Gudrun Tiberg, Susan Löfgren och Denise Cresso.

Global funktionshinderdag: Det gäller mänskliga rättigheter

2017-12-05 | Denise Cresso , Susan Löfgren , Gudrun Tiberg padlock

OPINION

Det är rätten att kunna leva ett fullständigt liv, alltifrån att kunna hålla sig vid liv (med andningshjälp), till att kunna ha familj och göra karriär i arbetslivet. Människor får sina liv sönderslagna för att Försäkringskassan inte följer intentionerna i LSS, skriver tre aktivister från Feministiskt Initiativ i ett debattinlägg på internationella funktionshinderdagen.

Denise Cresso och Gudrun Tiberg är aktiva i Fi Göteborg, Susan Löfgren är aktiv i Fi Halmstad och samtliga i Fi-Funktionalitet

Den tredje december är det Internationella funktionshinderdagen. Vi vill i dag särskilt belysa att Feministiskt initiativs politiska program lägger fast att FN:s funktionshinderkonvention bör bli svensk lag. Det är ett mycket viktigt steg för att möjliggöra full delaktighet i samhället, för människor med normbrytande funktionalitet. Något som borde vara en självklarhet är tyvärr för närvarande en omöjlighet. Ansvariga myndigheter och instanser väljer systematiskt att tolka lagar som rör människor med normbrytande funktionalitet till den enskildes nackdel.

Det finns flera aktuella frågor som måste åtgärdas omgående.

Socialförsäkringsfrågor: Aktuellt just nu är att handikappersättningen, som blir en merkostnadsersättning, vilket tar bort för rätten att få ersättning för den hjälp en får privat. De merkostnader, som uppstår till följd av att personer privat betalar för hjälp, måste kunna tas upp i den nya merkostnadsersättningen.

Tillgänglighetsfrågor på alla nivåer: Både den fysiska miljön och rätten till information i olika format är oerhört viktigt. Enkelt avhjälpta hinder (EAH), som finns kvar i så gott som i alla kommuner och som skulle varit avhjälpta redan 2010 måste omgående åtgärdas.

EAH är sådana som kan åtgärdas utan någon större kostnad för kommunen. Men så länge dessa finns begränsas människor i sin vardag. Det kan handla om avsaknad av en ramp, avsaknaden av ledstråk och kontrastmarkeringar, allt sådant som hade kunnat underlätta för personer som har svårt att se; eller att lokaler inte är ljuddämpade, så att personer som har svårt att höra inte kan delta.

Ett stort tillgänglighetsproblem är att bostadshus med bostäder på bottenplanet och sedan på våningsplanen ett, två, tre, och så vidare, ger byggherren möjlighet att inte behöva installera hiss. Då utesluts många människor från att själva bo i huset eller från att hälsa på någon som bor på annat än bottenplanet. Finns det däremot försäljningslokaler på bottenplan måste byggherren installera hiss.

Lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS), ger rätt till ledsagning och personlig assistans. I dag har LSS helt urholkats från den rättighetslag den en gång var tänkt som. Nu kämpar många med att få sina liv att fungera trots att deras assistans knappt fungerar längre. Rätten till personlig assistans är rätten att kunna leva som alla andra.

Personlig assistans är rätten att kunna leva ett fullständigt liv, alltifrån att kunna hålla sig vid liv (med andningshjälp), till att kunna ha familj och göra karriär i arbetslivet. I dag får människor sina liv sönderslagna för att Försäkringskassan inte följer intentionerna i LSS.

Människor med normbrytande funktionalitet får avslag på sina ansökningar gång på gång. Självklart kan de överklaga och kanske får de så småningom rätt men då kan en anställning redan ha gått förlorad. Alla dessa neddragningar får till följd att människor inte kan vara delaktiga i vårt samhälle, vare sig som anställd, förälder eller politiker.

Du som läser detta kanske utgår från att du lever i ett samhälle där du kan vara medborgare oavsett om du har en normbrytande funktionalitet eller ej och att detta gäller även om du skadas eller blir sjuk. Det kan bli ett chockartat uppvaknande att inse att vi inte lever i det solidariska samhälle som LSS en gång utgick ifrån.

Den solidariteten vill Feministiskt initiativ se genomförd i ett framtida samhälle. Vi kan inte tillåta att människor utesluts ur samhället och fråntas möjligheten att leva sina liv självständigt.

Feministiskt Initiativ kräver att myndigheter gör om och gör rätt och:

  • lägger till kostnader för hjälp i den kommande merkostnadersättningen

  • följer intentionen med LSS- lagstiftningen

  • åtgärdar enkelt avhjälpta hinder

Det handlar i slutändan om mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att FN:s konvention om mänskliga rättigheter blir lag. Feministiskt initiativ ställer sig bakom de manifestationer, som genomförs till stöd för personer med normbrytande funktionalitet den tredje december, på den internationella funktionshinderdagen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: