#euvalet: EU:s jordbrukspolitik måste bli rättvis

2014-05-24 | Margaret Gärding padlock

OPINION

”Det behövs parlamentariker i Bryssel som kan se längre än EU:s gränser. Som kan se att konsekvenserna av EU:s ageranden är gränsöverskridande och kunna uppmärksamma maktstrukturer där olika nationer verkar på ojämna premisser. Detta synsätt är grundläggande när det kommer till hur vi skall hantera klimatfrågan.” Det skriver Margaret Gärding som kandiderar till EU-parlamentet för Feministiskt initiativ.

Margaret Gärding är kandidat till Europaparlamentet för Feministiskt Initiativ.

EU finansierar i dag en jordbrukspolitik som är ekonomiskt och ekologiskt ohållbar, med en bristfällig djurhållning. Handelshinder begränsar utomeuropeiska länders möjlighet att ta del av den europeiska marknaden på rättvisa villkor och strukturanpassningar genomförs inom jordbruket där storskalighet prioriteras och subventioneras inom jordbruket. Därigenom missgynnas ekologiska och etiska alternativ. Feministiskt initiativ anser att EU:s jordbrukspolitik inte bör stanna vid att handla om produktion av mat och biobränslen; det handlar om demokrati, miljö och att skapa en jämställd och rättvis fördelningspolitik både nationellt och globalt. Subventionerna till storskaligt jordbruk behöver därför minskas och övriga världen måste få tillgång till den europeiska marknaden. Vi behöver fler politiker i Bryssel som sätter människor och miljö före storföretagens vinstintressen.

EU:s gemensamma jordbrukspolicy (Common Agricultural Policy, CAP) leder idag till en diskriminering av bönder i låg- och medelinkomstländer utanför EU. CAP bidrar till att pressa matpriserna inom unionen och hålla den inhemska produktionen lönsam på bekostnad av bönder i en utsatt position. Det gör att bönder utanför EU tvingas konkurrera med subventionerade varor som producerats i EU-länder. Detta är människor som redan är drabbade av såväl fattigdom som klimatförändringar. Denna jordbrukspolitik är varken etisk eller ekonomiskt lönsam. CAP är en av grundpelarna i EU och står för den största enskilda budgetposten inom unionen, hela 40% av EUs budget läggs på CAP som endast skapar två procent av unionens ekonomiska välstånd.

För att driva en rättvis jordbrukspolitik både inom unionen och globalt vill vi verka för färre importskydd och exportsubventioner samt ett avskaffande av produktionskvoter. Dessa handelshinder undergräver möjligheten för utomeuropeiska länder att sälja sina jordbruksprodukter till EU, vilket i sin tur har skapat ekonomisk instabilitet och omväxlande överproduktion av mat och matbrist i stora delar av världen.

I dag delar CAP ut så kallade ekonomiska gårdsstöd, där storleken på gården avgör storleken på det ekonomiska stödet. Denna politik missgynnar småskalig ekologisk jordbruk. Dessutom får Europeiska bönder ekonomiskt stöd som baseras på historiska belopp, där bönder i rika medlemsländer får mer än bönder i nya medlemsländer.

Men det är inte bara EU:s inhemska matproduktion som slår mot redan utsatta människor i låg- och medelinkomstländer, det gör också den ökade efterfrågan på spannmål som biobränsle. Syftet med biobränslen bör vara att sänka utsläppen av växthusgaser, idag tenderar den snarare att leda till ökade koldioxidutsläpp där kol bundet i tropisk regnskogs frigörs. När mark omvandlas för att producera biobränsle skjuter dessutom matpriserna i höjden. Det vi ser nu är en utarmning av den biologiska mångfalden och att många länder inte förmår att producera sin egen mat och istället blir beroende av import. Fi står för en jordbrukspolitik som skall säkra mat-suveränitet och biologisk mångfald, såväl globalt som nationellt. Men då måste resurserna flyttas från tillverkning av flytande drivmedel som framställts av spannmål, till framställning av återvinningsbart biobränsle som produceras och används lokalt. Fi ska verka för mer varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan som kan ersätta produkter med hög klimatpåverkan.

Det behövs parlamentariker i Bryssel som kan se längre än EU:s gränser. Som kan se att konsekvenserna av EU:s ageranden är gränsöverskridande och kunna uppmärksamma maktstrukturer där olika nationer verkar på ojämna premisser. Detta synsätt är grundläggande när det kommer till hur vi skall hantera klimatfrågan. Vi kan inte längre fortsätta exportera vår klimatpåverkan till andra nationer och blunda för problemen. Därför behövs politiker som vågar stå upp för såväl miljön som människors lika värde, därför behövs din röst på feministiskt initiativ i EU-valet den 25:e maj.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: