Att jämställda löner ska råda är partierna överens om i del 2 av Feministiskt perspektivs enkät.

Många önskemål, få konkreta förslag för jämställda löner

2018-09-04 | Maja Qvarnström padlock

EKONOMI

Partierna skiljer sig åt när det gäller hur jämställda löner ska uppnås, och det inte bara mellan höger och vänster. I den andra av två artiklar, som bygger på enkätfrågor, låter Maja Qvarnström Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna berätta om sina strategier.

Del 1: Så vill de rödrosa partierna uppnå jämställda löner


Löneglosor

Medlingsinstitutet Arbetar på uppdrag på regeringen och är en myndighet som ligger under arbetsdepartementet. Uppdraget är att verka för en välfungerande lönebildning, ansvara för medling i arbetskonflikter och vara statistikansvarig myndighet för den offentliga lönestatistiken.

Relativlöner Skillnaden i löneläge mellan olika grupper och branscher på arbetsmarknaden.

Hyvling När arbetsgivare ger sina anställda färre arbetstimmar, och därmed lägre lön, istället för att säga upp. På så vis kan arbetsgivaren kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

SMS-anställning Kortvarig anställning som erbjuds via sms. Arbetstagaren måste svara snabbast, annars går den till någon annan.

Industrimärket Industrimärket kallas den norm som blir av att den konkurrensutsatta transportindustrin förhandlar först när det ska göras nya kollektivavtal. De bestämmer hur mycket den svenska exportindustrin tål i löneökning för att bibehålla sin konkurrenskraft i omvärlden. Sedan har Medlingsinstitutet som uppgift att se till att de andra branscherna håller sin löneökning under det här märket.

Män tjänar mer än kvinnor inom alla arbetsmarknadens sektorer. Det slår Medlingsinstitutet fast i den årliga rapporten Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017. Dock står det också i rapporten att löneskillnaderna minskar mellan kvinnor och män. Det är en skillnad som minskat med 0,7 procentenheter sedan 2016. 2017 tjänade kvinnor i genomsnitt 88,7 procent av mäns lön. Ekonomisk jämställdhet är ett av delmålen i det övergripande mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv som antagits i bred enighet av riksdagen.

Miljöpartiet vill att offentliga arbetsgivare går före för jämställda löner och rätt till heltid, barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, helger och nätter samt att en tredjedel av dagarna i föräldraförsäkringen öronmärks för respektive vårdnadshavare och att resten ska kunna fördelas fritt. Anställda i vård och omsorg som fyllt 55 ska kunna gå ner i arbetstid med bibehållen lön och pension, och Medlingsinstitutet ska få i uppdrag att verka för jämställda löner.

Centerpartiet vill bryta deltidsnormen, värna rut-avdraget, motverka könsstereotypa yrkesval genom bättre vägledning i skolan, stärka företagares möjligheter att nyttja föräldraförsäkringen och göra det möjligt för vårdnadshavare att överlåta dagar till ytterligare två personer, samt återinföra jämställdhetsbonus och även vab-bonus.

Liberalernas skriver att de aldrig accepterar att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete, och vill att strukturella löneskillnader ska upphöra, att mångfalden av aktörer inom offentlig sektor ska öka och kommuner och landsting pressas att få bort den ofrivilliga deltiden, men ger inga konkreta förslag på hur detta ska åstadkommas.

Moderaterna vill att arbetsgivarna gör det som redan åligger dem, motverkar ”osakligt motiverade löneskillnader” och uppmuntrar kvinnor att ta chefspositioner genom exempelvis mentorskapsprogram. Moderaterna vill också att skolan och föräldrar uppmuntrar tjejer och killar att inte göra könsstereotypa utbildnings- och yrkesval.

Kristdemokraterna vill värna rut-avdraget och vinster i välfärden för att främja kvinnors företagande och se till att anställda i offentlig sektor kan välja mellan olika arbetsgivare. Partiet vill även ge Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att undersöka förekomsten av diskriminering eller missgynnande av föräldrar eller gravida i arbetslivet. För att kompensera kvinnors lägre lön och deltidsarbete vill Kristdemokraterna att premiepensionen automatiskt delas lika mellan makar med gemensamma barn under tolv år, så länge makarna inte begär något annat, och ta bort avgiften vid överföring av premiepension, samt utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar.

Partierna valde att svara via mejl, somliga via talesperson andra skickade partisvar. Feministiskt perspektiv ställde två frågor och redovisar svaren i sin helhet nedan:

  1. Hur vill ni åstadkomma jämställda löner?

  2. Hur ska man hantera relativa löneskillnader enligt er? Hur ska de kvinnodominerade branscherna kunna komma ikapp vad gäller löneutveckling?


Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Miljöpartiet:

1. ”Det finns många bakomliggande orsaker till löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige, och vi behöver genomföra flera olika insatser för att utjämna skillnaderna. Sverige har som bekant en i hög utsträckning könssegregerad arbetsmarknad där män respektive kvinnor är starkt överrepresenterade i många branscher. Yrken som är kvinnodominerade av har lägre lön är mansdominerade yrken. Men även inom samma yrke har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män. Miljöpartiet vill att offentliga arbetsgivare går före för jämställda löner och rätt till heltid.

I vårt samhälle slits dessutom kvinnor ut på arbetsmarknaden, tvingas ta större ansvar för hemmet och bedöms hårdare än vad män gör. Det påverkar också lönen för det betalda arbetet negativt. Miljöpartiet vill att barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, helger och nätter. Vi vill se en tredelning av föräldraförsäkringen, där en tredjedel av dagarna öronmärks för respektive vårdnadshavare och resten kan fördelas fritt.

Den del av föräldraförsäkringen som kan fördelas fritt ska även vara möjlig att överlåta till en tredje part som är del av barnets familj. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att åstadkomma en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och lika lön för lika arbete oavsett kön.”

2. ”Vi kan inte heller prata om en jämställd arbetsmarknad utan att prata om jämställda pensioner. De kvinnor som har jobbat flera år på en ojämställd arbetsmarknad kommer att ha med sig det in i livet som pensionär. Miljöpartiet vill stärka ekonomin för de pensionärer som har det tuffast, minst i likhet med förslagen i pensionsgruppens utredning, som innebär att vissa garantipensionärer kan få uppåt 1 300 kronor i månaden. Under den sista delen av arbetslivet går ofta de som arbetet länge inom vård och omsorg, oftast kvinnor, ner i arbetstid för att orka. Det leder till lägre lön och lägre pension. Vi tycker att de som håller vår välfärd igång inte ska inte behöva straffas med lägre pension och mindre makt över sitt liv, för att man tvingas gå ner i deltid de sista åren i arbetslivet. Vi vill att de ska kunna gå ner till 80 eller 90 procents arbetstid, men ändå behålla lönen – genom att staten går in och skjuter till pengar. Det är rimligt att man har en första möjlighet att gå ner från 55 år ålder.

Miljöpartiet vill att Medlingsinstitutet, som bland annat har i uppgift att ansvara för den officiella lönestatistiken och arbeta för en väl fungerande lönebildning, ska ges i uppdrag att verka för jämställda löner. I myndighetens senaste rapport framgår att kvinnor tjänar i genomsnitt 12 procent mindre än män. Dessa siffror gäller efter att deltidslöner har räknats om till heltidslöner. Miljöpartiet har i regering gett ett uppdrag till Medlingsinstitutet att redovisa löneskillnaderna mellan olika yrken mellan åren 2014 och 2017. De ska också, utifrån den redovisningen, diskutera med arbetsmarknadens parters om hur löneskillnader mellan kvinnor och män kan minskas. Det kan ses som ett första steg mot det tydligare uppdrag att verka för jämställda löner, som Miljöpartiet vill se.”


Centerpartiets partisvar, båda frågorna:

”Kvinnodominerade branscher har generellt lägre löner, sämre möjligheter till karriärutveckling och sämre villkor än andra branscher. Det är viktigt att fler kvinnor får möjlighet att göra lönekarriär och tjäna mer pengar. Centerpartiet värnar LOV, lagen om valfrihet, som öppnar för privata aktörer inom välfärden. Den gör så att kvinnor som arbetar inom offentlig sektor lättare kan byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. LOV och RUT ger även fler kvinnor möjlighet att starta företag, vilket leder till fler kvinnor på ledande positioner och således förändrade strukturer i näringslivet. Centerpartiet värnar även RUT.

Centerpartiet vill arbeta för att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts, bland annat genom att se över hur arbetsmarknadens parter kan skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid.

Föräldraledighet, VAB, bransch och sjukskrivningar påverkar också att kvinnor arbetar mer deltid. Allt detta påverkar möjligheterna till karriär, löneutveckling och skillnaderna i livsinkomst mellan könen. Centerpartiet vill återinföra en jämställdhetsbonus för ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Vi vill genom ett informationsuppdrag till lämplig aktör att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. Vi vill även införa en VAB-bonus för en jämn fördelning av vården av barn.

Vi vill öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Vi vill också att regler för föräldraförsäkringen som gäller för anställda så långt det går även ska gälla för företagare oavsett företagsform.

Det behövs även en bättre yrkesvägledning i skolan för att komma åt könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Skolan är inte problemet, men kan vara en del av lösningen.”


Said Abdu, talesperson för arbetsmarknad, näringslivs- och företagarfrågor, Liberalerna, besvarar båda frågorna såhär:

”Den ekonomiska makten är ojämställt fördelad. Strukturella löneskillnader mellan män och kvinnor måste upphöra. Vi vill att utbildning och erfarenhet ska synas i lönekuvertet för både kvinnor och män. Men det handlar också om att dela ansvaret för hem och barn. Först då kan lönegapet stängas.

Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera. Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete. Upp med lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska. Större mångfald av aktörer inom offentlig sektor, dels underlättar det steget att starta företag, men också välja på fler arbetsgivare och ha ett bättre löneförhandlingsläge (eftersom de till stor del är kvinnodominerade yrken).

Sätt press på kommuner och landsting att få bort den ofrivilliga deltiden”


Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna:

1. ”Osakligt motiverade löneskillnader mellan kvinnor och män måste motverkas aktivt – alla arbetsgivare har redan i dag en skyldighet att göra det. Den största delen av löneskillnaden förklaras av att vi har en könssegregerad arbetsmarknad. Här kan skolan och föräldrar uppmuntra tjejer och killar att inte göra könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Att uppmuntra fler kvinnor att ta chefspositioner är också en väg att utjämna löneskillnader – här behöver arbetsgivare arbeta medvetet för att lyfta kvinnor, till exempel genom mentorskapsprogram.”

2. ”Löner är framförallt en fråga för parterna – de har också möjligheter att åstadkomma relativa förändringar mellan yrken. Många kvinnodominerade yrken finns inom den offentliga sektorn och har omfattande personalbrist. Här behöver offentliga arbetsgivare arbeta med att förbättra villkoren för att klara att attrahera tillräckligt med personal.”


Kristdemokraternas partisvar på båda frågorna:

”För att åstadkomma jämställda löner måste dörrarna till alla utbildningar, yrken och brancher stå öppna och tillgängliga, oavsett kön. Därför är det oroande att regeringen vill begränsa företag verksamma inom kvinnodominerade branscher såsom välfärdssektorn och RUT-sektorn. Den senaste GEM-rapporten visade på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor och kopplade detta till hotet om vinstbegränsning som diskuterats under mandatperioden. Anställda inom dessa yrken ska kunna välja mellan olika arbetsgivare eftersom det ökar möjligheterna att påverka sina arbetsvillkor.

Det är också angeläget att bekämpa osakligt motiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Bakom lönesättningen ligger värderingar, men också arbetsgivares och fackliga organisationers uppfattningar om värdet av olika arbeten. Traditionellt kvinnliga yrkesområden ska värderas lika högt som traditionellt manliga yrkesområden. Principen om lika lön för likvärdigt arbete är grundläggande och ska upprätthållas. Vi vill också ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att kartlägga förekomsten av diskriminering eller missgynnande av föräldrar eller gravida i arbetslivet.

För oss är det också viktigt att arbeta för mer jämställda pensioner. Vi vill att premiepensionen automatiskt delas lika (om de inte begär något annat) mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen. Vi vill samtidigt ta bort den avgift som idag finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar. Detta skulle gynna kvinnors pensioner.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: