Första maj 2019 - Det finns inget alternativ!


///ENGLISH BELOW///

De som har makten säger att det inte finns några alternativ till nyliberal politik. Kapitalets väg - privatiseringar, tillväxt, gränser - har tryckts på oss som den enda möjliga vägen att gå i en konfliktfylld samtid. Maktens klasspolitik förstör både människor, klimat och framtidsutsikter.

En sak har de rätt i - det finns inget alternativ. Men vad samtiden lär oss är det motsatta av vad de försöker säga oss. För att vi ska kunna leva drägliga liv och bli fria på riktigt finns det bara ett alternativ - att krossa kapitalismen!

FÖR STREJKRÄTTEN Kapitalets attacker på arbetarrörelsen fortsätter. Med hjälp av toppskiktet inom LO och Socialdemokraterna försöker de rika nedmontera det vi har byggt upp. Målet är att krossa arbetarnas främsta vapen: strejken. Tillsammans försvarar vi strejkrätten!

FÖR KLASSEN Partier och fackpampar representerar inte oss. Deras problemformuleringar är inte våra. Vi ser tydligt var samhällets verkliga konfliktlinjer går, vi känner av det varje dag. Att leva under kapitalismen ger oss inga andra val än att göra motstånd. Vi väljer klasskampen!

FÖR KLIMATET Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Kapitalet är byggt på en grund av fossila bränslen och kan inte skiljas från det. Det finns inga lösningar att finna inom det system som är orsaken till klimatkrisen. För oss står lösningen klar och tydlig - vi måste krossa kapitalismen!

MOT STAT OCH KAPITAL Efter varje val blir vi smärtsamt påminda om parlamentarismens begränsningar. Valens vinnare har varken förmåga eller vilja att förändra samhället. Vår frihet kommer inte vara sprungen ur en valurna, utan från vår kollektiva organisering.

12.00 – Förhäng – Jesusparken 15.00 – Demonstration – Möllevångstorget 18.00 – Efterhäng – Enskiftet

ENGLISH:

Those who have the power claim that there are no alternatives but neoliberalism. The path of capitalism - privatization, economic growth, closed borders - have been presented to us as the only possible path to take in a time of conflict. But this path destroys people, climate, and any prospects for the future.

They got one thing right - there is no alternative. But what the time we live in teaches us is the opposite of what they try to tell us. There is only one alternative if we want to live good lives and become truly free - to destroy capitalism.

FOR THE RIGHT TO STRIKE The attacks on the workers' movement continues. They try to tear down what we have built. Their goal is to destroy workers' main weapon - strike. Together we defend our right to strike!

FOR THE CLASS Political parties and union bigwigs do not represent us. Their definition of the problem is not ours. It is obvious to us what the real struggles of this society are, we feel them everyday. Living under capitalism does not give us any other choice than to protest. We choose class war!

FOR THE CLIMATE We are in the middle of a climate crisis. Our society is built upon a foundation of fossil fuels and cannot be separated from it. There are no solutions to be found within the system that is the cause of the crisis. We see the solution very clear - we have to smash capitalism!

AGAINST STATE AND CAPITAL After every election we become painfully aware of the limitations of parliamentarism. The winner of the election have neither capacity nor intention to change. Our freedom will not come from a ballot box, but from us organizing together.

12:00 - Hang-out - Jesusparken 15:00 - Demonstration - Möllevångstorget 18:00 - After party - Enskiftet

När: 1 maj 2019 15:00 - 1 maj 2019 23:00

Var: Möllevångstorget / Malmö

Arrangör: Revolutionär 1 maj Malmö