Lotten Sunna och Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

#flickadagen: Fyra förslag från Fi

2016-10-11 | Stina Svensson , Lotten Sunna padlock

OPINION

Genusbudgetering, stärkt våldsprevention, nytt pensionssystem och individualiserad föräldraförsäkring – Feministiskt initiativ påminner i dag på Internationella Flicka-dagen om de jämställdhetspolitiska målen från 2006 och lyfter fyra förslag för att möta dem.

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Stina Svensson, arbesmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Sveriges flickor har det bäst i världen enligt en ny rapport från Rädda Barnen som presenterades i dag. Tidigare generationers kvinnokamp har tagit oss långt och med det har vi också blivit en förebild för många andra runt om i världen. Med det kommer ett stort ansvar att inte nöja oss med att vi har kommit en bra bit på vägen med jämställdhet. Det finns mycket kvar att göra för att se till att dagens flickor också har jämställda villkor när de blir vuxna. Feministiskt initiativs vision är att alla, oavsett kön, ska leva i ett land där diskriminering inte längre förekommer.

 

En bra början är att se till de jämställdhetspolitiska mål som en enig riksdag antog 2006, och som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna fortfarande står bakom. Utifrån de målen kan vi börja formulera de faktiska förändringar vi behöver. Fi har fyra förslag.

 

Det första är en jämn fördelning av makt och inflytande. ”Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet”. Inom det här området vill vi se:

 
  • att genusbudgetering används som ett verktyg i budgetprocesser i offentliga verksamheter på alla nivåer för att främja konkreta jämställdhetsåtgärder.

  • Se en jämnare resursfördelning av föreningsstöd. Flickors och kvinnors organisering ska avdelas likvärdiga resurser oavsett om det gäller politik, idrott, folkbildning eller hobbys. Så ser det inte ut idag. Ser vi till exempelvis idrott så tilldelas flickor och kvinnor en mindre del ekonomiska resurser. Även tilldelningen av träningstider, träningsanläggningar, sponsring och budget är inte likvärdig mellan kvinnor och män. 

 

Det andra målet gäller ekonomisk jämställdhet som säger ”att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.” Där vill Fi att:

 
  • … vi avskaffar diskriminerande löneskillnaderna mellan män och kvinnor. I dag skiljer det cirka  4400 kronor i månaden mellan kvinnor och män. Det är framför allt en sektorsvis värdediskriminering mellan exempelvis vården och verkstaden där manskodade yrken värderas högre än kvinnokodade. Under ett arbetsliv på ca 40 år förlorar en enskild kvinna ca 2,1 miljoner kronor. Det finns ingen ursäkt för att de kvarstår.

  •  
  • Pensionssystemet skrotas för att bygga ett nytt som ger alla en möjlighet att leva på sin pension. Systemet är byggt på en patriarkal norm att endast heltidslönearbete räknas i pensionskuvertet. De klyftor som finns tidigare i livet förstärks kraftigt i dagens system och vi ser en alarmerande andel av exempelvis kvinnor och utrikes födda som blir fattigpensionärer.

 

Ett tredje mål är en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.” För att nå dit vill Fi se:

 
  • Individualiserad föräldraförsäkring. Så att alla föräldrar, oavsett antal, delar på ansvaret för hem och barn så att fördelningen av det betalda och obetalda arbetet balanseras på ett mer jämställt vis.

 

Det fjärde målet gäller att mäns våld mot flickor och kvinnor måste upphöra. ”Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”. Vi vill att:

 
  • Det våldspreventiva arbetet måste utvecklas i Sverige och vi behöver tydliggöra kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det krävs ett starkt preventivt arbete och ett garanterat stöd till de som utsätts för våldet.

  • Kvinnojourer behöver i större utsträckning finansieras med offentliga medel och inte drivas med frivilliga insatser.

När vi arbetar med dessa mål behöver vi också inkludera flera perspektiv som har relevans inom alla politiska områden och där rätten till lika värde alltid måste beaktas och bevakas. Exempelvis behöver transungdomars livsvillkor uppmärksammas då 65 procent av dem har eller har haft självmordstankar. Flickor och kvinnor diskrimineras också utifrån hudfärg eller religion och andra med olika funktionsvaritationer möter flera maktstrukturer samtidigt och får stå tillbaka när pojkarna och männen tar den lilla plats som ges utifrån normer om funktion och vithet. Genom att sträva efter, och uppnå de här målen, förbättrar vi inte bara situationen för oss här i Sverige. På så vis fortsätter vi att påverka situationen till det bättre för flickor och kvinnor runt om i hela världen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: