#klimatenkät: Urfolksdeklarationen

2018-08-03 | Maja Qvarnström padlock

EKONOMI

En brännande diskussion pågår när det gäller minerallagstiftningen och miljöbalken. Den hänger samman med att Sverige inte har ratificerat ILO konvention 169 om urfolks rättigheter. Andra frågan i Feministiskt perspektivs klimatenkät handlar om hur partierna ställer sig till att följa intentionerna i konventionen.

RELATERAD ARTIKEL:

2018-08-07 | #klimatenkät: Mördade miljörättsaktivister

2018-07-31 | #klimatenkät: Smutsiga investeringar


Beskriv med ett ord något som är det viktigaste i er miljöpolitik och som skiljer er från andra partier inför valet.


Klimatresultat


Klimaträttvisa


Förvaltarskap


Biologisk mångfald


Klimateffektivitet


Nu – klimatet kan inte vänta


OmställningSystemkritisk

Sametinget vill ha en förändring av gällande minerallagstiftning och miljöbalken enligt principerna i urfolksdeklarationen ILO 169. Hur ser ni på det?


Centerpartiet:

Enligt vår uppfattning är det givet att Sverige ska försvara urfolks rättigheter. Staten ska säkerställa de samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarnas fortlevnad och utveckling. Det finns dock en fråga om rätt till mark i konventionen som medför tolkningsproblem. Det fungerar om det gäller renbete, men inte om det gäller äganderätt. När det kommer till riksintressen som gruvdrift är det viktigt att det finns en balans mellan olika intressen och att en dialog förs.


Feministiskt initiativ:

F! verkar för att Sverige ska skriva under ILO:169 konventionen, både för miljön men inte minst för de mänskliga rättigheternas skull utifrån förståelse att urfolksrättigheter är mänskliga rättigheter. Gruvindustrin påverkar både mark och vatten mer eller mindre negativt. Samerna bör därför, i enlighet med ILO:169, informeras och fritt och utan påtryckningar kunna ge sitt samtycke eller lägga veto mot gruvexploatering på deras land då detta kan påverka miljön, ren- och turismnäring samt kultur.


Kristdemokraterna:

Gruvnäringen är en mycket viktig industri för Sverige som skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. När gruvnäringen expanderar är det viktigt att inte andra näringar, däribland renskötsel, kommer i kläm. Det är angeläget att med respekt för den samiska kulturen möjliggöra för både samiska intressen och gruvnäringen att verka under goda förutsättningar och villkor. Kristdemokraterna vill stödja dialog och samverkan så att missförstånd och konflikter kan avvärjas i ett tidigt skede. Mineralersättningen bör ses över så att den också tar hänsyn till behovet av finansiering av mark- och vattensaneringsåtgärder efter gruvbrytning.


Liberalerna:

Frågan om exploatering och brytning måste kopplas till urfolkens rättigheter, miljöaspekterna samt natur- och ekoturismens potential.


Moderaterna:

Avseende ILO nr 169 finns ett behov av fortsatt analys av vad ratificering skulle innebära innan det är möjligt med ett slutgiltigt ställningstagande. I de situationer då samernas intressen som ursprungsbefolkning ställs mot andra viktiga intressen, som exempelvis gruvnäringen, är lösningarna sällan enkla. Domstolsprocesser kan vara kostsamma och krävande för de inblandade, men den praxis som där utmejslas kan ge långsiktiga förhållningsregler, vilket underlättar för parterna.


Miljöpartiet:

Miljöpartiet tycker att Sverige ska ratificera ILO 169 om urfolk och stamfolk och vi vill ge samerna ersättning för de naturresurser som bryts på traditionell samisk mark. Vi vill också utreda hur det samiska folket kan ges större inflytande över hur naturresurser får nyttjas i Sapmi.


Socialdemokraterna:

”Socialdemokraternas grundläggande uppfattning är att det är viktigt att rennäringen och gruvnäringen kan samexistera. Vid beslut om nya gruvor så är det viktigt att en grundlig utredning görs där olika intressen vägs mot varandra innan något beslut tas. Vi är just nu inte beredda att anta ILO 169. Vi har däremot i regeringsställning arbetat för att en nordisk samekonvention ska antas av de nordiska länderna. Vi tror också på en utvecklad konsultationsordning för frågor av särskild betydelse för samerna.


Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill att ILO 169 ratificeras. Vad det gäller minerallagstiftningen så är den exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag, samtidigt som alltför lite hänsyn tas till miljön och dem som påverkas av verksamheten. Vänsterpartiet menar därför att det är rimligt att ställa krav på gruvans ekonomi så att det finns pengar även för miljökostnaderna, att de som bor i eller använder området, t.ex. samebyarna, får större inflytande i tillståndsprocessen samt att det införs ett stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000-områden och världsarvsområden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: