Socialstyrelsens svar om Terrafem i sin helhet

2020-05-12 | FemPers padlock

INRIKES

RELATERAD LÄSNING:

Terrafem: ”De stämplar oss som ickedemokratiska”

Hur behöver uteslutningsparagrafen i Terrafems stadgar vara formulerad för att räknas som demokratisk?

”Lagstiftning om ideella föreningar saknas, men krav ifråga om hur en ideell förenings stadgar ska vara utformade bland annat avseende uteslutning framgår av god föreningssed. Med god föreningssed avses de regler som har arbetats fram i bland annat rättspraxis avseende ideella föreningar ifråga om hur arbetet i sådana föreningar ska bedrivas. En paragraf om uteslutning behöver innehålla på vilken eller vilka grunder en medlem kan uteslutas. Medlemmen ska få veta skälen till varför medlemmen utesluts. Medlemmen ska också ha möjlighet att överklaga beslutet om uteslutning. En paragraf om uteslutning ska även reglera att det är årsmötet som ytterst prövar frågan om uteslutning av en medlem.”


Motsvarande paragrafer i andra föreningar, som beviljats bidrag enligt samma förordning, innehåller inte de uppgifter som Terrafem, enligt beslutsunderlaget, behöver uppfylla för att ansökan ska godkännas. Gäller olika detaljkrav för olika organisationer?

”Kraven är likadana för alla ideella föreningar som ansöker om statsbidrag. Samtliga ideella föreningar ska ha stadgebestämmelser som reglerar ändamålet med verksamheten, rätt till medlemskap, rätt till utträde, hur föreningen styrs, hur föreningen granskas, på vilken eller vilka grunder en medlem kan uteslutas och reglering av hur upplösning av en förening ska ske. Reglerna om god föreningssed anger hur en förenings stadgar ska utformas i dessa hänseenden. En ideell förening är dock självständig och den utformar sina stadgar själv som avser att fungera för föreningens verksamhet. Bestämmelserna kan därför se litet olika ut i föreningarna. Socialstyrelsen gör i samband med prövning av en ideell förenings ansökan om statsbidrag en samlad bedömning av om en förenings stadgar uppfyller statsbidragsförordningens krav på att föreningen ska vara demokratiskt organiserad.”


Lokalföreningarna har inte hunnit ändra sina stadgar, och söker bidrag enligt en annan förordning än riksorganisationen, som höll extraårsmöte för att kunna tillgodose anmodan från Socialstyrelsen. Varför anmodades riksorganisationen att ändra, om det inte fanns en rimlig chans att ändringen skulle påverka beslutet?

”Det var Terrafem som på mötet, den 10 januari 2020 med Socialstyrelsen avseende överklagandet ifråga om avslagsbeslutet för riksorganisationer enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer, framförde önskemål om att få anstånd att till den 5 februari 2020 ändra sina stadgar.”


Terrafem har bedrivit samma verksamhet med samma syfte i 20 år, och sedan 2011 enligt samma förordning (2011:1062). Varför har anmärkningarna i beslutsunderlaget inte utgjort ett hinder för att bevilja tidigare ansökningar?

”Varje ansökningstillfälle är unikt och inga medel är öronmärkta till någon specifik organisation. Eventuella frågor hanteras därför löpande i statsbidragen från år till år. Socialstyrelsen har gjort en samlad bedömning och att det inte handlar om en enskild detalj utan om flera faktorer (lokalt och på riksnivå i organisationen) som tillsammans lett fram till Socialstyrelsens specifika bedömning i just föreliggande ärende och ansökningsomgång.”


Att två lokalföreningar lämnat in identiska ansökningar, enligt en annan förordning (2015:454), anförs också som ett av skälen för avslag. Är det ovanligt att lokalföreningar, med samma syfte och verksamhet, formulerar ansökningar lika och på vilket sätt går det emot förordningen för bidraget som Terrafem söker på riksnivå (förutom det nedan anförda)?

”Det är mycket ovanligt att en viss förening (såväl lokalt och som på riksnivå) kopierar en annan organisations ansökan fullt ut. Att ett visst textmaterial återanvänds från år till år är en aspekt som Socialstyrelsen i sig inte lägger någon större vikt vid. Däremot är det mycket viktigt i bidragsgivningen att en specifik ansökan verkligen återspeglar den faktiska och tilltänkta verksamhet som en viss organisation avser att bedriva under ett visst verksamhetsår. Att kopiera en ansökan i detalj, både i verksamhetsbeskrivning och specifika budgetposter, kan inte anses som ett seriöst försök att tilldelas offentliga medel eftersom det är rimligt att anta att skillnader föreligger mellan olika (lokala) verksamhetsförhållanden. Ytterst är statsbidragssystemet ett förmånssystem som bygger på tillit och förtroende och att den verksamhet som beskrivs i detalj i en ansökan verkligen utgör en tilltänkt verksamhet och ingenting annat.”

”Den telefonjoursverksamhet som Terrafem söker statsbidrag för och som hittills har bedömts vara av riksintresse, enligt förordningens krav, bedrivs samordnat på en central och lokal nivå i organisationen varför detta också beaktas i bedömningen av ansökningarna i ärendet som helhet. Den verksamhet som är avsedd att bedrivas lokalt är således intimt förbundet med den verksamhet som ska bedrivas centralt i organisationen varför det i föreliggande fall inte går att separera verksamheterna från varandra i den sammantagna bedömning som Socialstyrelsen gjort.”


I beslutsunderlaget beskrivs de identiska ansökningarna som ett skäl att ifrågasätta kvaliteten i riksorganisationens verksamhet, men utöver detta nämns inget om brister i verksamhetens kvalitet. Betyder det att det faktiska utfallet av Terrafems verksamhet ansetts uppfylla kriterierna, eller är det en aspekt som inte ingått i beslutsunderlaget?

”Se föregående svar. Den telefonjoursverksamhet som Terrafem söker statsbidrag för och som hittills har bedömts vara av riksintresse, enligt förordningens krav, bedrivs samordnat på en central och lokal nivå i organisationen varför detta också beaktas i bedömningen av ansökningarna i ärendet som helhet. Den verksamhet som är avsedd att bedrivas lokalt är således intimt förbundet med den verksamhet som ska bedrivas centralt i organisationen varför det i föreliggande fall inte går att separera verksamheterna från varandra i den sammantagna bedömning som Socialstyrelsen gjort. De specifika skälen till avslagen anges i respektive beslut.”


Vad behöver Terrafem göra för att kunna erhålla bidrag igen i framtiden?

”De två förordningar som besluten är ett resultat av gäller liksom de bestämmelser och krav som dessa innefattar. Som nämnts ovan är varje ansökningstillfälle unikt och att inga medel är öronmärkta till någon specifik organisation. Medlen söks i konkurrens och att Terrafem har möjlighet att ansöka om medel igen då en ny bedömning kommer att göras i respektive ärende och uppdrag.”


Hur ser rutinerna ut kring avveckling av verksamhet i den situation som Terrafem nu befinner sig?

”Avveckling av verksamhet är ingenting som Socialstyrelsen kan ha en uppfattning om. Myndigheten prövar och fattar beslut avseende statsbidrag till löpande verksamhet eller bestämda insatser till organisationer som är verksamma.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: