Kvinnogrupper samlas med krav vid regeringsbyggnaden i Kairo.

Kvinnornas krav på det nya Egypten klara och tydliga

2011-07-15 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

Två stora kvinnonätverk i Egypten, ”The Alliance for Arab Women” och ”Egyptian Women’s Coalition”, har utarbetat ett dokument med krav för respekt för kvinnors lika rättigheter och politiska delaktighet i det nya Egypten. ”Women’s Charter” ger en klar bild av den egyptiska kvinnorörelsens engagemang och beslutsamhet att driva revolutionen vidare och försvara kvinnornas rättigheter i Egypten.

Läs hela Egyptian Women’s Charter

Underteckna Egyptian Women's Charter

Dokumentet sammanfattar kvinnorörelsens krav under sex punkter. Under flera veckor har kraven formulerats och diskuterats bland representanter från olika kvinnogrupper och lagexperter runt om i hela landet.

Resultatet studerades och godkändes senare vid en konferens med 3 000 deltagare från olika organisationer samt experter från hela landet. Därefter har en halv miljon individer och organisationer skrivit under det slutliga dokumentet som nu heter Egyptian Women's Charter. Denna charta överlämnades officiellt den 5 juni till Egyptens premiärminister av Michele Bachelet, chef för UN Women. Nu har kraven i Women’s Charter publicerats i egyptiska dagstidningar och kampanjer för att organisera ytterligare stöd pågår.


För representation

Dokumentet är kortfattat och har konkreta förslag i sex avsnitt som berör kvinnors ökade möjligheter att delta både i beslutsfattande organ och i det övriga samhället. Bland annat kräver Egytptian Women's Charter att kvinnor ska vara representerade i den kommitté som inom kort ska skriva landets nya konstitution.

– Kvinnor ska också representeras i alla lagstiftande kommittéer, samt i alla forum för dialog som diskuterar nationella frågor.

Kvinnor ska enligt dokumentet uppta minst 40 procent av ministerposterna. 30 procent av de parlamentariska vallistorna inför det kommande valet i september ska bestå av kvinnor.


Mot diskriminering

Den nya konstitutionen ska precisera tydligt full jämställdhet mellan män och kvinnor på alla samhällsområden, att kvinnor ska ha lika möjligheter på arbetsmarknaden, kredit-, kapital-och yrkesutbildningar och att det ska finnas skydd mot alla typer av sexuella trakasserier på arbetsplatser. Kvinnor utbildade till jurister ska ha lika möjligheter till arbete inom rättsväsendet, påpekas det i dokumentet, vilket betyder att kvinnor ska kunna sitta som domare trots religiösa ledares motstånd.

– Alla lagstiftningar som diskriminerar kvinnor måste ses över och revideras. Särskilt familjerätten ska reformeras för att spegla mänsklig värdighet och säkerställa rättvisa för alla medlemmar i familjen.

Dokumentet kräver också inrättandet av en stark nationell kvinnokommitté och andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvinnors rättigheter i alla ministerier och provinser, som att inrättande en jämställdhetskommitté i riksdagen. En ombudsman för jämställdhet för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i all politik, planer och program för parlament, regering och rättsväsende, ses som nödvändigt av de som undertecknat Women's Charter. När det gäller förbättring av kvinnosynen i samhället kräver Women's Charter att en nationell policy ska utformas för att återspegla en positiv bild av kvinnor och för att skapa en kultur mot diskriminering av kvinnor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: