Global strejk för klimatet - Stockholm


SWEDISH (english below):

Datum och preliminär tid: 24 april, 2020 13:00 - 15:30

(Platser och tider är i nuläget preliminära & kan komma att ändras, vilket är varför det bara står tid. Plats kommer uppdateras så snart som möjligt! Mer information om programmet som artister, talare och andra detaljer om dagen uppdateras vartefter.)

Detaljer:

Globala skolstrejken i Stockholm för att sätta press på politikerna att agera nu. Länder över världen kommer gå samman och strejka på samma dag! Mer info om scenarrangemang tillkommer!

Våra krav gentemot våra politiker och makthavare: 1. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla 2. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer. 3. Följa Parisavtalet och bevisa det. 4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.

OBS! Det är viktigt för oss alla att detta blir en fredlig, partipolitiskt obunden & oberoende manifestation. Därför ber vi er att helt undvika loggor för partier & politiska nätverk, företag och även organisationer. Ta med banderoller & skyltar (utan loggor) med budskap kopplat till just denna strejk och vad ni vill förmedla & stå upp för just denna dag. Tack för att ni respekterar detta.

VAD DU KAN GÖRA FÖR ATT HJÄLPA TILL:

SPRID ORDET! Bland det mest värdefulla du kan göra för att hjälpa till är att sprida ordet om eventet - till klasskamrater, familj, vänner och alla du känner, för att se till att det här blir en så stor & slagkraftig skolstrejk som möjligt!

BIDRA EKONOMISKT! Med den här typen av event och manifestationer tillkommer en hel del kostnader i form av scenteknik, personal, material, etc. Eftersom FridaysForFuture är en ideell rörelse är evenemanget det också och varje bidrag är varmt välkommet!

Swish: 1231320761 ( KlimatAktion ) BG: 377-4429 ( KlimatAktion ) Medd: FFFSTHLM24

HJÄLP TILL SOM FUNKTIONÄR! Vill du hjälpa till att göra globala storstrejken den 24 April i Stockholm till en succé som funktionär? Toppen! Anmäl dig direkt till: sophia.axelsson@fridaysforfuture.se så återkommer vi inom kort med mer detaljerad information! (Tyvärr måste man vara 18år eller äldre för att kunna vara funktionär!

Mer information om strejker i Sverige : fridaysforfuture.se

Världen över: https://www.fridaysforfuture.org/events/list

ENGLISH:

Date and preliminary time: 24th of April, 2020 13:00- 15:30

(These places and times are currently preliminary & subject to change. Which is why we cannot say a place right now, this will be updated as soon as possible! More information about the program as speakers, artists and other details of the day will be updated as we go.)

Details:

Global climate strike in Stockholm!

Our demands towards our politicians and other people in power: 1. Limit the global temperature rise to below 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2. Climate and environmental justice (equity) for all 3. Follow the Paris Agreement and prove it. 4. Listen to the best available united science. Listen to climate research.

NOTE! It is important for all of us that this becomes a peaceful, unattached party-politically & independent manifestation. Therefore, we ask you to completely avoid logos for parties & political networks, companies and even organisations. Though, please do make and bring banners & signs (without logos) with messages connected to this particular strike (about the climate crisis) and what you want to convey & stand up for this particular day. Thank you for respecting this.

WHAT YOU CAN DO TO HELP:

SPREAD THE WORD! Among the most valuable things you can do to help is spread the word about the event - to classmates, family, friends and everyone you know, to make this a great & impactful school strike!

CONTRIBUTE ECONOMICALLY! With this type of events and manifestations there are a lot of costs in the form of stage technology, personnel, materials, etc. Since FridaysForFuture is a nonprofit movement, the event will also be nonprofit and every contribution is warmly welcomed!

Swish: 1231320761 (Klimat Aktion) Bank Account: 377-4429 (Klimat Aktion) Message: FFFSTHLM24

HELPING AS A VOLUNTEER! Want to help make the global strike on April 24th in Stockholm a success as a volunteer? Awesome! Register directly by sending an email to: sophia.axelsson@fridaysforfuture.se and we will return shortly with more detailed information! (Unfortunately, you must be 18 years or older to be volunteer!)

More information about the strikes in Sweden: Fridaysforfuture.se Around the world: https://www.fridaysforfuture.org/events/list

När: 24 april 2020 13:00 - 24 april 2020 15:30

Var: Fridays For Future Stockholm / Stockholm

Arrangör: Fridays For Future Stockholm och Fridays For Future Sweden