Feministisk gatufest: Ta Sommarnatten Tillbaka 2019


//English below//

OBS: Kvinno- och transseparatistiskt!

Sommar... sol, bad och sena kvällar. Hänga i en park, lyssna på musik och grilla.

Sommar... att byta skor på bussen för att kunna springa hem, hålla nycklarna i ena handen för att kunna försvara dig, ha telefonen i andra handen för att kunna ringa en kompis om något händer. Att kolla vem som går bakom dig när du går hem, ta en omväg för att undvika dåligt upplysta gator.

Det är dags att vi tar tillbaka sommarnatten och visar att den tillhör oss. Vi ska inte vara rädda för att gå hem ensamma, inte behöva gå hem tidigare eller ta en annan väg. 3 augusti tar vi sommarnatten tillbaka, tillsammans genom en gatufest genom Göteborg.

Swish is queen!

Vad är Ta Natten Tillbaka: Ta Natten Tillbaka har arrangerats sedan 70-talet, det handlar om att kvinnor och transpersoner går ut tillsammans i olika former: genom aktioner, ljusmanifestationer, demonstrationer, gatufester – gemensamt belyser vi vilka som är offer för patriarkalt våld.

Vi använder separatism som redskap för att visa hur vi slår tillbaka. Vi vill mötas och se att vi inte är ensamma i vår kamp, vi har rätt till det offentliga rummet. Oavsett vilket sätt man som enskild förtrycks av patriarkatet visar Ta Natten Tillbaka på att vi är alla utsatta av patriarkatet. Vi har allt att vinna på att kämpa tillsammans! Med vår kollektiva styrka ska vi krossa patriarkatet!

Ta Natten Tillbakas syfte är att symbolisera och uppleva styrkan i kollektivet och visa att gatan kan upplevas trygg och fri. Ta Natten Tillbaka Göteborg är ett socialistiskt och feministiskt nätverk.

Vår kamp är kollektiv och personlig: ingen är fri förrän alla är fria!

Vi tar natten tillbaka!


RECLAIM THE NIGHT: the summer night belongs to us!

NOTE! Women and trans separatist!

Summer... sun, swimming and late evenings. Hang out in a park, listen to music and grill.

Summer... to change shoes on the bus to be able to run home, keep your keys in one hand to be able to defend yourself, have the phone in the other hand to be able to call a friend if something happens. To check who walks behind you when you go home, take a detour to avoid poorly lit streets.

It is time that we take back the summer night and show that it belongs to us. We should not have to be afraid to go home alone, not have to go home earlier or take another road. August 3rd, we will take back the summer night together, with a street party through Gothenburg.

Cash is queen!

What is Reclaim the Night: Reclaim the Night has been arranged since the 70's. It's about going out together in different forms: through actions, light manifestations, demonstrations, street parties - where we together highlight who are victims of patriarchal violence.

We use separatism as a tool to show how we fight back and that we can. We want to meet and show that we are not alone in our struggle, and that we are all entitled to the public space. Regardless of the way one as an individual is oppressed by the patriarchy, Reclaim the Night shows that we are all vulnerable to the patriarchy. We have everything to gain from fighting together! With our collective strength we will smash the patriarchy!

Reclaim the Night's purpose is to symbolize and experience the strength of the collective and show that the street can be experienced safe and free. Reclaim the Night Gothenburg is a socialist and feminist network.

Our struggle is collective and personal: no one is free until everyone is free!

We will Reclaim the Night!

När: 3 augusti 2019 20:00 - 3 augusti 2019 00:00

Var: Järntorget / Göteborg

Arrangör: Ta natten tillbaka Göteborg