Ulla Andersson är Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

”Vi lägger välfärdsbudget med feministisk skärpa”

2014-04-29 | Ulla Andersson padlock

OPINION

”Vänsterpartiet vill genomföra ett antal strategiskt viktiga reformer för att minska löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det obetalda hemarbetet.” Det skriver Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson som i dag presenterade partiets förslag till budget för de kommande tre åren.

Ulla Andersson är ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Här kan du läsa hela budgetmotionen.

Det går att välja en ekonomisk politik som sätter kvinnors livsvillkor i centrum, en feministisk ekonomisk politik helt enkelt. Och det är vad Vänsterpartiet i dag presenterar när vi lägger fram vårt förslag till budget för de kommande tre åren. Den går på tvärs med den politik som de åtta senaste åren har underminerat den svenska välfärden och starkt påverkat livsvillkoren för kvinnorna som bär välfärden på sina axlar.

Den här budgeten är i hög grad för deras skull, för alla de kvinnor som sliter i välfärden och med sina egna kroppar och sin hälsa som insats har försökt lappa och laga och vränga sig ut och in för att, mot allt sämre odds, få vård, skola och äldreomsorg att fungera.

Undersköterskor, barnmorskor, lärare, lokalvårdare, hemtjänstpersonal, alla döttrar, fruar och systrar som fått gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att ta hand om sina föräldrar, det är deras insats som grovt underskattas av regeringen Reinfeldt. De påtvingade deltiderna, de delade turerna, den låga bemanningen, de bristande resurserna, allt detta gör att osäkerheten och stressen ökar. Den snikna och kallsinniga behandlingen av välfärden är en grov underskattning av det viktiga omsorgsarbete som kvinnorna utför i samhället, det är ett ifrågasättande av värdet av vård- och omsorgsarbete överhuvudtaget och avslöjar tydligt prioriteringarna när det gäller vad och vem som ska belönas.

Vänsterpartiet motsätter sig bestämt den avveckling av den gemensamt finansierade omsorgen som pågår. Genom privatiseringarna av vård, skola och omsorg ersätts själva grundidén med medborgarnas rätt till välfärd efter behov med det privata näringslivets jakt på mesta möjliga vinst. Det har lett till ökad segregering i skolan, att relativt friska men lönsamma patienter prioriteras framför dem med störst behov och till en ovärdig jakt på kostnader för människors värdighet och välmående inom omsorgen. Vänsterpartiet anser att alla skattemedel till vård, skola och omsorg ska användas till personal och verksamhet, och att dessa välfärdstjänster därför inte ska få drivas av vinstdrivande företag.

Vänsterpartiet vill genomföra ett antal strategiskt viktiga reformer för att minska löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det obetalda hemarbetet.

Vi vill individualisera föräldraförsäkringen, så att det blir en självklarhet för både kvinnor och män att ta ansvar för sina barn. Det faktum att kvinnor idag tar ut drygt tre fjärdedelar av föräldraledigheten är ett av huvudskälen till den strukturella diskriminering som drabbar kvinnor i arbetslivet. Under föräldraledigheten etableras också mönstret att kvinnor bär huvudansvaret för hushållsarbetet, vilket tenderar att påverka arbetsmönster och inkomstmöjligheter under resten av livet.

Vi vill stärka rätten till fast anställning och heltidsarbete. Otrygga anställningar, oregelbundna arbetstider och deltider är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken och är en stor del av förklaringen till kvinnors lägre inkomster.

Vi satsar på ett kraftigt förstärkt stimulansbidrag till barnomsorg på obekväm arbetstid. De flesta yrken inom vård, omsorg och service, där kvinnor är överrepresenterade, innebär krav på att arbeta kvällar, helger och nätter. Om det ska kunna gå att förena dessa yrken med föräldraskap utan att tvingas jobba deltid måste barnomsorgen göras tillgänglig också utanför kontorstid. Vi föreslår också att ensamstående föräldrar ska ges möjlighet att få barnomsorg i hemmet till vanlig förskoletaxa när barnen är sjuka och inte kan vara i förskolan, vilket stärker ensamföräldrars ställning på arbetsmarknaden.

Vi gör också omfattande satsningar på välfärdssektorn. Vi satsar på minskade barngruppstorlekar i förskolan och på fritidshemmen, gör satsningar på sjuk- och förlossningsvården och utökar antalet anställda i äldreomsorgen kraftigt. Våra satsningar innebär både höjd kvalitet och fler anställda i välfärdsverksamheterna - vi når 40 000 välfärdsjobb - och minskar därmed behovet av oavlönat omsorgsarbete. Vi menar också att kvinnojourerna måste få en stabil trygg grundersättning och menar att staten ska stå för den och därmed höjer vi också anslagen till jourerna.

Lönebildningen sköts av parterna i avtalsförhandlingar, och det är en modell vi värnar om. Vi kan dock konstatera att de strukturella löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken inte rubbats nämnvärt, trots uppställda målsättningar i flera avtalsrörelser. Det har blivit tydligt att det statliga Medlingsinstitutets tolkning av det så kallade märket är en del av problemet. Vänsterpartiet menar att Medlingsinstitutets uppdrag måste förtydligas, så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

Politik gör skillnad. Vår ekonomiska politik bygger en välfärd att lita på, en politik där kvinnors livsvillkor sätts i centrum. Vår ekonomiska politik går ihop på pappret, men till skillnad från regeringens fungerar den i verkligheten också. Det är en politik för en välfärd att lita på, en politik där välfärden inte är till salu.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: