Tillsammans för det brottsförebyggande arbetet


Vision bjuder in till en digital hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Fackföreningsrörelsen har i bred uppslutning samlat sig för att bidra till att det brottsförebyggande arbetet stärks. Nu förväntar vi oss att regering, myndigheter och kommuner gör det samma för att ge våra medlemmar bättre förutsättningar i arbetet med att förebygga brott.

• Dag: 23 oktober • Tid: 10-12 • Plats: Följ live på https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.vision.se%2Fyrke%2Fatt_starka_det_brottsforebyggande_arbetet%3Ffbclid%3DIwAR12juD70jgsLNG5M6MnFuHS3XVpd7P99F2ZRmmnlzaWWSyWt1xzuyVCNgA&h=AT0ML0yIs0BZHP7lBwRnfzLaYLY3ooQK7EaPyL3ZXIyiY2-sf79e_M_2uXoMr2jrJxrA0FNsgLu0xQY_1g6oJwp6gtSqAQe8PLXaH6HrUAPfaG3ffyny0hi1ERZHsD2bsOZXM-4

|| Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla! ||

|| Deltagare:

Morgan Johansson, Justitieminister Lena Hallengren, Socialminister Veronica Magnusson, Ordförande Vision Heike Erkers, Ordförande SSR Tobias Baudin, Ordförande Kommunal Lee Wermelin, Ordförande Akavia Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Lärarförbundet Lena Nitz, Ordförande Polisförbundet Johan Lindgren, Ordförande Tull-kust Roger Haddad, Vice ordförande utbildningsutskottet, Riksdagen Linda Westerlund Snecker, Rättspolitisk talesperson (V), ledamot justitieutskottet Greta Berg, Handläggare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Arion Chryssafis, Ordförande beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR (M), samt kommunalråd och ordförande i socialnämnden Solna stad Karin Svanberg, Enhetschef på enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (UBA), BRÅ Anna Flink, Säkerhetschef/stabschef krisledning på kommunstyrelsens kontor, säkerhetsavdelningen, Södertälje kommun Krister Sandqvist, Polismästare, Polisen Camila Salazar Atías, Kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet

|| Tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Akavia, Kommunal, Lärarförbundet, Polisförbundet, SEKO, TCO, Transportarbetarförbundet och Tull-Kust kräver Vision ett stärkt brottsförebyggande arbete. För att detta ska bli möjligt behövs:

• Ett tydligare ansvar Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet måste förtydligas så att det blir tydligare vilka olika aktörer som har brottsförebyggande uppdrag – och vilka skyldigheter de har att samverka. När ansvaret tydliggörs genom lag och det förebyggande arbetet får högre prioritet blir det också upp till politikerna att tillse att resurser finns för att leva upp till ansvaret. • Ökad samverkan för ökat helhetssyn Det är med samhällets samlade resurs som det brottsförebyggande arbetet hanteras bäst. Men på samma sätt som krav bör ställas på olika verksamheter att samverka så bör samverkansansvar även finnas inom regeringen och regeringskansliet. Bara genom att se helhetsbilden kan rätt beslut fattas för ett effektivt brottsförebyggande arbete. • Större fokus på arbetsmiljö Våra medlemmar har i sina samhällsuppdrag till uppgift att göra samhället tryggt och flera har uppdrag att jobba brottsförebyggande på olika sätt. Andra behöver få ett sådant uppdrag. För att det här ska kunna lyckas med det måste våra medlemmar själva vara trygga i sin arbetsvardag. Hot och våld måste därför motverkas. • Dela och utveckla kompetens

Vi ser stora vinster med att samordna alla de kunskaper och förmågor våra medlemmar besitter i en gemensam kompetensplattform för ett effektivare brottsförebyggande arbete, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att få olika yrkesgruppers skilda kompetenser att ännu bättre kugga i varandra – utan att för den skull ge avkall på de enskilda behoven av kompetensutveckling.

|| Läs mer på https://vision.se/hearing

När: 23 oktober 2020 10:00 - 23 oktober 2020 12:00

Var: / Digital

Arrangör: Vision