Kursstart: Litteratur och vithetskritik


Vithetskritiken sätter litteraturen i relation till kolonialism, rasism och motstånd genom att fokusera gestaltningen av fenomenet vithet.

Kursen syftar till att skapa en förståelse för de komplexa vis på vilka kolonisering, rasifiering och vithet framträder i svenskspråkig litteratur från 1900 till idag.

Vithet studeras intersektionellt, det vill säga i relation till olika maktordningar såsom ras, kön, klass, sexualitet och art. Särskild tonvikt läggs vid estetiska och existentiella aspekter.

Författarna vars texter läses skriver utifrån olika intersektionella positioner. Vi läser arbetarlitterära såväl som borgerliga klassiker tillsammans med mer nyskrivna verk som tematiserar områdets migrations- såväl som urfolkserfarenheter.

Kursen syftar även till att skapa en förståelse för hur avkolonisering sker i relation till litteratur och hur vi genom engagemang och fördjupade studier kan bidra till processen.

Den svenskspråkiga litteraturen läses tillsammans med teoretiska texter från andra delar av världen. Kursen ger en introduktion till den afroamerikanska såväl som den nordeuropeiska vithetskritiken, samt till den latinamerikanska dekoloniala skolan.

Undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och konferenser. Lärare: Vuokko Hirvonen, Tobias Hübinette och Therese Svensson

Kursen är öppen för alla med en kandidatexamen. Ges på fredagar kl 10-13 under perioden 23 mars till 1 juni 2018.

När: 23 mars 2018 10:00 - 1 juni 2018 13:00

Var: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Renströmsgatan 6 / Göteborg

Arrangör: Vit Krit