Screening: Workers! av Petra Bauer och Scot-Pep


*Scroll down for english

Filmvisning: Workers! är en ny film och ett resultat av ett långsiktigt samarbete mellan Collective, HER Film, konstnären och filmskaparen Petra Bauer och SCOT-PEP, en sexarbetarledd organisation i Skottland.

Workers! är filmad i Scottish Trade Union Congress, en byggnad med rötter i arbetarnas kamp för rättigheter och politisk representation. Under en endagsockupation av institutionen utvecklas samtal där det centrala blir sexarbetarnas röster som kräver att de ses som experter på sitt eget arbete och liv.

Det kollektiva tillvägagångssättet som utvecklats för produktionen av Workers! har inspirerats av feministiska filmutövare som betonar vikten av att göra filmer tillsammans med sina subjekt, inte filmer om dem. Under processen pågick regelbundna workshops som gav möjlighet att dela erfarenheter av film och sexarbete.

Petra Bauer arbetar som konstnär och filmskapare. Bauer arbetar med frågan om film som en politisk praktik och som ett utrymme där sociala och politiska förhandlingar kan äga rum. Petra Bauer är för närvarande aktiv inom k.ö.k (Kvinnor önskar kollektivitet), en feministisk plattform som prövar olika sätt att bygga en feministisk konstinstitution med utgångspunkt i erfarenheterna, platsen och sammanhanget som utgörs av Kvinnocenter i Tensta–Hjulsta.

SCOT-PEP är sexarbetarledd organisation som förespråkar säkerhet, rättigheter och hälsa för alla som säljer sex i Skottland. De tror på att sexarbete också är ett arbete, och att sexarbetare förtjänar skydd så som arbetsrättigheter. Tillsammans med Amnesty International, Världshälsoorganisationen och Global Alliance Against Traffic in Women, menar de att avkriminaliseringen av sexarbete är det som bäst främjar arbetarnas rättigheter och säkerhet.

Workers! är producerad av Collective och HER film, tillsammans med University of Edinburgh Research Partner.

Filmvisningen på Tensta konsthall arrangeras i samarbete med Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet.


Screening: Workers! is a new film resulting from a long-term collaboration between Collective, HER Film, Swedish artist and filmmaker Petra Bauer and SCOT-PEP, a sex-worker led organisation in Scotland.

Workers! is filmed in the Scottish Trade Union Congress, a building rooted in workers’ struggles for rights and political representation. During their one day occupation of this institution, conversations unfold that centre the voices of sex workers demanding to be seen as experts on their own labour and lives.

The collective approach developed for the production of Workers! has been inspired by feminist film practitioners who emphasise the importance of making films with their subjects, not about them. Regular workshops supported this process, enabling us to share our varied experience of film and sex work.

Petra Bauer works as an artist and filmmaker. She is concerned with the question of film as a political practice, and sees it as a space where social and political negotiations can take place. Petra Bauer is currently active within k.ö.k (Kvinnor könskar kollektivitet – Women Desire Collectivity) a feminist platform that tries different ways to build a feminist art institution based on the experiences, the place and the context that is made up of Women's Center in Tensta-Hjulsta.

SCOT-PEP is sex worker-led charity that advocates for the safety, rights and health of everyone who sells sex in Scotland. They believe that sex work is work, and that sex workers deserve protections such as labour rights. Along with Amnesty International, the World Health Organisation and the Global Alliance Against Traffic in Women, they believe that the decriminalisation of sex work best upholds the safety and rights of people who sell sex.

Workers! is produced by Collective and HER film, with University of Edinburgh Research Partner.

The screening at Tensta konsthall is in collaboration with Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linköping University.

När: 21 mars 2019 18:00 - 21 mars 2019 19:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10 / Stockholm

Arrangör: Tensta Konsthall