Feministiskt Perspektivs användarvillkor (publicerad 2020-06-11)

Prenumeration

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Feministiskt Perspektiv (Fempers). Genom att bli kund hos Fempers accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant. För att teckna en prenumeration på Feministiskt Perspektiv i någon form krävs att du fyllt 18 år. För alla under 18 år krävs skriftligt samtyckte från förälder eller annan förmyndare.

Tillsvidareprenumeration och uppsägning

All prenumeration hos Fempers gäller tillsvidare. Tillsvidareprenumeration innebär att tjänsten är tillgänglig för dig till dess du säger upp den genom att meddela Fempers:s kundservice via e-post, telefon. Uppsägningen börjar gälla först dagen efter betalningsperiodens slut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av prenumeration. Återbetalning medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum.

Betalning

Fempers tillämpar förskottsbetalning. De tillgängliga betalningsperioderna är 1 månad, ett halvår och ett helt år. Med 1 månad avses alltid 31 dagar. Med ett halvår avses alltid 183 dagar. Med ett helt år avses alltid 365 dagar. Avgiften betalas senast den dag som anges på fakturan. Vid utebliven betalning har Fempers rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader enligt lag. Fempers reserverar sig för prisändringar vid ny pren­umerationsperiod.

Fempers tillämpar två betalmetoder: fakturabetalning samt kortbetalning. Omedelbart efter det att du tecknat prenumeration får du tillgång feministisktperspektiv.se. Om du valt faktura som betalmetod får du din faktura skickad via epost. I god tid innan din betalningsperiod löper ut får du en ny faktura via e-post för nästkommande betalningsperiod. Om du valt kort som betalmetod dras betalningen för den första betalningsperioden omedelbart vid köptillfället. Betalning för den andra betalningsperioden dras automatiskt från ditt kort en dag före det att den första betalningsperioden löper ut, osv för följande betalningsperioder.

Alla priser och avgifter är inklusive moms.

Kortbetalning

Om Fempers ej lyckas debitera ditt konto på grund av att kortet är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs trettio (30) nya försök under trettio (30) dagar. Dag trettioett (31) skickas ett påminnelsemail till din registrerade adress via mail. Du kan logga in på ”Mina Sidor” och ange ny kortinformation för att återigen kunna ta del av tjänsten. Vid registrering av kontouppgifter är du ansvarig för att förse Fempers med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Dina kortuppgifter lagras inte på Fempers servrar utan hos Fempers:s betalningsleverantör Swedbank Pay.

Om du väljer att inte registrera ny kortinformation kommer de prenumerations-/abonnemangstjänster som är förknippade med det icke gällande kortet inte längre att kunna tillhandahållas efter att den period för vilken betalning erlagts löpt ut.

feministisktperspektiv.se

Tillgången till feministisktperspektiv.se gäller för personligt bruk. All lagring, kopiering och utskrifter av Fempers:s digitala tjänster får endast ske för personligt bruk. Det är ej tillåtet att sprida innehållet varken för kommersiellt eller för icke kommersiellt bruk. Detta inkluderar även texter och bilder. Allt bruk av feministisktperspektiv.se i sammanhang med reklam eller kommersiella aktiviteter skall avtalas på förhand med Fempers. Fempers:s arkiv innehåller personupplysningar publicerade i tidningen. Dessa får ej utnyttjas på ett sätt som kan anses kränkande för personens integritet. Fempers förbehåller sig rätten att stänga av konton som missbrukas.

Leverans av tjänsten

Vi gör vårt yttersta för att distribuera Fempers digitalt i samtliga kanaler. Fempers lämnar dock inga garantier beträffande produkter, tjänster med mera. som tillhandahålls av eller genom Fempers på Fempers:s webbplats. Fempers lämnar således inte några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Ändring av avtal

Innehållet i Fempers:s prenumerationer och tjänster kan förändras eller tas bort utan särskilt meddelande. Fempers har rätt att ändra villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Vi kommer att informera om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Fempers:s tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Hantering av personuppgifter

All överföring av personinformation i mellan användarens dator och Fempers server i samband med att användaren tecknar prenumeration krypteras med SSL. Personuppgiftsansvarig är Föreningen Feministiskt Perspektiv, organisationsnummer 802015-2602, Götgatan 28, 118 46 Stockholm. Fempers lagrar internt de personuppgifter du lämnar, dvs. adress, e-postadress, mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betal­ningsinformation och ditt användande av Fempers:s digitala tjänster, vilket även omfattar uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra digitala tjänster och erbjudanden. Uppgifterna används för att kunna hantera dina kund­ärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till Fempers:s samarbetspartners för att Fempers ska kunna leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Genom att du tecknar prenumerationsavtalet samtycker du till Fempers:s behandling enligt ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta oss. Du kan också skriva till oss på adress Föreningen Feministiskt Perspektiv, Götgatan 28, 118 46 Stockholm, om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknadsföring. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Feministiskt Perspektivs kundtjänst.

Ångerrätt

Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. Detta innebär bla att Användaren har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfrist). För att utnyttja ångerfristen ska Användare innan ångerfristen gått ut kontakta Feministiskt Perspektivs kundtjänst. Observera dock att när Användaren aktiverar tjänsten genom att börja titta på något innehåll i jjänsten samtycker Användaren till att Feministiskt Perspektiv påbörjar fullgörandet av tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Användaren inte har någon ångerrätt från och med det att Användaren börjat nyttja Tjänsten.

Tvist

Svensk lag tillämpas på detta Avtal. Vid tvist mellan Feministiskt Perspektiv och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

Kontakta oss

Föreningen Feministiskt Perspektiv

Götgatan 28

118 46 Stockholm

Tel: 070-550 53 73

epost: prenumeration@fempers.se