Angela Beausang är ordförande i ROKS.

Roks A-Ö inför porrfria veckan

2013-10-20 | Angela Beausang padlock

OPINION

I dag startar porrfria veckan. Då tioårsjubileer också Roks koncept Porrfritt.se som samlar porrfria hotell- och turistantörer. I samband med det skriver Roks ordförande Angela Beaussang en guide från À till Ö om mäns våld mot kvinnor.

Angela Beausang är ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Genom åren har Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, tillsammans med medlemsjourerna utvecklat ett sätt att tala om våldet, där förövaren blir synlig och skulden hamnar där den hör hemma. Hos honom. Vi bjuder nu på en resa från A till Ö, främst utifrån vår helt nytryckta ”Roks – ABC”. Här är orden vi säger och bortförklaringarna vi avböjer när vi talar om våldet. Följ med.

Ansvar – lägg det där det hör hemma – hos förövaren. Vid misshandel och sexualbrott finns en tendens att lägga skuldbördan på tjejen eller kvinnan som blir utsatt. Offret misstänkliggörs utifrån sina kläder och sitt beteende. Att beskriva våldet som ”Familjedrama” gör kvinnan medansvarig.

Balkongflickor – ett uttryck som medierna myntade efter att flickor och kvinnor fallit eller tvingats hoppa från balkonger i Sverige. Hon anses ha brutit mot familjens eller släktens hedersbaserade normer. Fallen når sällan domstolar då det är brist på bevis eller klassas som olyckshändelser.

CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, eller Kvinnokonventionen. 1979 antog FN:s generalförsamling den. All slags diskriminering av kvinnor ska avskaffas, förkunnar Kvinnokonventionen, som klassar mäns våld mot kvinnor som den yttersta konsekvensen av ojämställdhet I världen.

Dödligt våld – varje år dödas 16 till 20 kvinnor av sina nuvarande eller före detta pojkvänner och män. Statistiken kommer ifrån Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Egenmäktighet med barn – brottsrubricering när en förälder undanhåller barn för den andra föräldern, när de har gemensam vårdnad.

Fruimport – när en man i Sverige inleder en relation med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne, som arbetskraft, hushållerska eller för sex. Maktobalansen i dessa förhållanden är stor och Roks kvinnojourer kommer varje år i kontakt med omkring 500 kvinnor i sådana förhållanden.

Genus – ett viktigt begrepp för att förstå hur ojämställdhet uppstår. Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället.

Hot och riskbedömningar – socialtjänsten, polisen och kriminalvården använder sig av olika hot och riskanalyser. Polis och kriminalvård använder sig av: SARA:SV, Spousal Assault Risk Assessment, en klinisk checklista över riskfaktorer, SAM, Stalkning Assessment and Management, för personer som utsatts för upprepade trakasserier och PATRIARK för våld i hederns namn. Socialtjänsten har infört ett eget system, FREDA. Alla myndigheter borde samverka och ha samma bedömningskriterier för hot och risker när det gäller mäns våld mot kvinnor. Skillnaderna i bedömningarna har redan kostat kvinnors liv.

Ideell jourkvinna/jourtjej – de kvinnor och tjejer som på sin fritid arbetar ideellt i stödverksamheten i Roks kvinnojourer och tjejjourer. De är utbildade av jouren och har stor kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhet – betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är ett absolut begrepp, man kan inte uppnå det delvis. Yttersta beviset på ett ojämställt samhälle är mäns våld mot kvinnor.

Könsmaktsordning - innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Mäns högre löner, makt inom näringsliv, politik och föreningsliv är alla uttryck för könsmaktsordningen. Den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen är mäns våld mot kvinnor anser Roks, precis som FN:s kvinnokonvention slår fast.

Lägenhetsbråk – är ett sätt att osynliggöra förövaren och genom att lägga fokus på platsen, lägenheten, osynliggörs också att mäns våld mot kvinnor även förekommer i villor och på slott. Det finns i alla samhällsklasser.

Missbruk av alkohol och droger – används ofta som orsaken till mäns våld mot kvinnor. Vissa män slår bara när de druckit alkohol, andra slår bara när de är nyktra. Det finns inget tydligt samband mellan missbruk och mäns våld mot kvinnor.

Normaliseringsprocessen – en teoretisk modell väl underbyggd med empiri som synliggör hur gränserna i en relation förskjuts. Våldet normaliseras, både av den som misshandlar och den som blir misshandlad. Processen börjar med kontrollerande beteende från mannen, som ofta också börjar kritisera henne, hindra henne från att umgås med vänner och kräver att hon ska anpassa sig efter hans krav. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Normaliseringsprocessen gör att mannens fysiska och psykiska våld kan fortsätta. Eva Lundgren, professor i sociologi, myntade begreppet.

Offer – någon som drabbas av något. Det handlar inte om hur någon är som person, utan vad hon blir utsatt för. Vi inom kvinno- och tjejjoursrörelsen vet att offer för mäns våld utvecklar en mängd strategier för att överleva, och är mycket starka och aktiva subjekt. Motsatsen till offer är förövare.

Prostitution – att köpa någon annans kropp. Majoriteten av de kvinnor och män som är i prostitution har tidigare utsatts för övergrepp. Roks anser inte att det går att skilja mellan frivillig prostitution och människohandel. I Sverige är det olagligt att köpa sex men inte att vara i prostitution sedan Sexköpslagen infördes 1999. Den speglar värderingen att män som köper sex har valet att låta bli, medan kvinnor som säljer sex i de flesta fall inte har det.

Queer – är ett förhållningssätt som kritiserar heteronormen. Det kan användas som ett sätt att beskriva sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan då betyda att man inte bryr sig om vilket kön man blir kär i eller att man inte kan/vill definiera sin sexuella läggning eller könsidentitet inom de traditionella begreppen.

Relationsrelaterat våld/Relationsbaserat våld/Relationsnära våld – uttryck som osynliggör förövaren och brottsoffret. Det kan uppfattas som att både mannen och kvinnan är lika delaktiga i att utöva våld.

Surrogatmödraskap – en kvinna bär och föder ett barn åt någon annan. Roks tar aktiv ställning mot surrogatmödraskap, eftersom vi anser att det är ett utnyttjande av kvinnan och hennes reproduktiva organ.

Trafficking – rör sig om olika saker som olagligt förs in över gränserna, som smycken, kvinnor eller knark. När det gäller ”Människohandel för sexuella ändamål” är det viktigt att använda det begreppet, eftersom det tydliggör vad det handlar om: slavhandel för att utnyttja kvinnor sexuellt.

Umgängessabotage – något som kvinnor riskerar att anklagas för när de inte låter pappan träffa barnen. Samtidigt är en mamma enligt Föräldrabalken skyldig att skydda sitt barn från våld. Paradoxalt kan hon om hon skyddar sina barn från pappans våld bli en umgängessabotör och i förlängningen mista vårdnaden om sina barn om hon agerar för att skydda dem. En problematik kvinnojourerna uppmärksammat i flera år.

Våld i hederns namn – att använda detta begrepp gör det tydligt att heder är en ursäkt för våldet, inte en förklaring eller något som hör till en viss kultur.

Våld i samkönade relationer/HBT-relationer – våld förekommer också i dessa relationer, Roks anser att det kan förklaras utifrån att dominerande maktstrukturer har anammats och återspeglas i vissa HBT-relationer.

Www.porrfritt.se - är sajten där alla hotell och konferensanläggningar kan ansöka om att bli porrfrittcertifierade av Roks. Alla som ansöker under vår jubileumsvecka, vecka 43, får gratis årsavgift för 2014.

Xtra ord på P: Pornografi/Porr – alla former av pornografi är objektifierande och kränkande skildringar av övergrepp mot kvinnor och barn befäster mäns makt över kvinnor, enligt Roks värdegrund. I vecka 43 tioårsjubilerar vårt koncept Porrfritt, där hotell som inte visar porrfilm på tv kan certifieras. I skrivande stund är 189 hotell och konferensanläggningar certifierade.

Ytterligare ett begrepp som osynliggöra förövaren är UTVIDGAT självmord, där mannen först dödar kvinnan och barnen och sedan sig själv. Barnen och kvinnan har blivit mördade, men om man använder begreppet utvidgat självmord antar man samma vanföreställning som mannen har att de tillhör honom och är en del av honom själv.

Zooma in fler ord och begrepp i vår nytrycka färska nya guide ”Roks – ABC”

År 2010 gick 300 av 4000 anmälningar om våldtäkt till åtal. Var tredje ledde till en friande dom. Våldtäktsutredningar måste kvalitetssäkras och Roks vill att en kommission granskar bristerna i polis och åklagares hantering av våldtäktsärenden.

Även frågan om ”Kontaktförbud i det egna hemmet” är viktig. Lagen finns. Det går att förbjuda den misstänkte mannen att stanna kvar i hemmet, så att kvinnan och barnen kan bo kvar om det finns en risk att han kommer att begå brott mot kvinnan. Lagen har endast använts ett fåtal gånger de senaste åren. Polis och åklagare borde bli bättre på att utföra hot och riskbedömningar, anser Roks.

Önskningen från Roks just nu under tioårs jubileumsveckan av Porrfritt, som infaller vecka 43, är att få se många nya hotell och konferensanläggningar certifiera sig på Porrfritt.se. Läs mer www.porrfritt.se

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: