Fogelstadsgruppens ekofeministiska och ekologiska arv


*Scroll down for English

Träda: Seminarium med Åsa Elzén

Åsa Elzén delar med sig av sitt mångåriga arbete kring Fogelstad-gruppen med fokus på hennes pågående undersökande av dess ekofeministiska och ekologiska arv. En matta baserad på en träda utgör den konceptuella och konkreta utgångspunkten för ett engagemang i ”kollektivbiografi-görande” och manifesteras på olika plats-specifika vis, under 2019 på Eskilstuna Konstmuseum och GIBCA, Göteborg. Mattan beställdes av Elisabeth Tamm på Fogelstad 1919, i linje med hennes tro på det vi i dag kallar ekologiskt jordbruk, konceptualiserades och komponerades av Maja Fjaestad och vävdes av Amelie Fjaestad på Fjaestad väveri vid sjön Racken 1920. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den trasig lades på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Begreppet ”träda” används inom jordbruket och innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar den teleologiska, linjära tidsuppfattningen med fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris. En träda innebär ett sorts brott i historien, inbjuder till att dröja kvar i en annan temporalitet och sporrar den nyfikenheten som behövs för att uppmärksamma flerartade sammanflätningar, komplexitet och skimmer.

Åsa Elzén är en bildkonstnär som bor och arbetar i Berlin och Näshulta, Sörmland. Hon studerade vid National College of Art and Design, Dublin; Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney Independent Study Program, NYC. Elzéns praktik är interdisciplinär och tar form genom installation, text, video, ljud, performance och deltagande situationer. Hon är engagerad i biografi-göranden och begreppet träda i relation till feministisk historia och sen en tid tillbaka fokuserar hon på arvet efter Fogelstad-gruppen. Hon är intresserad av metoden att ”göra avskrifter” av någon annans arbete för att gå in i en intim, förkroppsligad, situerad, tidsbaserad relation. Åsa Elzén arbetade inom YES! Association / Föreningen JA! 2008-2018 och samarbetar för närvarande med Malin Arnell på ett offentligt konstuppdrag, också relaterat till Fogelstad, med arbetsnamnet Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap med stöd av Statens Konstråd. Hennes arbeten har visats på Moderna Museet, Stockholm; Iaspis, Stockholm; The Power Plant, Toronto; uqbar, Berlin; HKW, Berlin; KV Leipzig; Artspace New Haven CT; Pratt Manhattan Gallery, NYC; Brooklyn Museum, NYC; CCS Bard Hessel Museum of Art, NY; Gwangju Biennale och Bie biennal 2016 och 2018.

Seminariet är en del av "Att praktisera politik: Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925–1954" Klassrumsgestaltning av Olivia Plender, curator Hannah Zafiropoulos.

Fallow: Seminar with Åsa Elzén

Åsa Elzén will share her long-term work on the Fogelstad group with emphasis on her current engagement with its ecofeminist and ecological legacy. A carpet based on a fallow makes up a conceptual and concrete starting-point for engaging in collective biography making and manifests in different site-specific ways, in 2019 at Eskilstuna Konstmuseum and GIBCA, Gothenburg. The carpet was commissioned by Elisabeth Tamm at Fogelstad in 1919 in line with her belief in what we now call organic farming, conceptualized and designed by Maja Fjaestad and woven by Amelie Fjaestad at the Rackstad Colony in Arvika in 1920. It was placed on the floor in the library at Fogelstad until the end of the 1960s when very brittle the carpet was put up on the attic after being literally worn down by the first wave feminist movement (and their dogs). ”Fallow" is a term used in agriculture and means uncultivated land or ground harrowed to be left unseeded, to rest, as way to avoid soil depletion. Conceptually, a fallow, in its ambiguity, problematizes the teleological, linear perception of time, with its focus on progress and economical growth that makes up the foundation of normative history writing and leads to ecological devastation. A fallow offers a disruption of history, invites us to dwell in a different temporality and spurs the curiosity needed to attune to multi-species entanglements, complexity and shimmer.

Åsa Elzén is a visual artists who lives and works in Berlin and Näshulta, Sörmland. She studied at National College of Art and Design, Dublin; The Royal Institute of Art, Stockholm and Whitney Independent Study Program, NYC. Elzén’s practice is interdisciplinary and often manifests through installation, text, video, sound, performance and participatory situations. She engages in biography-making and the notion of the fallow in relation to feminist history and lately her focus has been on the legacy of the Fogelstad-group. She is interested in the method of ”transcribing” somebody else’s work to enter into an intimate, embodied, situated, durational relation. Åsa Elzén worked within YES! Association / Föreningen JA! 2008-2018 and is currently collaborating with Malin Arnell on a public art commission, also related to Fogelstad, with the working title Forest Calling – A Never-ending Contaminated Collaboration or Dancing is a Form of Forest Knowledge supported by Public Art Agency Sweden. Her work has been shown at Moderna Museet, Stockholm; Iaspis, Stockholm; The Power Plant, Toronto; uqbar, Berlin; HKW, Berlin; KV Leipzig; Artspace New Haven CT; Pratt Manhattan Gallery, NYC; Brooklyn Museum, NYC; CCS Bard Hessel Museum of Art, NY; Gwangju Biennale and Bie biennal 2016 and 2018.

The Seminar is part of "Practicing Politics: The Fogelstad Women's Citizenship School 1925–1954" by Olivia Plender, curator Hannah Zafiropoulos

När: 26 november 2019 18:00 - 26 november 2019 19:30

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10, 163 64 Spånga / Stockholm

Arrangör: Tensta konsthall