Right Livelihood-pristagaren Asma Jahangir och utrikesminister Margot Wallström i samtal under seminarium anordnat av Kvinna till Kvinna.

Systerskap, säkerhetsstrategier och samarbete behövs 2015

2015-01-06 | FemPers padlock

UTRIKES

De globala feministiska utmaningarna inför 2015 är stora, liksom förhoppningarna. Feministiskt perspektiv har bett feminister i olika delar av världen att sammanfatta sina erfarenheter under året och dela med sig av sina förhoppningar inför det kommande året med utgångspunkt från kontexten de verkar i.

FRÅGOR:

1. Vilka var de viktigaste händelserna/feministiska händelserna i ditt land 2014?

2. Vilka lärdomar har du dragit av 2014?

3. Vilka utmaningar möter kvinnor och frihetskämpar 2015?

4. Vilka är dina förhoppningar inför det nya året?


1. What were the most important events/feminist events in your country during 2014?

2. What lessons have you drawn from 2014?

3. What are the challenges facing women and freedom fighters in 2015.

4. Please share your wishes for the year to come.


1. Cuales fueron los eventos mas significativos desde un punto de vista feminista en tu país durante 2014?

2. Qué has aprendido durante 2014 de valor para seguir la lucha?

3. Cuales desafíos enfrentan las mujeres y luchadoras feministas en 2015?

4. Por favor compartir tus deseos para el año que viene!


SVAREN GES BÅDE PÅ SVENSKA OCH ORIGINALSPRÅKET.

Asma Jahangir, pakistansk advokat, Right Livelihood-pristagare 2014:

1. Jag kan inte erinra mig många feministiska evenemang 2014 förutom internationella kvinnodagen.

1. I cannot recall many feminist events in 2014 except the women's international day.

2. Lärdomar från 2014 är att rörelsen för de mänskliga rättigheterna måste göra mer.

2. Lessons from 2014 is that the human rights movement needs to do more.

3. Risken att mördas.

3. Risken att dödas.

3. Risk of being killed.

4. Jag hoppas på fred i den här regionen.

4. I wish for peace in this region.


Fatma Aytac


Fatma Aytac, medgrundare och styrelseledamot i turkiska kvinnopartiet Turkey Women’s Party:

1. 301 gruvarbetare dog i gruvolyckan i Soma. Kvinnopartiet invigdes den 25 juni, ISIS våld nådde hela vägen till våra gränser. Malala Yousafzai vann Nobels fredspris. Presidentvalsystemet har ändrats och folket valde den första presidenten. Istanbulkonventionen, vars avsikt är att eliminera genusrelaterat våld, trädde i kraft den 1 augusti 2014.

1. 301 mine workers died in Soma mine accident. Women’s Party was inaugurated on June 25 ISIS violence reached all the way to our borders. Malala Yousafzai won the Nobel Peace Prize. Presidential electoral system has changed and people elected the first president. Istanbul Convention which aims to eliminate gender based violence, entered into force on August 1, 2014.

2. Vi måste vara aktiva medborgare från och med nu; om vi vill se framsteg borde vi arbeta mer för att bekämpa ojämlikhet och korruption i våra egna länder. Vi måste höja våra röster mer för kvinnors rättigheter och för fred, vi måste samarbeta globalt för detta mål.

2. We have to be active citizens from now on; if we want to see progress made, we should work more towards fighting against inequality and corruption in our own countries. We must raise our voices more for women’s rights and for peace, we must collaborate worldwide for this goal.

3. Ekonomiska kriser och krig är de största aktuella katastroferna för alla människor, särskilt för kvinnor. Kriget måste upphöra i Syrien. Miljontals syriska flyktingar lever långt från sitt land (hundratusentals av dem i Turkiet) under verkligt hårda förhållanden, och väldigt unga flickor blir barnbrudar. Alla länder borde göra uppriktiga ansträngningar för att stoppa krig och bygga fred.

3. Economic crises and war are the greatest current disasters for all people, especially for women. War has to come to an end in Syria. Millions of Syrian refugees are living far from their country (hundreds of thousands of them in Turkey), in really hard conditions, and very young girls are becoming child brides. All countries should put sincere effort to stopping war and build peace.

4. Jag hoppas att kriget i Syrien upphör, så att alla flyktingar kan återvända till sitt land i säkerhet. Demokrati, fred och frihet för alla, jämställdhet i politiken och andra områden inom civilisationen för kvinnors utveckling. Jag hoppas också att vår organisation, kvinnopartiet, kan ta plats i Turkiets parlament vid valet 2015. Jag hoppas vi kan leva i en balanserad och normaliserad politisk miljö inom ramen för en rättsstat.

4. I hope the war in Syria stops so that all refugees can return to their country in safety. Democracy, peace and freedom for everyone, gender equality in politics and other fields of civilization for women’s advancement. I also hope that our organization, Women’s Party, can have seats on Turkish Parliament in the 2015 elections. I hope we can live in balanced and normalized political environment within the rule of law.


Rocío Pineda-García


Rocío Pineda, kvinnorättsaktivist och nyligen pensionerad chef för jämställdhetsförvaltningen i Medellín, Colombia:

1. Den 7 september invigdes underutskottet för genusfrågor vid förhandlingarna om den väpnade konflikten i Colombia, som ansvarar för att föra in ett jämställdhetsperspektiv i dialogerna och avtalen som undertecknats i Havanna. Fem delegater från regeringen och fem delegater från Farc (gerillarörelse, red anm)deltar. Det är första gången som detta perspektiv införlivas i ett fredsavtal. Den 15 december sammanträdde underutskottet för första gången med sex delegater från feministiska organisationer och kvinnoorganisationer, med närvaro även från UN Women Colombia. Ytterligare två möten med andra representanter för den feministiska rörelsen återstår.

I lagförslaget nummer 18, 2014, ”Reform av maktbalansen” införde en kvinnoallians bland parlamentsledamöterna en artikel om jämställdhet på förtroendeuppdragen. En varvad ”blixtlåslista” med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Artikeln har godkänts i fyra debatter. Fortfarande krävs att den passerar ytterligare fyra debatter i kongressen. För var dag ökar motståndet bland parlamentarikerna.

1. El 7 de Septiembre, instalación de la Subcomisión de Género, de la mesa de negociación del conflicto armado colombiano, encargada de darle el enfoque de equidad de género, a los diálogos y acuerdos firmados en la Habana. Participan 5 delegadas del Gobierno Nacional y 5 delegadas de las FARC. Primera vez, que en un acuerdo de paz, se incorpora este enfoque. El 15 de diciembre se reunió por primera vez la Subcomisión de Género con 6 delegadas de organizaciones feministas y de mujeres, con presencia también de la representante de ONU-Mujeres Colombia. Quedan pendientes otras dos reuniones con otras representaciones femenistas.

En el proyecto de Acto Legislativo No. 18 de 2014, “Reforma al equilibrio de poderes”, la bancada de mujeres parlamentarias, incorporó un artículo sobre la paridad política en las listas a los cargos de elección popular. “Lista cremallera”: 50 por cien mujeres 50 por cien hombres alternados. Aprobada en 4 debates, todavía debe pasar por otros 4 debates en el Congreso de la República. Cada día hay más resistencia de los parlamentarios.

2. Att kvinnor överskrider det sociala och åtar sig att delta politiskt är oundgängligt.

2. Indispensable que las mujeres trasciendan lo social y se comprometan con la participación política.

3. Att öka det politiska inflytandet över beslut och överenskommelser vid förhandlingsbordet i Havanna och att radikalt öka deltagandet i de nationella valen 2015.

3. Mayor incidencia política en las decisiones y acuerdos de la mesa de negociación de la Habana y aumentar radicalmente la participación en las elecciones territoriales del 2015.

4. Jag hoppas och drömmer om att det 2015 ska undertecknas ett avtal som innebär slutet för den väpnade konflikten. Efter det står vi inför utmaningen att bidra till byggandet av en hållbar fred som inkluderar skadestånd till offren, särskilt kvinnorna som utsatts för sexuellt våld i den här kontexten.

4. Tengo la esperanza y la ilusión de lograr que en el 2015 se firme el acuerdo que finaliza el conflicto armado. A partir de ahí, tenemos el reto de aportar a la construcción de una paz sostenible que incluye la reparación integral a las víctimas, en particular las mujeres víctimas de violencia sexual en este contexto.


Tona Gusi


Tona Gusi, feminist, journalist och aktivist, Barcelona, Spanien:

1. Den brutala listan över kvinnor och barn som mördats på grund av manschauvinistiskt våld: 67 i Spanien, 14 av dem i Katalonien. Marschen mot reformerna i abortlagstiftningen, som stoppades, feministiska självständighetsförespråkares aktivism för konstitutionen för en ny, mer jämlik och antipatriarkal stat. Indignerade personers aktivism mot social ojämlikhet och feminiseringen av fattigdomen. Att det blivit obligatoriskt för Kataloniens internationella utvecklingssamarbete att grunda sig på ett genusperspektiv: aktörer, projekt, budgetar... Aktivismen inom genus och kommunikation: aktörskap, seminarier, rapporter, debatter, kampanjer. 25-årsjubiléet för organisationen för juristkvinnor i Katalonien, vars arbete varit mycket värdefullt för kvinnors rättigheter.

1. La brutal lista de mujeres y criaturas asesinadas por violencia machista: 67 en el Estado español, 14 de ellas en Catalunya. La marxa contra la reforma de la ley del aborto ( reforma que se paró). El activismo de feministas independentistas para la constitución de un nuevo estado más igualitario y antipatriarcal. El activismo de personas indignadas contra la desigualdad social y la feminización de la pobreza. Que la Cooperación Internacional de Catalunya se base obligatoriamente en la visón de género: actores, proyectos, presupuestos... El activismo en género y comunicación: agencia, talleres, estudios, debates, campañas. El 25 aniversario de la Mujeres Juristas de Catalunya, cuyo trabajo ha sido valiosisimo para los Derechos de las Mujeres.

2. Mer systerskap; nära samarbete med kvinnor ur olika kulturer; säkerhet i de gemensamma målen för den feministiska rörelsen och för vårt internationella nätverk för journalister och kommunikatörer, faktorer som tillåter oss att gå framåt tillsammans.

2. Mayor sororidad; trabajo codo a codo con mujeres de otras culturas; seguridad en los objetivos compartidos por el movimiento feminista y por nuestra Red Internacional de periodistas y comunicadoras, hechos que nos permiten avanzar conjuntamente.

3. I mitt land, förslag för konstitueringsprocessen för en ny stat som medför jämlikhet och stora framsteg på alla områden inför patriarkatet. Mäns våld, människohandel, våldet i krig och allt annat våld. Feminisering av fattigdomen. Minskade resurser till utbildning, forskning, hälsa och kultur.

3. En mi país, propuestas para un proceso de constitución de un nuevo estado que conlleve la igualdad y grandes avances en todos los campos frente al patriarcado. Violencia machista, trata, violencia de guerra, y demás violencias. Feminización de la pobreza. Disminución de recursos en educación e investigación, salud y cultura.

4. Framsteg inom kvinnors rättigheter och möjlighet att delta i byggandet av en bättre värld kommer, vilket förutsätter att kvinnor räknas med.

4. Avances en los derechos de las mujeres y poder participar en la construcción de un mundo mejor que sólo será posible contando con las mujeres


Silvina Molina


Silvina Molina, kvinnorättsaktivist, journalist, Buenos Aires, Argentina:

1. När kvinnor lever i våldsamma situationer använder de massmedier och sociala medier för att uppmärksamma bristen på rättssäkerhet och adekvata statliga åtgärder. Jag uppskattar genuslagstiftningarna vi har i landet, men de måste tillämpas, precis som en del offentlig politik behöver vara mer effektiv.

1. Cómo las mujeres que viven situaciones de violencia utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para denunciar sus situaciones ante la falta de respuestas de la justicia y la debida contención estatal. Valoro las legislaciones de género que tenemos en el país, pero es necesario que se apliquen, como también algunas política públicas que deben ser mas efectivas.

2. De här kvinnorna är de bästa lärarna som kan visa vägen för vår kamp: kräva att staten erbjuder lämpligt stöd (psykologiskt, juridiskt, ekonomiskt och så vidare) till dem och deras barn och stödja civilsamhällets organisationer som gör jobbet som staten borde göra.

Jag lärde mig också – på nytt – att bara sammanlänkade, med stöd från personer som övergår till en journalistik baserad på mänskliga rättigheter, kan vi uppnå förändringarna. Det är vad vi gör inom RIPVG Argentina (nätverk för journalister med ett genusperspektiv)

2. Estas mujeres son las mejores maestras para mostrarnos el camino de la lucha: exigir que el Estado les brinde una asistencia debida (psicólogica, judicial, economica, etcetera) a ellas y sus hijas e hijos y acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que hacen una tarea que debería hacer el Estado.

También aprendí – reaprendí – que sólo enredadas, acompañándonos las personas que transitamos un periodismo en base a los derechos humanos, es como logramos los cambios. Es lo que hacemos en la RIPVG Argentina.

3. Uppnå rätten till laglig, säker och kostnadsfri abort, och att den offentliga politiken för kvinnor i våldsamma situationer förbättras. Vi behöver också officiell statistik om den här kränkningen av mänskliga rättigheter och över kvinnomord.

3. Lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito y que se mejoren las políticas publicas para con las mujeres en situación de violencia. Necesitamos también datos oficiales sobre esta violación a los derechos humanos y sobre femicidios.

4. Jag vill fortsätta bygga ett inkluderande samhälle tillsammans med kollegor i mitt land och andra delar av världen, för på så vis, uppgiften är ett ständigt lärande som stärker oss och, trots svårigheterna, gör det möjligt att tillåta oss glädje i kampen.

4. Deseo seguir construyendo una sociedad inclusiva junto a compañeras y compañeros de mi país y otros lugares del mundo, porque de esta manera, la tarea es un aprendizaje permanente que nos fortalece y nos permite, a pesar de las dificultades, permitirnos la alegría de la lucha.


Amy Elman, forskare och aktivist, USA:

1. Det viktigaste politiska skiftet 2014 är att USA:s kongress gick åt höger. Det faktum att yngre kvinnor inte tycks tro att det har någon betydelse är något som män vid makten (på båda sidor av den politiska mitten) har kunnat exploatera. Det bidrar till att förklara, delvis, vaför vissa ”rättigheter” som samkönade äktenskap anammas allmänt medan kvinnors krav på kroppslig integritet (till exempel trovärdiga påståenden om våldtäkt och tillgång till abort) ytterligare eroderat.

1. The most important political shift in 2014 is that the US Congress shifted to the right. The fact that younger women don't appear to think this matters is something that men in power (on both sides of the political aisle) have been able to exploit. That helps to explain, in part, why some "rights" like gay marriage are generally embraced while women's claims to bodily integrity (e.g., credible assertions about rape and access to abortion rights) have further eroded.

2. Den största lärdomen för mig det här året handlar om hur de mest reaktionära idéer ökade i värde genom en fernissa av ”mänskliga rättigheter” och ”social rättvisa”. Följaktligen tror jag att vi behöver vara särskilt kunniga om och precis lika kritiska mot de som kallar sig själva ”feminister” eller inriktade på ”social rättvisa” som vi är om de som stolt insisterar att de är ”konservativa”.

2. The biggest lesson for me this year concerns the ways in which the most reactionary ideas gained currency through the veneer of ”human rights” and ”social justice”. In consequence, I think we've got to be especially circumspect and every bit as critical of those who call themselves ”feminist” or ”social justice” oriented as we are of those who proudly insist that they are ”conservative”.

3. En av de största utmaningarna skulle kunna involvera att omfamna feminism och avstå ”frihetskämparnas” språk ––– sådant språk tycks erbjuda ytterligare validering till kriget som män för mot varandra och, ännu viktigare, mot kvinnor och flickor.

3. One of the biggest challenges might involve embracing feminism and relinquishing the language of ”freedom fighters” ––– such language seems to offer further validation to the war that men wage against one another and, more importantly, women and girls.

4. Min förhoppning är ett materiellt och förbehållslöst omfamnande av kvinnor och flickors tillgång till universella mänskliga rättigheter!

4. My hope is for a substantive no bars embrace of women and girls access to universal human rights!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: