Mathilda Kahlqvist, Elin Bååth och Oscar Larsson, Fi Gotland, har lyckats göra Ojnareskogen till Natura 2000.

”Vi gör skillnad när vi tar plats – om än med bara ett mandat”

2015-10-22 | FemPers padlock

INRIKES

En global folkrörelse på lokal nivå, hur tar den sig uttryck? Vad betyder det att stå i opposition eller att medverka i minoritets- och majoritetsstyren? Hur går den vardagliga politikens långsamma hjul ihop med stora ambitioner om förändring? Feministiskt perspektiv har kollat läget i de rosa kommunerna och Fi:s folkvalda i de 13 kommunerna besvarar sex frågor om hur feministerna håller ställningarna.

ARTIKELSERIE:

Del 1: Initiativet som rört om i Gullspång

Del 2: Välkommen föryngring i politiken – för de flesta

Del 3: Fi i de tretton kommunerna – en sammanställning över mandat och inflytande publiceras på tisdag den 3 november


FRÅGORNA SOM STÄLLDES:

1 Hur många mandat har Fi i din kommun och hur många finns det totalt? (Till exempel 1/45)

2 Vilka företrädare sitter i kommunfullmäktige i din kommun?

3 Beskriv kort hur majoritet/inflytande/opposition ser ut för din kommun.

4 Beskriv hur karaktären på din kommun är och varit.

5 Vilka är de viktigaste kommunpolitiska besluten hittills i din kommun ur ett feministiskt perspektiv?

6 Vad vill ni från er kommun skicka för hälsning till andra Fi:are runt om i landet?

7 Övrigt?

Gotland

1 1 av 71 mandat

2 Elin Bååth

3 Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) har egen majoritet, så vi är i opposition. Vi har en god relation till majoriteten och det händer att de tar till sig av våra förslag.

4 Gotland har lantbruket som grund, men genomgår en urbanisering, och turismen är en viktig industri. Den offentliga sektorn är största arbetsgivare. Trots att orten är liten finns här av tradition mycket kreativa krafter – konstnärer, entreprenörer och så vidare.

5 Antagande av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR.

6 Vi gör skillnad när vi tar plats – om än med bara ett mandat! Vi för in kunskaper, perspektiv och strategier som annars saknas.

7 Fi Gotland har drivit två frågor både ledande och framgångsrikt på Gotland: Stöd till utsatta EU-medborgare samt att göra Ojnareskogen till Natura 2000. Det är också mycket viktiga feministiska frågor!


Lii Bergman i Gullspång.


Gullspång

1 2 mandat av 31

2 Lii Bergman, Sarah Johansson

3 Socialdemokraterna och Centerpartiet i majoritet, valteknisk samverkan mellan Moderaterna och Fi, och annan samverkan finns mellan Sverigedemokraterna (SD) och Rätt väg. Partier som ej ställde upp i val är V, MP, Kristdemokraterna (KD) och Folkpartiet (FP).

4 5 000 invånare. I och med kommunsammanslagningen 1971 mellan Gullspång, S-dominant bruksort, och Hova, blått bondesamhälle, där Hova hade en bra ekonomi och inte Gullspång. Detta präglar fortfarande kommunkaraktären med slitningar mellan dessa två orter. Hög medelålder, låg akademisk utbildning. Hög personaltäthet inom äldrevården, kommunen största arbetsgivare. Bra flyktingmottagande. Prisvärt boende.

5 Hittills har inga stora beslut tagits, men det är saker på gång, såsom jämställd snöröjning, skrivelse om utbildning i genderbudgetering och ett stort arbete kring ökad insyn och de demokratiska processerna. Vi har aktivt motarbetats av majoriteten som vill hålla oss utanför och vi kämpar hårt för att få vara delaktiga och öka transparensen.

6 Ta plats, lita på magkänslan, ställ alla frågor. tro inte att alla andra vet mer än du/ni.

7 Politik är ett rävspel och det krävs ett huvud på skaft för att förstå spelet och hålla sig utanför det fula i spelet.


Stina Svensson, Julia Bahner och Sanna Ghotbi, Fi i Göteborg, ingår i samverkan med S, V och MP.


Göteborg

1 3 mandat av 81

2 Stina Svensson, Julia Bahner, Sanna Ghotbi, Gudrun Tiberg (ersättare) och Louise Thörnqvist

Vi ingår i samverkan med S, V och MP. Därigenom har vi platser som vi inte fått på egen hand: Åsa Nilsen, ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Ulrika Centerwall, idrotts- och föreningsnämnden, Matilda Jacobsson stadsdelsnämnden centrum, Gudrun Tiberg, stadsdelsnämnden Örgryte Härlanda, samt en extra ersättarplats i Göteborgsregionens kommunalförbund). Vi fick även plats på egen hand, Tove Adelberth i stadsrevisionen, Tobias Cowie i valnämnden och Stina Svensson i valberedningen. Störst inflytande får vi dock genom budgeten, vi gör budgeten tillsammans med S, V och MP.


Åsa Nilsen och Ulrika Centerwall representerar Fi i två nämnder.


4 Göteborg är rött sedan urminnes tider! På senare år har dock rött tappat något i ställning. Vi rödgrönrosa är i styrande minoritet (40/81). I opposition är borgarnas sammanslutning M, FP, KD, samt Vägvalet och SD som enskild opposition.

5 Fi har varit med och påverkat och medverkat till att flera viktiga feministiska beslut har tagits, att välja ett är svårt. Främst har vi påverkat besluten om hur staden ska arbeta i vissa frågor genom att vi varit delaktiga i att ta fram en budget för Göteborgs stad vilket är styrande för hela staden.

 Ett beslut avser en satsning på jourer för våldsutsatta och arbetet kring att förebygga relationsvåld. Satsningen är på 6 miljoner kronor och kommer dels gå till jourer för våldsutsatta personer men också till förebyggande arbete och utbildningsarbete. Flera personer har berättat för oss att det är första gången en sådan här satsning görs och vi ser detta som viktigt då det våld som sker i hemmet och i relationer är en av vår tids största säkerhetshot.Vi har också medverkat till satsningar för att göra staden tillgänglig, satsning på fler socialsekreterare inom socialtjänsten vilket gynnar en kvinnodominerad arbetskår, de personer som är i kontakt med socialtjänsten samt för att staden ska förbättra arbetsmiljön för kommunanställda. Vi har också som en budgetsatsning att en utredning ska göras gällande möjligheten att ge försörjningsstöd till papperslösa och EU-migranter.

6 Vi vill hälsa att vårt arbete äntligen märks i de politiska beslut som tas och de påverkar många grupper i samhället. Det är nu vi ser resultatet av flera års arbete där väldigt många medlemmar varit med och gjort det här möjligt. Vi vill också berätta att alla behövs i det politiska arbetet. I Göteborg är vi många som hjälps åt och vi växer in i vår nya roll som politiska beslutsfattare där vi involverar våra medlemmar. Det är viktigt att hjälpas åt och ta vara på all den kunskap som medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda och samhället besitter och därefter göra politik av det tillsammans och driva viktiga frågor. Då det är mycket nytt och mycket att göra ser vi det som viktigt att många hjälps åt och att vi samarbetar inom partiet på ett fungerande sätt. Vi för en feministisk politik och vi försöker att ha ett feministiskt förhållningssätt internt när beslut inom partiet tas samt i det arbete vi gör. Känns arbetet tungt i nystartade grupper så försök tänka att en dag kommer det att förändras, Göteborg är ett bra exempel. Det politiska arbetet är kul och vi utvecklas ständigt!


Frida Kullebjörk är en av representanterna för Fi i Kiruna.


Kiruna

1 1 mandat av 45

2 Frida Kullebjörk, Lisa Ryhänen (ersättare) och Lisa Zakrisson

3 Majoritet: 
S styr med hjälp av V, M, Samelistu och Fi Opposition:
 C, KD, MP, Kirunapartiet, Norrlands sjukvårdsparti, SD och Knegarkampanjen.
 SD och Knegarkampanjen sitter i egna oppositioner, övriga samarbetar.

4 Arbetarort, rött, gruvsamhälle, glesbygd, låg arbetslöshet, höga löner, något fler män än kvinnor. Kvinnorna flyttar iväg och pluggar, männen stannar och jobbar i industrin.

5 ”Hen” har förts in i arbetsordningen. Tidigare har endast manligt pronomen använts för att beskriva till exempel ordförande.

6 Fortsätt kämpa, stå på er och kom ihåg att vi gör skillnad, stort som smått. Allt räknas, alla steg i rätt riktning är viktiga.


Cherry Boltrapo, Pernilla West och Gubb Marit Stigson för Fi framåt i Lund.


Lund

1 2 mandat av 65

2 Pernilla West, Cherry Batrapo, Gubb Marit Stigson

3 De rödgrönrosa har ett minoritetsstyre. Vi har dock majoritet i de flesta nämnder eftersom SD inte sitter där. Det betyder att våra heltäckande, större förslag inte går igenom, eftersom vi är minoritet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men att våra mindre, nämndspecifika förslag går igenom i nämnderna.

4 Lund är en akademikertät stad, som prioriterat bostadsrätter framför boenden för flyktingar. I övrigt är Lund en stad fylld med studenter, som ofta röstar till vänster och feministiskt. Denna kombination har gjort att styret skiftat mycket. 2002-2006 styrde rödgröna, 2006-2014 var det alliansstyre och nu är det rödgrönrosa styre.

5 En handlingsplan för utsatta EU-medborgare med akuta och långsiktiga lösningar.

6 Att vi påverkar, oavsett om vi sitter i majoritetsstyre, minoritetsstyre eller opposition. Vi påverkar genom debatt och vi påverkar med faktiska politiska förslag, för en intersektionell feministisk politik.


Linda Hiltmann och Katerin Mendez för Fi i Malmö.


Malmö

1 2 mandat av 61

2 Linda Hiltmann, Katerin Mendez (ersättare: Lisa Rydje och Ulf Rosvall)

3 S+MP i minoritetsstyre, Fi i rosa opposition

4 Traditionellt en arbetarstad med S-styre.

5 För vår egen del: att vi ställer oss i ren rosa opposition, att vi inte behöver kompromissa med vår politik denna första mandatperiod utan är helt fria rosa radikaler. Det kommer att betyda mycket för Fi:s ideologiska utveckling. Andra viktiga beslut är att vara tydliga med mänskliga rättigheter, att vi använder dessa konsekvent som ett argument för att visa på hur hållbar och långsiktig en feministisk politik är, och att vi har internationellt stöd för detta i våra MR. Något vi påpekar och därmed tvingar andra i kommunfullmäktige att ta hänsyn till detta. Andra viktiga beslut är att skapa skugg-grupper och en platt organisation kring våra ledamöter (vi gör ingen skillnad på ordinarie ledamot och ersättare), allt för att sprida erfarenhet och kompetens i Fi-organisationen.

6 Feministisk organisering och kärlek! Det är så vi förändrar världen! De kommunala hjulen snurrar långsamt, men vi jobbar på långsiktighet och på att öka kunskapen på alla områden.


Sandra Isaksson är fullmäktigeledamot i Norrköping.


Norrköping

1 1/85

2 Sandra Isaksson

3 S, C, FP och KD nybildad allians i majoritet. Tidigare S plus MP och V. Fi, V, M och SD i opposition. SD stora, 10 mandat.

4 S ofta styrande historiskt. Gammal industri- och arbetarort, många stora företagsnedläggningar under 1900-talet. Fick universitet 1997. Något högre andel utrikes födda än i närbelägna Linköping. Många statliga verk.

5 När kommunstyrelsen presenterade förslag till budgetmål för kommunen under mandatperioden nämndes varken jämställdhet, rasism eller diskriminering. Fi påpekade detta och drev på för en förändring. Majoriteten lade sedan ett nytt förslag där jämställdhet kom med i tre olika mål.

6 Vi gör skillnad i den lokala politiken. Tack alla ni som kämpar på!


Beatrice Björkskog, Sala.


Sala

1 1 mandat av 45

2 Beatrice Björkskog, ledamot. Sarah Svensson och Lena Schilström, båda ersättare.

3 Alliansen styr i minoritet tillsammans med det lokala partiet Salas Bästa. De kallar sig ”Allians för Sala” och har tillsammans 21 mandat/45 (C 9, M 5, KD 1, FP 1 och SBä 5). Det innebär att SD är vågmästare med sina fem mandat. Oppositionen består av S (14), V (2), MP (2) och Fi (1), tillsammans 19 mandat. Oppositionen har endast en valteknisk samverkan som gett Fi två ersättarplatser vi inte skulle ha haft annars, en i kommunstyrelsen och en i vård-och omsorgsnämnden.

4 Sala kommun har cirka 22 000 invånare varav 12 000 bor i småstaden Sala, resten i mindre tätorter och på landsbygd. Centern är starka i kommunen. Gott om jord- och skogsbruk samt andra småföretag. Det kan nämnas att det lokala partiet, Salas Bästa har stort fokus på företagande och näringsliv. SD har starkast stöd i två av de nordligare, mindre folktäta, socknarna.

Både gruvmiljön vid Sala silvergruva, dammsystemet som försåg gruvan med kraft och själva staden (som en av landets få ”bergsstäder”) är klassade som riksintresse för kulturmiljövård.
 Sätra hälsobrunn kan väl också nämnas, liksom Svartådalens bygdeutveckling, en ekonomisk förening som innefattar två socknar med utpräglad landsbygd och gör allt från att locka turister till att för övrigt försöka hålla liv i bygden.

Storbranden 2014 som startade i Sala kommun påverkade många invånare, direkt eller indirekt. 

Det uttrycks ofta att kommunen behöver fler invånare (med ett mål att vi ska vara 25 000 år 2024) men det byggs väldigt lite bostäder. Barn i förskola och skola ökar och de styrande försöker förtvivlat utöka antalet platser i grundskolan (300 platser fattas några år framåt i tiden). Däremot söker sig gymnasieeleverna bort från Sala, vilket ses som ett problem. Människor i arbetsför ålder minskar och antalet pensionärer ökar kraftigt.

5

6 Kör och gör!


Gudrun Schyman.


Simrishamn

1 4 mandat av 49

2 Gudrun Schyman, Camilla Backman, Margarethe Müntzing och Hanna Dahl

3 Majoriteten består av S, C, FP, ÖP (Österlenpartiet) och MP. I opposition har Fi och M gjort en valteknisk samverkan (där även V har fått en liten roll på grund av Fi). SD står utanför.

4 Simrishamns kommun har fyra större byar och dessutom Simrishamn som centralort. Lantbruk är det som fortfarande bedrivs här och fisket har tidigare haft en större roll. Mycket turism och sommarboende. En del byar dubblerar sitt invånartal sommartid. Tyvärr ej skrivna i kommunen. Demografiskt tillhör vi en av de kommuner i landet som har störst andel äldre. För första gången har invånarantalet stigit något på grund av inflyttning i år. Kommunen har många kulturarbetare som medborgare (men ingen konsthall, vilket säger en del).

5 Under tidigare mandatperiod har kommunen skrivit CEMR-deklarationen och har även haft en tjänstekvinna som arbetat med jämställdhet. Tyvärr tycks kommunens övriga styrande tro att det räcker med ett projekt och sen är det klart. Vi påpekar om och om igen att jämställdhet är något vi måste arbeta med hela tiden. Vi får inget gensvar och de rådande i kommunen tycker att kommunen är ett föredöme och menar därtill att Fi:s närvaro inte har gjort någon skillnad.

6 Även om det känns mycket trögt i det kommunpolitiska arbetet så gör vi skillnad! Inte minst på grund av vårt äkta engagemang där vi synar ärenden utifrån ett medborgar/jämställdhetsperspektiv och påminner de andra politikerna om konsekvenserna av politiska beslut. Vi vågar, vi frågar och vi gör det tillsammans!


Anna Rantala Bonnier och Gita Nabavi, fullmäktigeledamöter i Stockholm.


Stockholm

1 3 mandat av 101

2 Ordinarie: Sissela Nordling Blanco (sjukskriven), Isabella Pettersson, Malin Ericson. Ersättare: Gita Nabavi (tillförordnad gruppledare i Nordling Blancos ställe) och Lisa Palm

Fi sitter i den styrande rödgrönrosa majoriteten som även består av S, MP och V. I majoritetssamarbetet ansvarar Fi för mänskliga rättigheter och har ordförandeskapet i det nyinrättade Rådet för mänskliga rättigheter.

Sveriges huvudstad, rik kommun men med stora skillnader mellan inner- och ytterstad. Innan maktskiftet 2014 borgerligt styrd sedan åtta år tillbaka. Feministiskt initiativ har initierat Stockholms första instans med uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna – rådet för mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ för upp mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen i Stockholms stad. Mänskliga rättigheter är bortom fördelningspolitik, solidaritet och välvilja, det handlar om att erkänna varje människas lika värde.

Rådet ska bevaka hur Stockholms stad lever upp till de internationella MR-konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till och är en resurs för stadens alla verksamheter inom sitt område. Rådet för mänskliga rättigheter ska vara ett rådgivande organ och en kunskapsresurs. Målet är att Stockholm ska bli bättre på att se till att alla som vistas i Stockholm får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Arbetet med att värna och stärka de mänskliga rättigheterna är en grundläggande uppgift för en stad som vill hålla samman. För att mänskliga rättigheter inte bara ska bli stolta ord utan på allvar få genomslag i stadens alla verksamheter behöver en rad insatser genomföras. Flera sådana insatser har initierats i Stockholms stads budget för 2015 men arbetet måste pågå kontinuerligt. Rådet för mänskliga rättigheter är en del i det arbetet.

Ni gör skillnad. Stå på er!

Vi har fördubblat stödet till kvinnojourerna och avsatt ytterligare 8 miljoner för våldsförebyggande arbete. Öronmärkt 8 miljoner för ökad hbtq-kompetens i skolorna. Stockholms fritidsgårdar, elevhälsa och ungdomsmottagningar ska utbildas i normkritiska och antirasistiska perspektiv. Vi har sänkt inkomstkraven till hyresrätter, halverat avgifterna i kulturskolan och beslutat att Stockholm ska bli en antirasistisk stad genom ett tiopunktsprogram för städer mot rasism.


Linn Alenius.


Svalöv

1 1 mandat av 35

2 Linn Alenius

3 Styrande S (10) + M (5) + FP (2) styr ihop. Två oppositioner: SD (8) och 
valtekniskt samarbete mellan C (7), V (1), MP (1) och Fi (1). FI kan alltså agera vågmästare emellanåt.

4 En glesbygdskommun, jordbruksbygd. Sammanslagningskommun utan tydlig centralort. Denna blocköverskridande koalition har styrt även förra mandatperioden och SD hade då fem (mestadels tomma) mandat.

5 Undertecknande av CEMR-deklarationen.

6 Med tomma händer och ett öppet sinne kan vi skapa stor skillnad. Både när det gäller konkreta beslut och sånt som problemformulering och attityd. Vi vitaliserar politiken, väcker engagemang och stärker även de som verkar för jämställdhet och likabehandling i andra partier.


Filip Hallbäck, Umeå.


Umeå

1 3 mandat av 65

2 Lykke Brodin, Elin Fjellström och Filip Hallbäck

3 I Umeå kommun ingick Feministiskt initiativ i en valteknisk samverkan med V och en politisk vilde - vi lanserade oss som "den riktiga oppositionen". 
F! tilldelades en ordinarie plats i kulturnämnden, samt fyra ersättarplatser i jämställdhetsutskottet, för- och grundskolenämnden, äldrenämnden samt individ- och familjenämnden.

4 Vi bevakar majoritetens politik (som består av en valteknisk samverkan mellan S, MP, M, C, FP, KD och Arbetarpartiet) utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv. Under vårt första år har vi förskjutit den politiska debatten åt ett mer rosa håll genom exempelvis interpellationer, där vi lyfter frågor om antidiskriminering med en självklarhet, och vi har berett plats för feminister från andra partier på ett sätt som inte funnits tidigare i kommunfullmäktige.

Umeå kommun har länge dominerats av S och V, inte minst under tidigare kommunalrådet Lennart Holmlunds (S) era (1994-2014). Umeå är en växande studentstad, vilket innebär att många unga kommer och går efter studierna, då det är en enorm bostadsbrist. Av det skälet är majoriteten av alla fullmäktige-ledamöter medelålders eller äldre, har stabil inkomst samt familj.

6 Fi:s motioner håller fortfarande på att behandlas. Utöver våra politiska förslag, så anser vi att det inte går att välja ett beslut eller några, utan alla är viktiga på olika sätt. 
Men, för att ändå svara på frågan så är ett viktigt beslut det kvinnohistoriska museet – vilket tidigare kommunalrådet Tamara Spiric (V) drev hårt förra mandatperioden.

7 Ta plats! Oavsett om ni är/hamnar i majoritet eller opposition, kom ihåg att ni aldrig är maktlösa. 

Känn till partiets existensberättigande: Fi bildades en gång i tiden för att göra feminismen till en självständig ideologisk utgångspunkt för parlamentariskt arbete. Det ska ni göra på alla politiska nivåer genom motioner, interpellationer, enkla frågor, med mera. Summan av kardemumman är att vi i oppositionen (F!, V och den politiske vilden) utgör den antirasistiska feminismen, den marxistiska feminismen och den gröna feminismen är rätt bra. 

Fi har bidragit till och lyckats med att dra ner den globala folkrörelsen på en kommunpolitisk nivå. Med vårt gemensamma budgetförslag visade vi att vi kunde samarbeta utifrån något olika utgångspunkter, men med en gemensam analys i ett paket som kan göra alla nöjda och därmed få en bättre politik i umebornas intresse. Vi är pionjärer i arbetet att samarbeta och att kanalisera de utomparlamentariska rörelserna som sätter välfärden, miljön och feminismen högst på dagordningen.


Mona Camara Sylwan och Tomas Karlsson, Uppsala.


Uppsala

1 2 mandat av 81

2 Mona Camara Sylvan, Tomas Karlsson

3 Rödgrön majoritet (MP, S, V) i opposition alliansen (KD, V M, C, FP) samt Fi Och SD

4 Akademikertätt, ung befolkning, inflyttarkommun med hög tillväxt, två blå mandatperioder innan valet 2014.

5 Antagande av CEMR samt genusbudgetering.

6 Fortsätt kämpa! Vi gör det tillsammans!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: