Fr v: Sam Holmqvist, Iwo Nord, Matilda Wurm, Signe Bremer, Erika Alm, Anthony Wagner, Jens Rydström, Irina Schmitt, Anna Lindqvist och Ida Linander.

”Kanske har vi olika syn på vad feminism är”

2018-06-29 | Undertecknarna padlock

OPINION

Trots vissa likheter i argumentationen mellan Kvinnolobbyn och oss, så skiljer sig slutsatserna åt, skriver forskarna som ifrågasatt Sveriges kvinnolobbys invändningar mot en förändrad könstillhörighetslagstiftning i sin slutreplik.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-06-21 | ”Samhället måste kunna ta emot alla kroppar som de är”

2018-06-09 | Vi kan bättre än så, Kvinnolobbyn!

2018-06-05 | Regeringen föreslår nya lagar om könstillhörighet

2018-06-01 | Vem är kvinna?

2018-04-04 | Kön definieras inte i svensk lag

2018-03-18 | Aleksa Lundberg möter Kajsa Ekis Ekman i ett samtal om genus, kön och könsidentitet

2018-02-02 | Könens prekariat

2018-02-01 | Ett samhälle där kroppens begränsningar drabbar alla lika

2018-01-17 | Könet i knoppen

2018-01-22 | Vem hotar kvinnofriden?

2018-01-21 | Normalitet kan leda till utrensning

2018-01-19 | Där det inte finns kön och inga tårar

När Kvinnolobbyn svarar oss är vi överens, på ett ytligt plan. Vi håller förstås med om att ”samhället måste kunna ta emot alla kroppar och individer som de är”. Det är det som är grunden i vårt resonemang. Men menar Kvinnolobbyn att medicinsk eller juridisk transition är något som individer tvingas in i på grund av snäva könsroller?

Det har tidigare varit en vanlig föreställning i cisnormativa feministiska debatter om transfrågor och könsbekräftande vård. Det är dock en förståelse som är både förenklad och vilseledande. Den reducerar komplexiteten i transpersoners liv och nonchalerar den kunskap som finns inom till exempel feministisk och transteoretisk forskning. Transrörelsen har i decennier kämpat mot snäva definitioner av kön inom transvården och i samhället generellt.

Det går inte att förbigå att många transpersoner har behov av medicinskt stöd och juridiskt erkännande. Icke desto mindre behöver vi ställa oss frågan hur transpersoners liv villkoras av lagstiftning och av praxis inom vården. Vården har nämligen en historia av att bemöta transpersoner med patologisering och snäva könsförståelser. Därför ser vi positivt på de förändringar som syftar till mindre byråkrati för juridisk könsbekräftelse och som strävar efter ökat självbestämmande för de som söker vård.

Vi saknar tydligt grundade argument i Kvinnolobbyns replik. Det bärande argumentet tycks vara att vi ska väga in ”hur det ojämställda samhället och dess snäva könsroller påverkar barn som ifrågasätter sin könsidentitet”. Det håller vi med om – och tog upp redan i vår första text. Där påtalade vi att den analys Kvinnolobbyn säger sig sakna faktiskt gjorts.

Könsmaktsordningen och unga transpersoners relation till den behandlas i den större utredning som ligger till grund för lagförslagen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91). Men vi håller med om att det behövs mer forskning på området; det råder det bred enighet om. Det här är inte – som Kvinnolobbyn antyder – en tabubelagd fråga. Tvärtom är det något som diskuteras brett inom flera discipliner och professioner, såväl i genusvetenskapliga sammanhang som inom den transspecifika vården. Som vi skrev tidigare: ingen önskar en quick-fix mall.

Kanske har vi olika syn på vad feminism är. För oss innefattar den inte enbart (cis)kvinnor, utan innebär en maktanalys utifrån könsrelaterad fördelning av handlingsutrymme och möjligheter. Trots vissa likheter i argumentationen mellan Kvinnolobbyn och oss, så skiljer sig därför slutsatserna åt. Vi fortsätter önska att Kvinnolobbyn skulle förankra sina uttalanden i den forskning som redan finns på området.


Sam Holmqvist, Södertörns högskola

Iwo Nord, Södertörns högskola

Anna Lindqvist, Lunds universitet

Ida Linander, Umeå universitet

Signe Bremer, forskare, fil dr. i etnologi

Erika Alm, Göteborgs universitet

Irina Schmitt, Lunds universitet

Anthony Wagner, Linnéuniversitetet

Matilda Wurm, Örebro universitet

Jens Rydström, Lunds universitet

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: