tonårsmödrar ska ges stöd och möjlighet att fullfölja sina studier inom utbildningssystemet och program införas för att förebygga övergrepp mot barn på offentliga och privata förskolor.

Därtill skapas ett omfattande program för kvinnors livskvalitet och egenvård som medger snabbare åtkomst och tillgång till förebyggande vård när det gäller både fysisk och mental hälsa, samt fritidsprogram, egenvård, kultur och idrott i kommunerna. Också inom ramen för frågan om livskvalitet, kommer bostadspolitiska mekanismer införas som säkerställer lika tillgång för män och kvinnor till offentliga subventioner.


Kvinnoadministration

Med valet av Michelle Bachelet sällar sig Chile till den grupp sydamerikanska länder som regeras av delar av vänstern och ingår dessutom i gruppen av presidenter, med Dilma Rousseff i Brasilien, Cristina Fernández i Argentina (samtliga seniorer) som administrerar de tre nationer som står för över 80 procent av bruttonationalprodukten inom det regionala handelsblocket Mercosur.

Till glädjen som Bachelets triumf väckt tillkommer även hoten från hennes motståndare inom den politiska högern, som sjöfartsföretagaren Sven von Appen. När han avgav sin röst sade han att om hon brister i sin förmåga att leda ur ekonomiskt perspektiv kan hon dra på sig ”en till” Augusto Pinochet...

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: