Kristina Ljungros är förbundsordförande i RFSU.

RFSU: Lagrådsremissen – ett feministiskt bakslag

2016-03-10 | Kristina Ljungros padlock

OPINION

RFSU avstyrker i sin helhet regeringens Utkast till lagrådsremiss med begränsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd i dagens remissyttrande. Nu riktar de skarp kritik mot såväl de politiska förslag som läggs som den process som föranlett förslagen.

Kristina Ljungros är RFSU:s förbundsordförande.

RFSU avstyrker i sin helhet Regeringens Utkast till lagrådsremiss med begränsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd.

Förslagen strider mot Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot. Förslagen riskerar att få mycket allvarliga och oacceptabla konsekvenser för individer på flykt. Genom förslagen att ta bort flera viktiga grunder för att beviljas uppehållstillstånd, delvis övrig skyddsbehövande samt synnerligen ömmande skäl, försvåras möjligheterna, för att inte säga omöjliggörs, för många stora grupper människor att få stanna i Sverige. Det rör t.ex. personer som utsatts för allvarliga övergrepp eller tortyr och funnit sig tillrätta i Sverige, personer som riskerar allvarliga övergrepp som våldtäkter där staten inte kan skydda den på grund av inre konflikter eller barn som levt hela sitt liv i Sverige.

RFSU anser att förslagen står för en främmande svängning av svensk asylpolitik som vi inte vill se i vårt land och att det saknas såväl konsekvensanalyser som genusanalyser, och avstyrker därför förslagen i promemorian i sin helhet. Förslagen kommer sannolikt att slå särskilt hårt mot barn och kvinnor, vilket måste anses strida mot den nuvarande - feministiska – utrikespolitiken.

Även de förändrade regler för familjeåterförening som föreslås riskerar att få allvarliga konsekvenser för de i familjen som blivit kvar i hemlandet eller ett flyktingläger utomlands, vilket ofta är kvinnor och barn. Den vikt anställning ges vid processen för uppehållstillstånd och familjeåterförening är varken rimlig eller rättvis. Hårdraget betyder det att de som kan betala för sig får stanna och kan påbörja en integrationsprocess, medan de som är traumatiserade, flickor som inte fått gå i skolan, kvinnor som utestängts från både utbildning och arbetsliv endast kommer att beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. Den riskerar även att tvinga ut barn i arbete istället för utbildning. RFSU anser att förslagen bör analyseras utifrån ett anti-diskrimineringsperspektiv som utgår från bland annat kön, ålder och funktionsvariationer, vilket saknas i befintlig skrivelse.

Det är allvarligt att Sverige genom förslagen riskerar att bryta sina folkrättsliga förpliktelser. Förslagen behöver analyseras grundligt utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv och bör säkerställas enligt till exempel Europakonventionen, Barnkonventionen, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheters innehåll och praxis.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: