Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ Stockholm.

Lika villkor ett måste för bra sex

2017-05-10 | Lisa Palm , Anna Rantala Bonnier padlock

OPINION

Fler satsningar på sexuella rättigheter för tjejer och hbtq-personer. Och aktivt arbete för att killar i större utsträckning ska börja ta ansvar för sin och andras sexualitet. Det efterlyser Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier (Fi) som svar på Folkhälsomyndighetens senaste rapport om unga och sex, som presenterades på tisdagen.

Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier är fullmäktigeledamöter för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

Sexualitet är viktigt för att det handlar om våra kroppar, vår njutning och lust. Ett bra sexliv på lika villkor är hälsofrämjande, något vi vill bejaka och uppmuntra. Därför är vi glada över att läsa i Folkhälsomyndighetens rapport Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige att de allra flesta unga har bra erfarenheter när de sist hade sex.

Samtidigt ser vi i rapporten hur ojämställdheten gör framför allt unga tjejers och hbtq-ungdomars sexliv sämre. Folkhälsomyndigheten skriver bland annat att ojämställdhet leder till oönskad graviditet, sexuella övergrepp och sex mot ersättning. Myndigheten konstaterar också att ojämställdheten ”försvårar främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland alla unga.”

Det framkommer i rapporten också att killar söker i mycket lägre grad än tjejer och hbtq-personer information och hjälp kring sexualitet och sexuell hälsa. Killar är inte lika upplysta som tjejer när det kommer till sex, med andra ord. Det betyder att tjejer får ta större ansvar för både sin egen och killarnas sexualitet. Om sex ska vara på lika villkor ska det vara allas ansvar.

Det är också bekymrande att så många som 40 procent av de tillfrågade ungdomarna i undersökningen har utsattas för sexuella handlingar mot sin egen vilja. Tjejer och personer som inte vill kategorisera sitt kön var överrepresenterade. Över hälften hade blivit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja jämfört med 27 procent av killarna.

Det är dessvärre ingen nyhet att tjejer utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp både inom skolan och i det offentliga rummet. Stockholms stad har genomfört undersökningar där det framkommer att unga inte alltid vet var gränsen går för vad som är ett övergrepp. Många ungdomar saknar i dag ett forum där de tillsammans med andra får diskutera normer, attityder och gränser för sig själv och andra. Därför har Stockholms stad sedan förra året ett projekt kallat Ros, Respekt och självrespekt, för att ge ungdomar kunskap om sina och andras rättigheter. Målet är att förebygga sexuella trakasserier och våld.

Rätten till våra kroppar är en avgörande jämställdhetsfråga. Det märks inte minst på de senaste årens kunskapsutveckling och ökade uppmärksamhet kring flickors handlingsutrymme, hederstänk, tvångsäktenskap och barnäktenskap. Vilket är den yttersta formen av när unga förvägras rätten över sin kropp och sexualitet.

Därför måste vi stärka tjejers och hbtq-ungdomars egenmakt. Det handlar dels om att tjejer själva ska ha bestämmanderätten över sina egna kroppar genom att känna sina rättigheter – och dels handlar det om att arbeta med maskulinitet och machoideal bland killar, som statistiskt sett står för merparten av sexuella trakasserier och övergrepp.

Feministiskt initiativ Stockholm vill därför se fler satsningar på sexuella rättigheter för tjejer och hbtq-personer. Och aktivt arbete för att killar i större utsträckning ska börja ta ansvar för sin och andras sexualitet. Därför föreslår vi:

  • Att fler unga måste hitta till ungdomsmottagningarna


    Ungdomsmottagningar ska vara en naturlig del i ungas liv. Men enligt Folkhälsomyndighetens rapport har många unga inte en självklar relation till ungdomsmottagningarna, och då särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill se ett tydligare uppsökande arbete för att nå unga som annars inte söker sig till ungdomsmottagningen. Uppsökande arbete kan ske genom skolan, fritidsgårdar och andra arenor där unga vistas.

  • Att anställda i staden måste få bättre kunskaper om sex som självskadebeteende

    Stadens verksamheter som möter barn och unga behöver ha större kunskap om sex som självskadebeteende och sex mot ersättning. Vi måste se hur nätet blivit en naturlig arena för att unga att ha sex mot ersättning och den kunskapen behöver finnas hos vuxna för att kunna upptäcka och stödja unga som blivit utnyttjade på nätet.

Politiken har ett ansvar att arbeta för jämställdhet även när det kommer till sexualitet. Sex är bra när det är på lika villkor. När makt och förtyck utövas via sexuella handlingar och ojämställdheten går direkt på kroppen. Därför är jämställt sex alltid en central fråga inom feminismen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.