FN i New York.

#8mars: ”Gör våldsprevention till en global rättighet”

2013-03-15 | MenEngage padlock

OPINION

I samband med den 57:e Kvinnokommissionen i New York som avslutas idag presenterade det globala nätverket MenEngage, i vilket bland andra svenska Män för Jämställdhet ingår, ett tiopunktsprogram för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Feministiskt Perspektiv publicerar här en nedkortad version av handlingsplanen.

Detta är ett sammandrag av texten ”MenEngage Alliance Call For Action at the Commission on the Status of Women 2013”, originaltext med fullständiga referenser återfinns på Men Engages hemsida.

FN:s kvinnokonvention CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women), Beijing-plattformen för handling samt överenskommelserna från FN:s 48:e kvinnokommission (CSW) kräver alla uttryckligen preventivt arbete för att få ett slut på våld mot kvinnor.

Kairo-plattformen för handling som antogs på 1994 års FN-konferens om befolkning och utveckling (ICPD) samt överenskommelserna från FN:s 48:e kvinnokommission (CSW) gör specifika referenser till betydelsen av att involvera män och pojkar för att få ett slut på våld mot kvinnor, vilket också ett stort antal FN-handlingsplaner gör. Men, de existerande FN-överenskommelserna om våld mot kvinnor har inte uttryckligen krävt ett utökande och implementering av globala program för primär våldsprevention för att stoppa mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Det finns nu en växande flora av insatser och starka bevis för att dessa insatser – riktade mot män och pojkar – kan påverka och förändra de normer och andra faktorer som är kopplade till mäns våldsutövande mot kvinnor, så är tiden mogen för att integrera primär våldsprevention i nationella och internationella policys och plattformer. De flesta primära våldsförebyggande insatserna riktade mot män och pojkar för att stoppa våld mot kvinnor har hittills varit småskaliga och nått mellan ett par hundra till upp emot ett par tusen deltagare. Utmaningen för alla dessa insatser är att finna medel för att finansiera verksamheten liksom att få global uppmärksamhet – samtidigt som de håller förövare ansvariga utan att förhindra eller minska medlen till verksamheter som skyddar och stärker våldsutsatta kvinnor. Det är därför hög tid att dessa insatser som visat sig kunna påverka och förändra mäns våldsutövande mot kvinnor anammas av statliga myndigheter och att man tillförsäkrar dess kvalitet, kontinuitet och främjande av kvinnors rättigheter.

De stora enkätundersökningar som genomförts över nästan hela världen har funnit samstämmiga resultat. Att de viktigaste faktorerna bakom mäns våld mot kvinnor är internaliserandet av samhälleliga normer kring mäns dominans över kvinnor, utsatthet för våld samt bestraffningar under uppväxten. Dessa resultat innebär (för att framgångsrikt ska kunna involvera män och pojkar i att stoppa våld mot kvinnor) att man måste rikta fokus mot pojkar och män som bevittnat våld i hemmet eller andra sammanhang som barn; att identifiera metoder för primär våldsprevention som bryter våldsspiraler genom att hindra våldet som män och pojkar erfar eller bevittnar, och genom att förändra de normer och maktobalanser som ligger bakom mäns våld mot kvinnor.

MenEngage Alliance ger förslag på 10 konkreta steg som FN och nationella regeringar omedelbart kan och borde ta för att engagera män och pojkar i att förebygga våld mot kvinnor.

1) Skapa och implementera universella skolbaserade, jämställdhetsutbildningar som innefattar diskussioner om genusbaserat våld.

2) Öka nationell medvetenhet och offentliga skolors ansats att utbilda män och kvinnor om existerande lagar mot våld mor kvinnor samt öppna för mäns delaktighet genom att förklara varför jämställdhet även ligger i män intresse.

3) Öka insatser med fokus på åskådarrollen som söker utmana sociala normer och skapar individuellt och kollektivt ansvarstagande.

4) Öka högkvalitativa, evidensbaserade media- och kommunikationsstrategier som engagerar män och pojkar till att vara en del av lösningen för att få slut på våld mot kvinnor.

5) Testa och utveckla sekundär prevention som erbjuder specifik hjälp till män och pojkar som bevittnat våld under barndomen.

6) Implementera förebyggande insatser tillsammans med policys för att minska alkoholkonsumtion.

7) Minska tillgängligheten till vapen.

8) Engagera män i våldsförebyggande insatser i samklang med jämställande av kvinnors ekonomiska handlingskraft, inkluderat mikro-lånsprogram och försörjningsprogram.

9) Engagera män som fäder och i föräldrautbildningar.

10) Stöd forskning och utvärdering av integrerade program för män som har använt våld i nära relationer som en del av ett omfattande samhälleligt stöd för kvinnor som överlevt våldet.

Utmaningen i alla dessa angreppssätt är att adekvat och tillräckligt finansiera dem och att inte medel tas ifrån andra områden som berör våld mot kvinnor eller kvinnor som överlevt våld. Rekommendationerna som här ges ska inte ses som att de står ensamma eller förespråkande av insatser som riktas separat mot män och pojkar och inte kvinnor och flickor. MenEngage Alliance anser att alla 10 av dessa rekommendationer kan och bör genomföras i partnerskap med kvinnorättsgrupper, med kvinnor och flickor, med samhället, liksom de män och pojkar som redan engagerar sig i att stoppa våldet mot kvinnor och flickor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: