Barnafridskonferensen 2020


Barnafridskonferensen 2020 kommer att ta fasta på artikel 19 i barnkonventionen som säger att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Genom att göra barnkonventionen till lag stärks barns rättigheter i praktiken. Det innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet blir starkare och att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än i dag. En av de största skillnaderna blir att lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare måste ta ett större ansvar. Detta eftersom de blir tvungna att tillämpa rättigheterna i konventionen, så att den får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Särskilt barn i utsatta situationer kommer att få ett starkare rättsligt skydd. Under två dagar fyllda med kunskap kommer vi att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn

När: 29 december 2019 10:00 - 30 december 2019 16:30

Var: Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan 7 / Linköping

Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum