Socialstyrelsen vill slippa hänvisa alla ansökningar om ändring av juridiskt kön till Rättsliga rådet.

”Rättsliga rådet borde inte avgöra ändring av juridiskt kön”

2018-03-13 | Ulrika Westerlund padlock

INRIKES

Socialstyrelsen vill inte att Rättsliga rådet i fortsättningen ska avgöra ärenden om ändring av juridiskt kön. Det skriver myndigheten i en hemställan till regeringen, daterad 27 februari i år.

Socialstyrelsen ber i sin skrivelse regeringen att ändra i myndighetens förordning på så sätt att ärendena som gäller ändring av juridiskt kön, samt tillstånd till ingrepp i könsorganen, istället ska avgöras i enlighet med Socialstyrelsens arbetsordning.

Myndigheten konstaterar att antalet sökande har ökat kraftigt under de senaste åren. De uppger att det mellan 1972 (då lagen som möjliggör ändringen trädde i kraft) och 2002 endast var totalt 426 personer som ansökte om att få fastställelse i ny könstillhörighet. Mellan 2001 och 2012 var det mellan 25 och 72 personer per år medan det från och med 2013, året då tvångssteriliseringarna avskaffades, har varit en stor ökning av antalet ansökningar.

2015 inkom cirka 200 ansökningar, 2016 cirka 300 och 2017 var antalet 395, uppger myndigheten, och tillägger att eftersom det är en hög tillströmning av personer till klinikerna som utför utredningar så är det troligt att det kommer att fortsätta att vara en hög tillströmning av ärenden, troligen även en fortsatt ökning.


Effektivisering nödvändigt

På grund av detta vill Socialstyrelsen effektivisera handläggningen av ärendena skriver myndigheten. Bedömningen har blivit enklare sedan ”kravet på sterilisering” togs bort 2013 och praxis har utvecklats kring tolkningen av de kvarvarande kriterierna, fortsätter skrivelsen. Detta gäller både bifallsärenden och avslagsärenden (20 stycken år 2017).

Om det inte längre behövde vara Rättsliga rådet som fattade besluten skulle till exempel inte nämndsammanträden behöva inväntas, besluten skulle kunna fattas löpande och administrationen skulle bli mindre omfattande, vilket skulle frigöra tid till handläggning av ärenden. Dessutom skulle man snabbare kunna begära in kompletteringar.

Socialstyrelsen uppger också att det blivit allt svårare att rekrytera ledamöter till Rättsliga rådet, då uppdraget tar allt mer tid i anspråk, eftersom antalet ansökningar om ändrat juridiskt kön har blivit allt fler. Myndigheten påpekar också att det inte i sak är någon skillnad mellan dessa ärenden och andra ärenden som redan avgörs i enlighet med myndighetens arbetsordning. Det finns inte heller någon risk för sämre kvalitet på besluten, menar Socialstyrelsen.

Skrivelsen har undertecknats av bland andra Rättsliga rådets ordförande Göran Ewerlöf.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: