Till höger, ovanifrån: Clara Berglund, Sveriges kvinnolobby, Ulrika Westerlund, RFSL, och Kristina Ljungros, RFSU.

Kvinnolobbyns syn på assisterad befruktning ifrågasatt

2014-10-10 | Aleksa Lundberg padlock

INRIKES

Sveriges kvinnolobby vill att statens utredning om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor avbryts. De anser att utredningen sätter de barnlösas perspektiv främst, ser barnet som botemedel mot ensamhet och öppnar upp för surrogatmödraskap. RFSL, RFSU och Femmis (Frivilligt ensamstående kvinnor med insemination/IVF) ser ståndpunkten som obegriplig.

FAKTA

Delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) överlämnades till statsrådet och chefen för justitiedepartementet i maj 2014, och är en del av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Den är gjord av lagmannen Eva Wendel Rosberg.


Sakkunniga som biträtt utredningen är:

Linnéa Brossner, rättskunnig, Marie Ek, ämnessakkunnig, Josefin Emanuel Brattberg, departementssekreterare, Jenny Munkelt, departementssekreterare


Experter:

Maarit Jänterä-Jareborg, professor Uppsala universitet, Eva Ryrstedt, professor Lunds universitet, Ingemar Engström, professor och överläkare Örebro läns landsting, Åsa Lindberg, jurist Socialstyrelsen, Britt Friberg, docent och överläkare Skånes univeritetssjukhus


Sekreterare:

Johanna Lind Kallifatides, hovrättsassesor, Lars Olsson, hovrättsassesor


Sakkunniga och experter har i allt väsentligt ställt sig bakom utredningens överväganden.

Förslagen som läggs fram förväntas träda i kraft i juli 2015.

Uppdraget i övrigt, som bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap, redovisas senast den 24:e juni 2015.

"Det är mycket anmärkningsvärt att Sveriges kvinnolobby vill neka ensamstående assisterad befruktning och att de beskriver deras barnlängtan som 'botemedel mot ensamhet'", skriver Femmis, RFSU och RFSL i tisdagens SvD.

Delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor lämnades till justitiedepartementet i maj i år och är en del av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Den större utredningen, vilken delbetänkandet ingår i, har även till uppgift att se över om surrogatmödraskap ska regleras i Sverige.

I ett remissvar skriver Sveriges kvinnolobby att de vill ersätta den nuvarande utredningen med en som istället utreder om förbud mot surrogatmödraskap. RFSL, RFSU och Femmis menar att delbetänkandet endast har som uppgift att utreda hur assisterad befruktning för ensamstående ska möjliggöras och att surrogatmödraskap ses över i den större utredningen.

Sveriges kvinnolobby tycker sig ändå se brister i delbetänkandet och pekar på avsaknaden av konsekvensanalys. De riktar även skarp kritik mot Statens medicinsk-etiska råd (SMER), vilka ges plats i utredningen. De menar att rådet inte är ett objektivt vetenskapligt organ, utan består av partipolitiska representanter och medlemmar som förespråkar surrogatmödraskap.

De vänder sig också emot att man-till-kvinna (MtK) transsexuella räknas som kvinnor i utredningen. I remissvaret skriver de att "det bör framgå att MtK-personer inte omfattas av assisterad befruktning. Om de ska ha tillgång krävs surrogatmödraskap".

RFSL, RFSU och Femmis tillbakavisar kritiken som ogrundad och menar att långa, utdragna debatter från feministiska organisationer föregått utredningen. De lyfter fram att utredningens uppgift aldrig varit att komma fram till om utan hur assisterad befruktning för ensamstående ska möjliggöras. Däremot är det den större utredningens uppgift att se över om, men inte att, surrogatmödraskap ska tillåtas.

Underkännandet av SMER tycker de är taget ur luften och hänvisar till rådets hemsida där medlemmarna finns presenterade. Sveriges kvinnolobby vidhåller, i torsdagens Svd, ståndpunkten att rådet brister i objektivitet, men medger att det även finns sakkunniga. När en besöker hemsidan framgår att SMER består av en ordförande, sju ledamöter från politiska partier och tio sakkunniga.

RFSL, RFSU och Femmis riktar även stark kritik mot uttalandet att det innebär risk för surrogatmödraskap när utredningen förtydligar att MtK personer är kvinnor, och kallar det för en transfob skrämselteknik.


Önskar klargörande

"Utredningen konstaterar att ”MtK-personer” naturligtvis också är kvinnor, men eftersom de saknar både ägg och livmoder kan de inte genomgå assisterad befruktning som ensamstående", skriver de i Svd.

Clara Berglund, vice ordförande i Sveriges kvinnolobby, beklagar om de uttryckt sig på ett kränkande sätt mot transpersoner, men vidhåller att det bör klargöras att MtK-personer inte kan ges assisterad befruktning eftersom det i praktiken skulle innebära surrogatmödraskap.

Berglund har inte sett någon indikation på att medlemsorganisationerna motsätter sig remissvaret, hon är däremot rätt säker på att de ställer sig bakom gällande surrogatmödraskap. Zandra Kanakaris, ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR), som är en av medlemsorganisationerna, svarar via mejl att frågan inte är aktuell för just deras verksamhet, men att de inte vill att assisterad befruktning för ensamstående ska stoppas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: