Baharan Raoufi är politikansvarig för Fi-Lund och representerar partiet i barn- och skolnämnden i Lunds stad.

Åldersfixerad journalistik om Fi:s säkerhetspolitik

2015-07-10 | Baharan Raoufi – Politikansvarig Fi- Lund padlock

OPINION

Alltfler inom svenska medier intar ett analytiskt förhållningssätt till politiker och deras uttalanden. Men Baharan Raoufi, Feministiskt initiativ (Fi), tycker att DN:s reporter valde att lägga mer fokus på Gudrun Schymans ålder och tidigare politiska karriär än innehållet i hennes första almedalstal. Rapporteringen stärker henne i övertygelsen om att partiet behövs.

Att det finns skillnader i hur kvinnor och män skildras i medier inte någon nyhet. Forskning som gjorts inom området påvisar könets betydelse i rapporteringen från diverse politiska händelser. Kvinnliga politiker både presenteras och definieras i medier utifrån sina familjesituationer samt ålder, till skillnad från män.

Detta bekräftas när en läser DN:s rapportering från Feministisk initiativs dag på Almedalen. En artikel av Mats J Larsson som genomsyras av en dold sexism samt åldersförakt som konkretiserar faktumet att kvinnor har mindre politisk och ekonomisk makt än män. En ojämställdhet journalistiken medvetet återskapar.

Den generella tonen mot politiker och deras politiska åsikter inom media är hård, även under politikerveckan i Almedalen, en retorik jag anser vara en väsentlig del av journalistikens uppgift i ett demokratiskt samhälle. Det kan bidra till en ökad medvetenhet som möjliggör att alltfler intar ett analytiskt förhållningssätt till politikers argument – argument som alltför ofta okritiskt accepteras som objektiv sanning.

Till skillnad från övriga artiklar som analyserade och kritiserade partiledartalens innehåll, valde Larsson istället att förlöjliga kunskapsnivån bland Feministisk initiativs publik och (säkerhets)politik. Fokus hamnade snarare på Gudrun Schymans ålder och tidigare politiska karriär än politikens innehåll.

I en tid där mycket av den politiska, ekonomiska samt mediala fokuseringen handlar om att sprida och upprätthålla skräck bland medborgare avseende hotet från Ryssland i syfte att öka det folkliga stödet för ökad militär finansiering samt att ingå i NATO; lyckas DN och Larsson både med att titulera, samt skriva, på ett sätt som aktivt dumförklarar Feministisk initiativs säkerhetspolitik och dess anhängare. Larsson menar att Gudrun Schymans budskap är att det inte finns ett militärt hot från Ryssland, ett budskap som saknar stöd från så kallade militära ”experter”, punkt. Budskapet i Feministisk initiativs säkerhetspolitik är betydligt mer omfattande än så. För partiet är det mer väsentligt att ta hänsyn till FN:s rekommendation att militärt rusta ned samt investera i våldsförbyggande arbete, istället för att ha en säkerhetspolitik som medialt hyllas av så kallade militära experter.

Feministiskt initiativ anser att den patriarkala, traditionella säkerhetspolitiken som styrs av statliga och militära perspektiv i sig utgör ett allvarligt säkerhetsproblem. Män blir kontrollbärare av våldet som genom militära medel ska försvara nationen och dess kvinnor och barn. Detta har i sin tur skapat både en ohälsosam föreställning om maskulinitet och en maktrelation som har tvingat kvinnor till underordning genom underlättandet av den kontroll och det våld kvinnor systematiskt utsätts för. En maktrelation som negativt påverkar alla individer, oavsett kön eller könsidentitet. En maktrelation som genomsyrar alla relationer och får genomslag inom alla politiska områden. Både i det privata och i det offentliga, nationellt såväl som internationellt. Feministiskt initiativ vill se en modernisering av säkerhetspolitiken så att den verkar för och värnar om människor istället för uråldriga nationsgränser.

En behöver inte vara en så kallad militär expert för att förstå att oavsett hur mycket resurser som läggs på att rusta upp försvaret, har vi aldrig möjligheten att försvara oss mot Ryssland. Inte heller behöver en vara en så kallad militär expert för att förstå att en förflyttning av NATO:s militära gräns till Sverige, inte skulle göra oss tryggare mot det ryska hotet.

Resurserna behövs på flera andra områden. Politiken och medierna behöver belysa den alltmer exkluderande, ohållbara arbetsmarknad som har fråntagit arbetarna dess människovärde och ökat ohälsan bland befolkningen. Politiken och medierna bör istället belysa den svaga demokratiutvecklingen i skolorna samt oroa sig över befolkningens minskade medborgardeltagande. Det är arbetsmarknaden och skolan, för att nämna två politiska områden, som står inför en mörk framtid och som kan leda till ett direkt hot mot vårt samhälle och våra medborgare.

Det är dessa utmaningar svensk politik och media behöver fokusera på. Människors rätt till ett värdigt liv oavsett kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet och ålder. Det var precis det Gudrun Schyman belyste under sitt tal och det budskap hennes tal förmedlade. Larsson, som i år blir 50 år, anser att det är viktigare att belysa Gudrun Schymans ålder och det faktum att Feministisk initiativ har en äldre kvinna som partiledare. En partiledare som förr tillhörde ett Vänsterparti som kallade sig kommunistiskt under kalla krigets era.

Larssons budskap är tydligt. Han vill skapa en förvrängd bild av Feministisk initiativs historiska ideologi och politik. Genom att visa på ett samband som inte existerar. Därmed är det ingen slump att Larsson väljer att fokusera på Schymans ålder och tidigare partipolitiska tillhörighet i en artikel där titeln lyder ”Fi: Det finns inget militärt hot från Ryssland”. Det är ett försök att förnya kalla krigets skräckretorik där ”Sovjet” bytts ut mot ”Ryssland” och ”kommunismen” mot ”Putin”. En retorik som innebär att alla som inte är för en ökad militarisering är emot den svenska demokratin.

Avslutningsvis vill jag poängtera att Larsson inte är den enda som vill skapa en fördummande och förvrängd bild av Feministisk initiativ, något som tydligt har framkommit i flera artiklar efter Gudrun Schymans tal i måndags. Men jag vill tacka för Mats J Larssons journalistik. Det är ett tydligt och konkret exempel på vad som medialt uppmärksammas, hur starkt patriarkatet genomsyrar vårt samhälle och hur effektivt journalistiken upprätthåller ojämställdheten samt åldersföraktet. Tack för din rapportering om Feministisk initiativs första officiella dag i Almedalen. Den gör mig ännu mer övertygad över att Feministisk initiativ behövs och att Gudrun Schyman år 2018 blir riksdagsledamot.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: