DansFunk - om dans & funktionsvariation / on dance & disability


Endagskonferens om dans och tillgänglighet live streamad online. (Scroll down for English.)

2012 inledde Skånes Dansteater en resa för en mer jämlik dansscen med festivalen DansFunk. DansFunk blev på många sätt ett nationellt startskott kring dans och funktionsvariationer och frågan om vilka kroppar som får ta plats på scen. Vi analyserade strukturer och möjligheter. På flera håll i landet påbörjades stora satsningar för förändring.

Flera år, produktioner, projekt och samarbeten senare är det mycket som har hänt i frågan. 20 november 2020 vill vi återigen samla dansbranschen för att tillsammans starta arbetet med ett gemensamt manifest och formulera strategier för framtiden. För att skapa en jämlik scen behövs allas röster – koreografer, dansare, beslutsfattare, producenter, marknadsförare, dansutvecklare för att nämna några.

ANMÄLAN Via e-post till dansfunk@skanesdansteater.se eller telefon 040-20 84 71. PRIS Gratis.

PROGRAM DANSFUNK 2020

MANIFEST FÖR EN INKLUDERANDE SCENKONST: FOKUS DANS Om nationella kulturpolitiska strategier, riktlinjer och ramverk som behöver utvecklas för en mer jämlik scenkonst. Seminarium med Kulturrådet, Holland Dance Festival, Oriente Occidente, British Council och Share Music & Performing Arts.

DANSUTBILDNINGAR I FÖRÄNDRING Om nationella och internationella exempel på hur dansutbildningar har blivit eller kan bli, allt mer tillgängliga. Från de första danskurserna för barn till professionella dansare och koreografer. Seminarium med Stockholms Konstnärliga Högskola, Share Music & Performing Arts, Sigtuna Kulturskola, Stop Gap Dance Company och Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.

VEM DIKTERAR VILLKOREN FÖR KONSTNÄRSKAP? Hur skapar vi förutsättningar, så att koreografer och dansare med funktionsvariationer får möjligheter att skapa och utveckla ett konstnärligt ledarskap på egna villkor? Seminarium och samtal med Kate Marsh, dansare, koreograf och forskare; Madeleine Månsson, dansare och koreograf Skånes Dansteater; Sindri Runudde, frilansande dansare och koreograf och Emilia Wärff, dansare Danskompaniet Spinn.

ARRANGÖRSKAPET Hur kan vi, med stöd av FN-konventionen om mänskliga rättigheter, utveckla en hållbar agenda som möjliggör att vår publik får ta del av fler föreställningar av och med dansare och koreografer med funktionsvariationer? Samtal med Danskompaniet Spinn, Producentbyrån och Kulturrådet.

FULLSTÄNDIGT KONFERENSPROGRAM OCH MER INFORMATION skanesdansteater.se


A live stream online conference on dance and disability.

In 2012 Skånes Dansteater began a journey towards a more inclusive dance scene with the festival DANSFUNK. The festival was to become a pivotal moment internally as well as on a national level for a wider discussion around the question of “Who does the stage belong to?”. We scrutinized existing structures and future possibilities and in several places around Sweden changes towards more inclusiveness were made.

Many great initiatives have happened since then and several strategies set in place towards a greater inclusion within dance. On November 20 2020 we would like to gather the dance industry once again with the aim of joining forces and begin the journey towards creating a manifesto for the future. To create a more inclusive stage, as many voices as possible need to be heard - choreographers, dancers, policymakers, producers, dance development officers to name a few.

Welcome to DansFunk Professional Development Day!

REGISTRATION Via e-mail to dansfunk@skanesdansteater.se or by phone +46(0)40-20 84 71. PRICE Free of charge.

PROGRAM DANSFUNK 2020 MANIFESTO FOR INCLUSIVE PERFORMING ARTS: FOCUS DANCE National cultural strategies, policies and frameworks that need to be developed in order for a more inclusive dance scene. Seminar with The Swedish Arts Council, Holland Dance Festival, Oriente Occidente, British Council and Share Music & Performing Arts.

AN EVOLVING DANCE EDUCATION An inventory of how dance education has evolved for disabled dance students. From early education through to university. Seminar with Stockholms Konstnärliga Högskola, Share Music & Performing Arts, Sigtuna Kulturskola, Stop Gap Dance Company and Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.

WHO DICTATES THE CONDITIONS FOR ARTISTS? How do we create possibilities so that disabled choreographers and dancers develop artistic leadership on their own terms? Semniar and discussion with Kate Marsh, dancer, choreographer, researcher; Madeleine Månsson, dancer, choreographer, Skånes Dansteater; Sindri Runudde, freelance dancer, choreographer, and Emilia Wärff, dancer, Danskompaniet Spinn.

PROGRAMMING AND CURATING DANCE How can SWedish presenters and producers with the support of the signed UN Human Rights convention, develop a sustainable agenda which enables our audiences to gain access to performances by and with disabled dancers and choreographers? Discussion with Spinn Dance Company, Producentbyrån and The Swedish Arts Comittee.

COMPLETE CONFERENCE PROGRAM skanesdansteater.se En del av projektet Europe Beyond Access som medfinansieras av EUs Kreativa Europa-program och Region Skåne. / Part of the project Europe Beyond Access co-funded by the European Union's Creative Europe programme and Region Skåne. Dansare / Dancers: Anna Borràs Picó, Madeleine Månsson. Koreografi / Choreography: Roser López Espinosa. Foto / Photo: Jenny Baumgartner

När: 20 november 2020 09:30 - 20 november 2020 16:00

Var: / Digital

Arrangör: Skånes Dansteater