Genusavhandlingar 2015

2016-01-12 | Edda Manga padlock 2

FEMINISM

Här kommer Feministiskt perspektivs traditionsenliga sammanställning av avhandlingar med genusinriktning för 2015. Listan baseras på databasen GENA. Den kan kompletteras. Saknar du en genusavhandling publicerad 2015 tipsa oss gärna!

1. Bayisenge, Jeannette: Changing gender relations. Women’s Experiences of Land Rights in the Case of the Land Tenure Reform Program in Rwanda, 2015

Avhandlingen behandlar jordreformen Land Tenure Reform Program (LTRP) i Rwanda. I synnerhet studeras kvinnors erfarenheter av reformen. Vilka konflikter möter kvinnorna när de kräver sina jordrättigheter och vad innebär jordreformens underliggande förståelser när kvinnorna lever i polygama äktenskap? 480 kvinnor från landsbygden intervjuades.

Studien lyfter fram Rwandaregeringens ansträngningar att stifta genuskänslig lagstiftning men finner också att implementeringen av lagarna varit problematisk. Sociokulturella praktiker och normer går emot de nya lagarnas intentioner. Studien kommer fram till att lagreformer inte ändrar helt gamla former av diskriminering utan nya former av ojämlikhet skapas samtidigt som gamla diskriminerande praktiker fortsätter. Denna dynamik gäller inte enbart jordreform i Rwanda utan är ett globalt problem.

2. Boëthius, Susanne: Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer, 2015

Avhandlingen analyserar hur män som frivilligt sökt sig till behandling för våld i nära relationer förklarar sina handlingar och återberättar sina erfarenheter. De intervjuade männen söker skapa moraliskt försvarbara självbeskrivningar genom att framhålla olika slags förklaringar och karaktärsbeskrivningar. Våldshandlingarna beskrivs på ansvarsbefriande sätt medan männen beskriver sig själva som ansvarstagande i att försök att undvika våld. Männen försöker förhandla om begreppen våld, kvinnomisshandlare och misshandel och beskriver våldet som något relationellt som grundas i komplexa situationer.

3. Ehlin, Lisa: Becoming image. Perspectives on Digital Culture, Fashion and Technofeminism, 2015

Avhandlingen situerar digitalbilden inom ramen för en modern och postmodern teknologisk diskurs. Studien undersöker vardagliga bildpraktiker och deras materiella och immateriella överlappande aspekter. Medan tidigare forskning har understrukit vardagliga bildpraktikers banalitet (i synnerhet selfies), lyfter avhandlingen fram hur kvinnor och transpersoner förnyar och intervenerar gentemot normer genom dessa praktiker. Kvinnor använder selfies och bildbloggande i syfte att skriva sig själva i en kontext som inte skapats av dem själva, enligt avhandlingen.

4. Eskner Skoger, Ulrika: Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige, 2015

Avhandlingen undersöker hur psykologer förhåller sig till olika betydelser av kön i sitt yrkesutövande. Vilka skillnader tillskriver psykologer pojkar och flickor och vilka möjligheter och svårigheter leder dessa förförståelser till? Studien kommer fram till att psykologer tillskriver kön, genus och jämställdhet olika betydelser och att dessa inte sällan är motstridiga. Det finns ett glapp mellan övergripande teoretiska beskrivningar där interaktion mellan kultur och biologi uppges och konkreta beskrivningar där biologiska förklaringar gavs företräde. Psykologer talade om kön som ovidkommande för psykologisk behandling samtidigt som de konkreta beskrivningarna av behandlingsarbetet konstruerade kön som naturlig skillnad. Psykologernas analyser var individcentrerade och de tycks sakna redskap att analysera sammanhang av över- och underordning på samhällsnivå.

5. Hjort, Elisabeth: Förtvivlade läsningar: litteratur som motstånd och läsning som etik, 2015

Avhandlingen undersöker fyra romaner och deras intertextuella kontexter i förhållande till identitet och makt och ställer frågan: kan romanens dekonstruktion fungera som motstånd mot hegemoniskt förtryck? Om läsning kan vara en motståndsstrategi, kan vi då tala om ansvar för och i läsningen av fiktiva verk? Vad kan läsning som etisk praktik betyda och kräva?

Förtvivlan är enligt studien grunden som en etisk läsare står på i förhållande till litteraturen. Den etiska läsningen innebär att vara engagerad i de villkor som producerar lidande och orättvisa. De studerade romanerna är Drömfakulteten av Sara Stridsberg, Hevonen häst av Annika Korpi, Montecore av Hassen Khemiri och Personliga pronomen av Daniel Sjölin. De analyseras dekonstruktivt, främst genom Gayatri Spivak och Emmanuel Levinas etik.

6. Izugbara, Chimaraoke: ”We are the real men”: masculinity, poverty, health, and community development in the slums of Nairobi, Kenya, 2015

Denna avhandling analyserar maskulinitet hos fattiga män i Nairobi i förhållande till deras perception av personlig hälsa och samhällsutveckling. Studien utfördes i stadsdelarna Korogocho och Viwandani i Nairobi mellan 2009 och 2012. Resultaten visar att diskurserna om maskulinitet i dessa områden fokuserar kapaciteten eller plikten att försörja. Fattigdom upplevdes därför som en utmaning för maskulin identitet vilket visade sig leda till att fattiga män försökte uppnå idealet genom märkliga och ibland motsägelsefulla strategier. Männen tillskrev stor vikt åt maskulinitet för deras hälsa och välmående. De såg också sin situation som hindrande av utveckling och uppfattade jämställdhetspolitik som negativ för samhällsutvecklingen. Slutsatsen är att jämställdhetsfrämjande interventioner måste beakta hur fattigdom och dess inverkan på möjligheten att efterleva manlighetsideal påverkar hur män agerar som män. Om män ska göras till allierade i kampen för jämställdhet måste deras möjligheter till försörjning och att finna en plats i det jämställda samhället understödjas.

7. Johansson, Kristina: Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser, 2015

Avhandlingen handlar om kön och arbetets organisering i dagligvaruhandeln. Nya sätt att organisera arbetet, i synnerhet arbetsrotation, har väntats förändra könade föreställningar och öppna för omförhandling. Studien visar att (olika tolkningar av) arbetsrotation användes på de studerade arbetsplatserna. Beroende på hur arbetsrotationen implementerades bidrog den till en viss omformning av de traditionella könsmönstrena. Men snarare än att upplösas flyttades könsgränserna till andra delar av organisationen. Könade gränsdragningar möjliggjordes genom att kön neutraliserades och distanserades från organisationen. Bland annat genom att chefer och anställda talade om likabehandlingsprinciper som rådande på arbetsplatsen samtidigt som kön antogs ha betydelse för mäns och kvinnors preferenser, egenskaper och intressen.

Avhandlingen kommer fram till att ”arbetsrotation” är ett tomt begrepp som döljer mångtydiga sätt att organisera arbetet. Könade gränsdragningar sker bland annat genom vad som undantas från rotationen.

8. Johansson, Linus: Taking it as a man? Music, Youth, and Gender, Outside and Within Mainstream Media Cultures, 2015

Avhandlingen analyserar musikproduktionens villkor efter etableringen av internet i västerländsk vardag. Två olika konstellationer studeras: å ena sidan Le Bombe, som är ett alternativ musikprojekt som produceras med enkla instrument i en hemstudio och som distribueras genom underground-nätverk och å andra sidan Sahara Hotnights som är ett rockband vars musikproduktion villkoras av hegemoniska kontakter och mainstream kulturens estetiska normer.

Analysen inspireras av marxistisk kulturkritik och genusforskning.

9. Larsson, Mats: "Vi kristna unga qvinnor": Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet, 2015

Avhandlingen studerar Jungfruföreningen i Asker, startad 1865, som samlade en grupp ogifta kvinnor knutna till Askers baptistförsamling för bibelläsning, samtal och bön. Gruppen hade en egen vald styrelse som enbart bestod av kvinnor och inom föreningen hade alla rätt att rösta. Studien fokuserar hur dessa kristna kvinnor formade sina identiteter och hur dessa gestaltades mellan 1865 och 1903.

10. Larsson, Christel: ”Soy cocinera y camarero”: la variación en el nombramiento de las mujeres profesionales en España, 2015

Avhandlingen studerar användningen av femininum och maskulinum i Spanien vad avser yrkesbeteckningar, när de utövas av kvinnor. Vilka grupper och i vilka sammanhang används femininum (exempelvis ”la abogada”) eller maskulinum (exempelvis ”la abogado”)? Resultaten visar att 18 av 40 yrkesbeteckningar användes i femininum medan 22 användes i maskulinum hos majoriteten av undersökningspersonerna. Användningen av femininum är större hos unga, kvinnor och lägre samhällsklasser. Godkännande av Kungliga akademin lyfts fram som betydelsefull.

11. Malmquist, Anna: Pride and prejudice. Lesbian families in contemporary Sweden, 2015

Avhandlingen studerar förutsättningarna för föräldraskap hos lesbiska par sedan millennieskiftet. Vad har lagändringen 2003 som möjliggjorde att ett barn kunde få två rättsliga föräldrar av samma kön och lagändringen 2005 som möjliggjorde för lesbiska par att få barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård inneburit? Studien bygger på intervjuer med 118 föräldrar i 61 familjer och 12 barn i 11 familjer.

12. Nielsen, Anneli: Ett liv i olika världar: unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser, 2015

Avhandlingen analyserar kvalitativt intervjumaterial från tio unga kvinnor som berättar om sina liv och förklarar svåra livssituationer de varit med om. Intervjuerna ägde rum under en fyraårsperiod och kvinnorna var mellan sexton och tjugo vid undersökningens början. De tillhörde olika samhällsklasser och lokala ursprung och rekryterades till studien från ungdomsanstalter och hjälptrupper för unga kvinnor. De kulturella figurerna ”den goda familjen”, ”den riktiga skolflickan” och ”det autentiska jaget” uppmärksammas i relation till vad de möjliggör och vad de hindrar i förhållande till flickornas livsberättelser.

13. Nilsson, Malin: Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, 2015

Avhandlingen behandlar kvinnors arbetsmarknadsbeslut med fokus på hemarbetande industriarbeterskor i Sverige under tidig 1900-tal. Tre olika slags data används och analyseras utifrån kvalitativa och kvantitativa parametrar. Resultaten visar att för de flesta kvinnor industriellt hemarbete var en stabil sysselsättning och att få upplevde rörlighet till eller från industriellt hemarbete. Resultaten visar även att dessa arbeterskor inte beskrevs som husmödrar vid 1900-talets början och att de sällan var husmödrar. Deras bidrag till familjens ekonomi var avgörande och många var hushållets enda försörjare.

14. Nzayisenga, Marie Jeanne: Food (in)security in rural Rwanda: women’s understanding, experiences and coping strategies, 2015

15. Ohlsson-Wijk, Sofi: Family formation in Sweden around the turn of the new millennium, 2015

Avhandlingen studerar mönster i familjebildningen i Sverige kring millennieskiftet. Resultaten visar att det finns en uppgång i giftermålstalen sedan 1998 och att det finns tydliga toppar vid ”jämna” åldrar (30, 40, 50 och 60) samt vid millenieskiftet. Benägenheten att skaffa barn varierar mellan olika yrkesgrupper och är positivt relaterat till inkomster. Den är större bland dem som har könstypiska yrken.

16. Olsson, Fredrik: ”Me voy pal Norte”: la configuración del sujeto migrante indocumentado en ocho novelas hispanoamericanas actuales (1992-2009), 2015

Avhandlingen studerar den papperslösa migrantfiguren i samtida latinamerikanska romaner. Den driver tesen att denna figur har blivit mer heterogent beskriven i nyare litteratur. Åtta romaner publicerade under 1990-talet och 2000-talet jämförs och sättet varpå migrantfiguren avbildas och hur förändringar när subjektet går från en kulturell miljö till en annan skildras analyseras. Resultaten visar att det finns en mångfald av figurer representerade i texterna och tre tendenser kan urskiljas: återkomst till rötterna, brytning med det förflutna och bejakande av hybriditeten.

17. Omer-Salim, Amal: Mothers’ agency in managing breastfeeding and other work in Dar es Salaam, Tanzania and New Delhi, India 2015

Avhandlingen studerar kvinnors strategier för att kombinera amning och annat arbete i Dar es Salaam, Tanzania och New Delhi, India. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med mödrar som arbetat inom hälso- och utbildningssektorn. Kvinnorna involverade kollegor, familj och partners i sina strategier för att fortsätta med bröstmjölk samtidigt som de arbetar men studien konstaterar att arbetsplatserna är illa anpassade för mödrande och amning och föreslår en bättre institutionell anpassning då möjligheten att kombinera amning och arbete är av stort samhälleligt värde.

18. Ottemo, Andreas: Kön, kropp, begär och teknik: passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram, 2015

Avhandlingen studerar maskulinitet och högre teknisk utbildning. Den driver tesen att den föga andelen kvinnor i högre teknisk utbildning påverkas av normer som gör teknikintresse maskulint. Studien uppmärksammar föreställningar kring kropp, passion, begär och heterosexualitet i intervjuer med studenter på två tekniska högskoleprogram och i observationer av den rådande studentkulturen och undervisningen på dessa program. En skillnad mellan kemiteknikprogrammet och dataprogrammet observeras: passion för datorteknik är starkare knuten till heteromaskulinitet och gör dataprogrammet i högre utsträckning maskulint kodat.

19. Peuravaara, Kamilla: ”Som en vanlig tjej”: Föreställningar om kropp, funktionalitet och femininitet, 2015

Avhandlingen studerar hur femininet och kropp konstrueras utifrån erfarenheter från kvinnor som klassificeras som intellektuellt funktionsnedsatta. Resultaten visar hur de undersökta unga kvinnorna förhandlar med normer om kroppen och kvinnligheten, bland annat genom användning av mode, både i syfte att kunna uppnå kropps- och kvinnlighetsideal och att motstå dessa ideal.

20. Rudolfsson, Lisa: Walk with me: pastoral care for victims of sexual abuse viewed through existential psychology, 2015

Avhandlingen studerar prästers förmåga att stödja offer för sexuella brott och hur tystnadsplikten inverkar på denna förmåga. Tre olika kristna församlingar studerades och en enkät besvarades av 421 präster. Signifikanta skillnader i respondenterna svar fanns med avseende på respondenternas kön och även på offrens kön i de beskrivna situationerna. Kvinnor hade en större benägenhet att ta vittnesmålen om sexuella brott på allvar. Tystnadsplikten beskrevs både som en förutsättning för att tal om traumat skulle bli möjlig och som ett hinder för mer handfast hjälp.

21. Sinclair, Samantha: Social psychological barriers to a gender balanced labor market: the role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination, 2015

Avhandlingen studerar möjliga mekanismer som bidrar till permanentandet av könssegregationen på arbetsmarknaden utifrån socialpsykologiska förklaringar. Tre hypoteser prövades. Att ungdomar som känner sina könsidentiteter hotade tenderar att förstärka könsstereotypa yrkespreferenser, att valet av gymnasieprogram sker utifrån viljan att vara med sina vänner snare än egentliga studieintressen vilket förstärker könsstereotypiska yrkesval efter båda könen har fler vänner av samma kön än av motsatt kön, att uppfattningar om könsdiskriminering på arbetsmarknaden har haft en negativ inverkan på kvinnors motivation att söka sig till manligt dominerade arbetsplatser.

22. Sjögren, Fredrik: Technoscience, gender and value: a study of the doing of gender and technoscience in four Swedish ICT-research organizations, 2015

23. Sköld, Birgitta: Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling, 2015

Avhandlingen studerar kvinnors företagande i förhållande till teorin att konkurrensutsättningen av offentliga sektorn skulle gynna kvinnors företagande. Studien genomfördes med kvantitativa longitudinella data över åren 1993-2010. Resultaten visar att trots att kvinnors företagande ökat i antal har deras underrepresentation ökat signifikant. En anledning tycks vara att de nya offentliga marknaderna drivs i liknande stordriftsform som under offentlig förvaltning.

24. Stenius, Magnus: The body in pain and pleasure: an ethnography of mixed martial arts, 2015

Avhandlingen studerar den nya växande kampsporten Mixed Martial Arts (MMA) och hur kroppen och mänskligt våld konstrueras inom dess ramar. Tre svenska klubbar har studerats liksom klubbar i Hong Kong, Japan, Macau, Brazil och USA. Hur lär sig kroppen kulturella föreställningar av kön och våld i stridssituationer och hur påverkar de utövarnas olika sätt att stå emot kritik mot MMA. Metodologin har varit självetnologisk.

25. Tinnerholm Ljungberg, Helena: Omöjliga familjen: Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, 2015

Avhandlingen studerar intersektionen mellan nya reproduktionstekniker och statens roll i skapandet av ”folket” med fokus på svenska statens användning av reproduktiva tekniker. Studien inspireras av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori och Jason Glunos och David Howarths ”logics approach”. Analysen söker lyfta fram det underliggande i diskursen kring reproduktion utifrån de konflikter som dök upp och de känslomässiga reaktionerna kring dessa sociala konstruktioner (fantasmatisk logik). Resultaten visar att det byggdes upp en konsensus kring att de nya teknikerna skulle underställas ”barnens bästa” och att konflikterna har kretsat kring hur detta ska tolkas. Reformerna utgick från ”riktiga” familjer och sökte inkludera vissa grupper som accepterades som respektabla användare av teknikerna genom att bli diskursivt ekvivalenta med en heterosexuell kärnfamilj. Detta implicerade att kollektiva fantasier om naturliga livsprocesser, humanism och kärnfamilj mobiliserades.

26. Ulmanen, Petra: Omsorgens pris i åtstramningens tid: Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv, 2015

Avhandlingen undersöker familjens omsorg av äldre människor och kostnader för omsorg inom svensk välfärd. Sedan år 2000 har var fjärde plats på offentligt förvaltad äldreomsorg försvunnit vilket kompenserats genom att större ansvar för vård tagits av familjemedlemmar, i synnerhet döttrar. Studien lyfter fram konsekvenserna av denna utveckling för döttrarnas och sönernas hälsa och arbetsmöjligheter.

27. Wegerstad, Linnea: Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar: om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande, 2015

Avhandlingen studerar vad som betraktas som sexualbrot och vad den sexuella integritet som svensk lag ska skydda består av. Hur särskiljs sexuellt från andra former av våld i lagen? Avhandligen inspireras av Niklas Luhmanns teorier och visar att det finns en tautologi i systemet: något definieras som sexuell trakasseri därför att det betraktas som sexuell trakasseri. Den yttersta gränsen för sexualbrott och den sexuella integritet lagen söker skydda är beroende av gärningsmannens sexuella intresse i en given handling.

28. Wells, Michael B.: An unequal chance to parent: examples on support fathers receive from the Swedish child health field , 2015

Avhandlingen studerar ojämlik behandling av fäder inom barnavårdsinstitutioner genom en studie som fokuserar föräldrastödsprogram. Resultaten visar att sjuksköterskor välkomnade men uppmuntrade inte aktivt fäder att delta. På 75 procent av barnavårdscentralerna fanns inte fäder med i progammen.

29. Wesolowski, Katharina: Maybe baby? Reproductive behaviour, fertility intentions, and family policies in post-communist countries, with a special focus on Ukraine, 2015

Avhandlingen studerar reproduktivt beteende i postkommunistiska länder med fokus på Ukraina där befolkningen håller på att minska. Resultaten visar att reproduktiv politik i Ukraina stöder en familjetyp där mannen är försörjare och att stadsstödet till familjer i Ryssland är så låg att de tvingas lägga barnomsorgen på familjemedlemmar eller marknaden.

30. Widarsson, Margareta: Journey from pregnancy to early parenthood: perceived needs of support, fathers’ involvement, depressive symptoms and stress, 2015

Avhandlingen studerar stödsbehovet hos fäder under graviditeten samt depression och stress hos mödrar och fäder under den första tiden som föräldrar. Mödrar upplevde mer depressiva symptom och stress än fäder. De övergripande resultaten ger vid handen att föräldrar inte fick tillfredsställande stöd inom vården och det föreslås att behovet av stöd för fäder uppmärksammas eftersom deras deltagande är till fördel för hela familjen. Vårdare borde också uppmärksamma depressiva symptom och stress samt vara medvetna om könsnormer så att föräldrar får tillfredsställande stöd.

31. Wojahn, Daniel: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015, 2015

Avhandlingen studerar diskussioner om språkaktivism i Sverigen mellan 1960 och 2015 inom aktivistiska grupper, kommentarsfält på nätet och inom den institutionaliserade språkvården. I synnerhet fokuseras relationen mellan språk och kön och hur språkliga förändringar relaterar till utomspråkliga förändringar.

32. Åshede, Linnea: Desiring hermaphrodites: the relationships of Hermaphroditus in Roman group scenes, 2015

Avhandlingen studerar representationen av hermafroditer i romersk materiell kultur från 100-talet före Kristus och 200-talet efter Kristus. Studien visar att hermafroditen inte utmålades som till hälften man och till hälften kvinna som det tidigare påståtts utan integrerar olika element från konventionella representationer av vackra kvinnor och pojkar. Enligt studien tillskrivs hermafroditfigurerna hög status som begärsobjekt vilket går emot moderna representationer av hermafroditer som olyckliga och dysfunktionella. Dessa figurer innehåller både potentialen att utmana och att förstärka normativa konstruktioner av könade kroppar.

33. Rönnbäck, Julia: ”Det är väl typiskt tjejer” – om basket, kropp och femininitet, 2015

Avhandlingen analyserar hur en grupp basketspelande unga kvinnor i åldern 15 till 18 i en av Sveriges stora städer konstruerar och förhandlar kön och femininitet genom kroppsliga och verbala praktiker. Den bottnar i poststrukturalistiska teorier, främst filosoferna Judith Butler och Michel Foucault. Undersökningsmetoderna är kvalitativa och skrivmetoden etnografisk fiktion. En slutsats i avhandlingen är att diskurserna runt unga (idrottande) kvinnor verkar vara central i hur de skapar sin könsidentitet, och att de deltar aktivt i den pågående debatten om vad (idrottande) flickor är, kan och borde vara.

34. Gunnarsson, Karin: Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete, 2015

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. Skolan lyfts fram som en plats där skolpersonal och skolhälsovård har i uppdrag att förebygga de fysiska, psykiska och emotionella svårigheter som eleverna förväntas utveckla eller ha. Detta uppdrag är inget nytt och har genom historien både format och formats av olika konstruktioner av hälsa. De senaste decennierna har det dock skett genomgripande förändringar vilket gör det relevant och viktigt att åter undersöka.

35. Lanå, Kristina: Makt, kön och diskurser. En etnografisk studie om elevers aktörsskap och positioneringar i undervisningen, 2015

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i klassrummet, i den interaktion som sker mellan elever och lärare och elever emellan, och fokuserar påverkansprocesser. Studien intresserar sig för könade relationer, såväl som etniska positioner, och hur de påverkar makten att påverka undervisningen. En etnografisk studie, med fältobservationer och intervjuer, har genomförts under ett läsår i två klasser, i två olika högstadieskolor i urban miljö. Ett av studiens mest centrala resultat är att elevernas informella relationer med klasskamraterna har stor betydelse för deras positionering. Resultaten visar att den sociala konstruktionen av kön, liksom frånvaron av olika etniska positioner vid påverkan av undervisningen, till stor del korrelerar med de lokala förhållandena och diskurserna på de två skolorna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20160113 - Tore Andersson Hjulman

För Nr 22 har namnet blvit fel, rätt namn är Sjögren.


20160118 - Anna-Klara Bratt

Tack, ursäkta och rättat!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: